Poslovodstvo Pošte Slovenije ima tri člane. Predstavljajo ga začasni generalni direktor  in člana poslovodstva. Poslovodstvo imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe za dobo petih let, z možnostjo večkratnega ponovnega imenovanja.

Tomaž Kokot, začasni generalni direktor Pošte Slovenije  

Tomaž Kokot, mag., začasni generalni direktor

Rojen je leta 1988. Diplomiral in magistriral je na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je od leta 2010 deloval tudi kot raziskovalec pri znanstveni raziskavi primerjalne analize cen petsto storitev v Republiki Sloveniji in Republiki Italiji. Študij ob delu nadaljuje na doktorskem programu projektnega managementa na Alma Mater Europaea – ECM, kjer je tudi predavatelj. Od leta 2016 je registriran kot raziskovalec pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Poklicno kariero je začel kot samostojni podjetnik, od konca leta 2013 pa bil izvršni direktor v družbi za razvoj programske opreme in preoblikovanja podjetij, kjer je med drugim deloval na področjih načrtovanja podatkovnih analiz, namiznih aplikacij in spletnih rešitev za velike gospodarske družbe. Časnik Delo ga je leta 2015 s projektom LifeSal uvrstil med svoje podjetniške zvezde.

Leta 2020 je postal notranji presojevalec za ISO 9001:2015 in ISO/IEC 27001. Od leta 2020 je akreditiran za nadzornika pri Slovenskem državnem holdingu.

V nadzornem svetu družbe Borzen opravlja funkcijo namestnika predsednika nadzornega sveta. Leta 2017 je bil imenovan za predsednika sveta zavoda Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, v preteklosti je bil tudi predsednik sveta zavoda Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane.

Uprava Slovenskega državnega holdinga ga je imenovala za člana nadzornega sveta Pošte Slovenije, na ustanovitveni seji nadzornega sveta 17. marca 2021 pa je bil izvoljen za predsednika nadzornega sveta Pošte Slovenije.

1. aprila 2021 je nastopil funkcijo začasnega generalnega direktorja Pošte Slovenije.

Mag. Andrej Rihter, namestnik generalnega direktorja Pošte Slovenije  

Mag. Andrej Rihter, član poslovodstva

Rodil se je leta 1970. Diplomiral je na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, kjer je ob delu zaključil tudi magistrski študij in pridobil naziv magistra znanosti.

 

Poklicno pot je začel v lesno-predelovalni industriji, v razvojnem oddelku podjetja Gorenje GLIN. V Pošti Slovenije oziroma takratnem PTT podjetju Slovenije se je zaposlil leta 1993 kot pismonoša, nato pa delal tudi kot uslužbenec na okencu in kot kontrolor dostave. Med leti 1998 in 2002 je bil upravnik pošte, nato pa namestnik direktorja Poslovne enote Ljubljana. Leta 2008 je postal svetovalec poslovodstva za logistiko, kmalu pa je prevzel vodenje Poslovne enote Poštni logistični center Ljubljana. V letu 2009 je postal direktor Poslovne enote Celje, v letu 2012 pa pooblaščenec poslovodstva za ekonomske zadeve. Te naloge je opravljal do nastopa funkcije namestnika generalnega direktorja Pošte Slovenije, kasneje člana poslovodstva.

 

Je član Združenja Manager ter član Slovenskega logističnega združenja. Na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je bil imenovan za predavatelja, na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru pa za višjega predavatelja. Strokovno se je izobraževal na več seminarjih v Sloveniji in tujini, kjer je sodeloval tudi s svojimi strokovnimi referati. Je avtor več strokovnih člankov s področja logistike. V okviru korporativnega članstva Pošte Slovenije je član Združenja nadzornikov Slovenije. Je predsednik nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. in namestnik predsednika nadzornega sveta Intereurope d. d. Hkrati je tudi član upravnega odbora na Gospodarski zbornici Slovenije, predsednik Združenja za promet na Gospodarski zbornici Slovenije, ter član skupščine Gospodarske zbornice Slovenije.

 

12. avgusta 2015 je nastopil svoj prvi petletni mandat na mestu namestnika generalnega direktorja Pošte Slovenije, ki ga je od 16. maja 2017 nadaljeval na mestu člana poslovodstva. 10. julija 2020 mu je Nadzorni svet Pošte Slovenije d. o. o. podelil še en mandat za prihodnje petletno obdobje. Nov mandat je nastopil 13. avgusta 2020.

Vinko Filipič, član poslovodstva  

Vinko Filipič, član poslovodstva

Rodil se je leta 1971. Diplomiral je na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Profesionalno pot je začel leta 1996 na Pošti Slovenije kot strokovni referent poštnega prometa, nadaljeval kot vodja Službe za marketing in kasneje kot direktor Sektorja za trženje.

 

Ob rednem delu že vrsto let predava predmet Trženje na Višji šoli za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani in je član strateškega sveta VSŠ Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana.

 

Strokovno se je izobraževal na več seminarjih v domovini in tujini, kjer je sodeloval tudi s svojimi strokovnimi referati. Je avtor več strokovnih člankov s področja trženja. Bil je predsednik nadzornega sveta EPPS, d. o. o., in član nadzornega sveta PBS, d. d. Je član nadzornega sveta Intereurope d. d., član nadzornega sveta Športne loterije d. d. in tudi član Združenja za direktni marketing, član Združenja Manager in v okviru korporativnega članstva Pošte Slovenije član Združenja nadzornikov Slovenije. Prav tako je bil predsednik Komisije za izdajo znamk in poštnih vrednotnic, ki jo imenuje pristojni minister. Je aktivni član poslovnega kluba SLO-CRO.

 

27. marca 2007 je nastopil prvi petletni mandat člana poslovodstva Pošte Slovenije, odgovornega za področje trženja, leta 2012 je bil ponovno imenovan za člana poslovodstva. 15. marca 2017 ga je nadzorni svet še tretjič imenoval za člana poslovodstva Pošte Slovenije. Nov petletni mandat je nastopil 29. marca 2017.


 


Nadzorni svet sestavljajo

Predstavniki kapitala:

  • Franci Mihelič, predsenik nadzornega sveta – mandat od 4. 3. 2021
  • Matjaž Fortič – mandat od 4. 3. 2021
  • Aleš Buležan – mandat od 4. 3. 2021
  • Ervin Renko, namestnik predsenika nadzornega sveta – mandat od 6. 3. 2021
  • dr. Tomaž Kostanjevec – mandat od 6. 3. 2021
  • Tomaž Kokot, mag., – mandat od 4. 3. 2021 (v mirovanju)

Predstavniki delavcev:

  • Dijana Kos – mandat od 13. 1. 2020
  • Saša Gržinić – mandat od 13. 1. 2020
  • Vlasta Vidrih  mandat od 15. 4. 2021

Izjave o neodvisnosti v skladu s Kodeksom SDH


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa