Pogodbena pošta praviloma deluje v središču naselja, v pritličju stavbe, prostor za opravljanje poštne dejavnosti pa mora biti velik vsaj 5 m2.

Posluje lahko tudi v najetih prostorih Pošte, pogodbenik pa ima možnost, da prostore odkupi.

Ustrezna oprema za izvajanje poštne dejavnosti
 • Komunikacijski priključek za prenos alarmnih signalov (lahko zagotovi tudi Pošta, pogodbenik plačuje mesečno naročnino za prenos alarmnih signalov).
 • Telefon za govorno komunikacijo (mobilni ali stacionarni).
 • Kovinsko blagajno za shranjevanje gotovine, vrednostnih predmetov in zaupne dokumentacije. Blagajna mora biti protivlomna, nameščena oz. pritrjena pa mora biti tako, da je njena odtujitev onemogočena oziroma maksimalno otežena.
 • Električne vtičnice in ostalo periferno opremo za delovno postajo za 'univerzalno poštno okence' (UPO), javni dovod in komunikacijsko vozlišče.

Seznam opreme, ki jo za pogodbeno pošto zagotovi Pošta Slovenije.

Primerna lokacija ter možnost parkiranja za stranke

Če pogodbena pošta ne bo poslovala v prostoru Pošte, mora izpolnjevati naslednje kriterije:

 • pogodbena pošta je locirana oz. posluje praviloma v središču naselja,
 • na voljo ima ustrezno število parkirišč za uporabnike,
 • prostor, namenjen uporabnikom storitev Pošte, je velik vsaj 5 m2.
Urejen dostop za invalide

Pogoj za pogodbeno pošto je komunalno opremljen prostor, praviloma v pritličju stavbe, z urejenim dostopom za invalide.

Za stranke prijazen delovni čas

Pogodbena pošta mora biti za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev praviloma odprta od ponedeljka do sobote, in sicer:

 • od ponedeljka do petka vsaj tri ure dopoldne med 8. in 12. uro in vsaj dve uri popoldne po 14. uri, od tega en dan po 16. uri, ter ob sobotah vsaj dve uri (skupaj najmanj 27 ur tedensko), ali
 • trikrat tedensko od ponedeljka do petka vsaj pet ur dopoldne med 8. in 13. uro in dvakrat tedensko popoldne od 13. do 18. ure, sobote zaprto (skupaj minimalno 25 ur tedensko), ali
 • od ponedeljka do petka vsaj štiri ure neprekinjeno, od tega en dan v popoldanskem času do 18. ure, ter ob sobotah vsaj dve uri (skupaj minimalno 22 ur tedensko), ali
 • od ponedeljka do petka neprekinjeno vsaj 7 ur, od tega en dan do 18. ure, ter ob sobotah vsaj dve uri (skupaj minimalno 37 ur tedensko).

Maksimalni delovni čas pogodbene pošte za delo z uporabniki poštnih storitev je lahko od ponedeljka do petka od 7. ure do 19. ure in ob sobotah od 7. ure do 13. ure.

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Za vzpostavitev pogodbene pošte mora pogodbenik izpolnjevati kriterije (formalne pogoje) ter dostaviti dokazila, ki jih navajamo v nadaljevanju, podrobneje pa vam jih bomo predstavili pred vzpostavitvijo pogodbene pošte:

 • Pogodbenik mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.
 • Potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje RS. To potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe, iz njega pa mora biti razvidno, da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, če gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS.
 • Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti. Vpisan mora biti v sodni register; če je pogodbenik samostojni podjetnik, pa mora biti vpisan v poslovni register Slovenije, ki ga izdaja AJPES.
 • Izjava, da je sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti, da ima registrirano dejavnost (74.900 - Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti, 63.110 - Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti) oziroma je vpisan v register poklicev ali trgovski register.
 • Izjava, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da ni v nikakršnem podobnem položaju in da ni opustil poslovne dejavnosti.
 • Izjava, da v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni imel blokiranih računov (pogoj se nanaša na vse račune ponudnika).
 • Izjava, da so osebe, ki bodo na pogodbeni pošti opravljale storitve, bile že pred odprtjem te pošte v pogodbenem razmerju z njim oziroma da bo z njimi sklenil pogodbo, ki bo začela veljati še pred odprtjem pogodbene pošte, in da bo z njimi v pogodbenem razmerju ves čas, v katerem bodo na podlagi njegove pogodbe s Pošto zanj opravljale storitve.
 • Izjava, da je oz. da ni davčni zavezanec.
Ustrezno strokovno usposobljeno osebje
 • Pogodbenik in osebe, ki bodo na pogodbeni pošti opravljale storitve Pošte, morajo imeti vsaj IV. stopnjo izobrazbe.
 • Uspešno morajo opraviti strokovno usposabljanje po programu usposabljanja pri Pošti Slovenije. Program usposabljanja obsega teoretični in praktični del. Po prvem seminarju (splošni del) sledi najmanj petdnevno praktično usposabljanje na mentorski/učni pošti pod vodstvom mentorja, nato se mora kandidat udeležiti še drugega, strokovnega dela seminarja ter na koncu opraviti izpit.
 • Pogodbenik mora vedno zagotavljati tri osebe (oziroma dve, če je pogodbena pošta odprta štiri ali pet ur na dan) z uspešno opravljenim strokovnim poštnim izpitom.
 • Pogodbenik mora zagotoviti, da so osebe, ki bodo na pogodbeni pošti izvajale storitve, z njim v pogodbenem razmerju pred napotitvijo na izobraževanje.
 • Po končanem splošnem in strokovnem delu izobraževanja in opravljenem izpitu sledi delo na pogodbeni pošti pod vodstvom inštruktorja. Inštruktor Pošte Slovenije nudi pomoč tako dolgo, dokler ne oceni, da je posameznik usposobljen za samostojno delo.
 • Redno zaposleni delavci Pošte, ki imajo opravljen strokovni poštni izpit za manipulativnega delavca, lahko začnejo delo na pogodbeni pošti brez dodatnega usposabljanja.
Terminski plan usposabljanj zaposlenih
Terminski plan izobraževanj