Poslovodstvo Pošte Slovenije ima tri člane. Predstavljajo ga generalni direktor  in dva člana poslovodstva. Poslovodstvo imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe za dobo petih let, z možnostjo večkratnega ponovnega imenovanja.

Tomaž Kokot, mag.
generalni direktor

Rojen je leta 1988 v Mariboru. Na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru je pridobil naziv magister ekonomskih in poslovnih ved. Na omenjeni fakulteti je od leta 2010 deloval tudi kot raziskovalec pri znanstveni raziskavi primerjalne analize cen petsto storitev v Republiki Sloveniji in Republiki Italiji. Študij ob delu nadaljuje na doktorskem programu projektnega managementa na Alma Mater Europaea – ECM, kjer je tudi predavatelj. Od leta 2016 je registriran kot raziskovalec pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Poklicno kariero je začel kot samostojni podjetnik, od konca leta 2013 pa bil izvršni direktor v družbi za razvoj programske opreme in preoblikovanja podjetij, kjer je med drugim deloval na področjih načrtovanja podatkovnih analiz, namiznih aplikacij in spletnih rešitev za velike gospodarske družbe. Časnik Delo ga je leta 2015 s projektom LifeSal uvrstil med svoje podjetniške zvezde.

Leta 2020 je postal notranji presojevalec za ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001. Od leta 2020 je akreditiran za nadzornika pri Slovenskem državnem holdingu.

V nadzornem svetu družbe Borzen opravlja funkcijo namestnika predsednika nadzornega sveta, v nadzornem svetu družbe Intereuropa funkcijo predsednika nadzornega sveta, v nadzornem svetu družbe Športna loterija in igre na srečo pa deluje kot član nadzornega sveta. Leta 2017 je bil imenovan za predsednika sveta zavoda Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, v preteklosti je bil tudi predsednik sveta zavoda Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Uprava Slovenskega državnega holdinga ga je imenovala za člana nadzornega sveta Pošte Slovenije, na ustanovitveni seji nadzornega sveta 17. marca 2021 pa je bil izvoljen za predsednika nadzornega sveta Pošte Slovenije.

1. aprila 2021 je nastopil funkcijo začasnega generalnega direktorja Pošte Slovenije. Nadzorni svet Pošte Slovenije ga je na seji 1. februarja 2022 imenoval za novega generalnega direktorja Pošte Slovenije, in sicer za mandatno obdobje petih let. Mandat je nastopil z istim dnem.

Tomaž Kokot, začasni generalni direktor Pošte Slovenije

Sebastijan Gostenčnik, član poslovodstva

Rojen je leta 1974. Diplomiral je na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Profesionalno pot je začel v MLM Storitve d.o.o. in MLM d.d. kot vodja področja kontrolinga, kjer je bil zaposlen 15 let. Leta 2016 se je pridružil Pošti Slovenije kot strokovni sodelavec za računovodstvo in finance. V letu 2020 je postal direktor Kontrolinga ter direktor Financ in računovodstva.

V svojem profesionalnem obdobju se je srečeval z različnimi izzivi v podjetjih. Izkušnje, pridobljene v MLM d.d., nekdaj največjem proizvodnem podjetju v Mariboru, in Pošti Slovenije, enem izmed največjih storitvenih podjetij v Sloveniji, so mu prinesle potrebna znanja in kvalitete, kot so vodstvene in organizacijske sposobnosti, komunikativnost, analitično razmišljanje, natančnost, timsko delo.

Nadzorni svet Pošte Slovenije ga je na seji 10. septembra 2021 imenoval za novega člana poslovodstva družbe, in sicer za mandatno obdobje dveh let. Mandat je nastopil 16. septembra 2021.

Sebastijan Gostečnik, član poslovodstva

Mag. Karmen Lebe Grajf, članica poslovodstva

Karmen Lebe Grajf je diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je pridobila tudi znanstveni naziv magistrica ekonomskih znanosti.

Karierno pot je leta 1991 začela v takratnem PTT podjetju Maribor. Ima 30 let izkušenj v poštnem sektorju, večino na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih v Pošti Slovenije. Med drugim je bila vodja Oddelka za poštni promet v PE Maribor, vodja Službe za računsko-blagajniško poslovanje in denarni promet v Sektorju za poštni promet, direktorica Sektorja za poštni promet, direktorica Sektorja za logistiko ter svetovalka poslovodstva. Pred imenovanjem za članico poslovodstva je bila pomočnica poslovodstva. Izkušnje ima predvsem na področju organizacije dela in tehnologije poštnega prometa v Pošti Slovenije, upravljanja procesov ter regulacije poštnega sektorja, v zadnjih letih tudi na področju socialnega dialoga. Nekaj časa je bila zaposlena na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS kot vodja Sektorja za regulacijo cen in trga.

Od leta 1999 do 2006 je bila tudi predavateljica na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Višja strokovna šola. Od leta 1991 je tudi članica Kulturno-umetniškega društva POŠTA Maribor, ki je eno starejših kulturnih društev v regiji in neprekinjeno deluje od leta 1948. Od leta 2006 je predsednica tega društva in od leta 2018 predsednica nadzornega odbora Zveze kulturnih društev Maribor.

Nadzorni svet Pošte Slovenije jo je na seji 14. oktobra 2021 imenoval za novo članico poslovodstva družbe, in sicer za mandatno obdobje petih let. Mandat je nastopila 18. oktobra 2021. Kot članica poslovodstva je zadolžena za področje logistike, nabave in nepremičnin ter proces integracije Pošte Slovenije in Intereurope.

Karmen Lebe Grajf, članica poslovodstva

Nadzorni svet sestavljajo

Predstavniki kapitala:

  • Ervin Renko, predsednik nadzornega sveta – mandat od 6. 3. 2021
  • dr. Niko Samec – mandat od 20. 9. 2021
  • Igor Škrinjar, namestnik predsednika nadzornega sveta - mandat od 20. 9. 2021
  • Sebastijan Roudi - mandat od 14. 4. 2022

Predstavniki delavcev:

  • Dijana Kos – mandat od 13. 1. 2020
  • Saša Gržinić – mandat od 13. 1. 2020
  • Vlasta Vidrih  mandat od 15. 4. 2021

Izjave o neodvisnosti v skladu s Kodeksom SDH
Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa