Poslovodstvo Pošte Slovenije ima tri člane. Predstavljajo ga dva člana poslovodstva ter član poslovodstva – delavski direktor. Člane poslovodstva imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe. Mandat članov poslovodstva traja pet let z možnostjo večkratnega ponovnega imenovanja.

Mag. Karmen Lebe Grajf, članica poslovodstva

Karmen Lebe Grajf je diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je pridobila tudi znanstveni naziv magistrica ekonomskih znanosti.

Karierno pot je leta 1991 začela v takratnem PTT podjetju Maribor. Ima 30 let izkušenj v poštnem sektorju, večino na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih v Pošti Slovenije. Med drugim je bila vodja Oddelka za poštni promet v PE Maribor, vodja Službe za računsko-blagajniško poslovanje in denarni promet v Sektorju za poštni promet, direktorica Sektorja za poštni promet, direktorica Sektorja za logistiko ter svetovalka poslovodstva. Pred imenovanjem za članico poslovodstva je bila pomočnica poslovodstva. Izkušnje ima predvsem na področju organizacije dela in tehnologije poštnega prometa v Pošti Slovenije, upravljanja procesov ter regulacije poštnega sektorja, v zadnjih letih tudi na področju socialnega dialoga. Nekaj časa je bila zaposlena na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS kot vodja Sektorja za regulacijo cen in trga.

Od leta 1999 do 2006 je bila tudi predavateljica na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Višja strokovna šola. Od leta 1991 je tudi članica Kulturno-umetniškega društva POŠTA Maribor, ki je eno starejših kulturnih društev v regiji in neprekinjeno deluje od leta 1948. Od leta 2006 je predsednica tega društva in od leta 2018 predsednica nadzornega odbora Zveze kulturnih društev Maribor.

Nadzorni svet Pošte Slovenije jo je na seji 14. oktobra 2021 imenoval za novo članico poslovodstva družbe, in sicer za mandatno obdobje petih let. Mandat je nastopila 18. oktobra 2021. Kot članica poslovodstva je zadolžena za področje logistike, nabave in nepremičnin ter proces integracije Pošte Slovenije in Intereurope.

Karmen Lebe Grajf, članica poslovodstva

Sebastijan Gostenčnik, član poslovodstva

Rojen je leta 1974. Diplomiral je na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Profesionalno pot je začel v MLM Storitve d.o.o. in MLM d.d. kot vodja področja kontrolinga, kjer je bil zaposlen 15 let. Leta 2016 se je pridružil Pošti Slovenije kot strokovni sodelavec za računovodstvo in finance. V letu 2020 je postal direktor Kontrolinga ter direktor Financ in računovodstva.

V svojem profesionalnem obdobju se je srečeval z različnimi izzivi v podjetjih. Izkušnje, pridobljene v MLM d.d., nekdaj največjem proizvodnem podjetju v Mariboru, in Pošti Slovenije, enem izmed največjih storitvenih podjetij v Sloveniji, so mu prinesle potrebna znanja in kvalitete, kot so vodstvene in organizacijske sposobnosti, komunikativnost, analitično razmišljanje, natančnost, timsko delo.

Nadzorni svet Pošte Slovenije ga je na seji 10. septembra 2021 imenoval za novega člana poslovodstva družbe, in sicer za mandatno obdobje dveh let. Mandat je nastopil 16. septembra 2021.

Sebastijan Gostečnik, član poslovodstva

Janez Zidar, M.Sc., član poslovodstva - delavski direktor

Rodil se je leta 1971 v Ljubljani. Po študiju na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je študiral na University of Liverpool, kjer je prejel naziv Master of Science. Karierno pot je začel leta 1993 v podjetju Emona Obala Koper, kjer je bil na različnih delovnih mestih zaposlen osem let. 

V naslednjem obdobju je zasedal vodstvene položaje v različnih podjetjih in vodil zasebno podjetje za podjetniško svetovanje. Leta 2011 je prevzel vodenje Sklada Republike Slovenije za spodbujanje zaposlovanja invalidov. V tem obdobju je skrbel za vodenje javnega finančnega sklada, sanacijo poslovanja in pripravo ter izvedbo pripojitve Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu. 

Leta 2015 je sodeloval pri ustanovitvi družbe IPPS d.o.o. (invalidsko podjetje Pošte Slovenije) in kasneje prevzel mesto direktorja IPPS. V sedmih letih poslovanja je IPPS zrasel v peto največje invalidsko podjetje v državi in eno najbolj uspešnih in inovativnih v Skupini Pošta Slovenije. Pridobil je certifikat Združenja nadzornikov Slovenije in opravil izpite za vodilnega presojevalca po zahtevah standardov ISO 9001 in ISO 27001. 

Nadzorni svet Pošte Slovenije ga je junija 2022 na predlog sveta delavcev imenoval za člana poslovodstva – delavskega direktorja. Mandat je nastopil 1. septembra 2022.

Janez Zidar, M.Sc., član poslovodstva - delavski direktor

Nadzorni svet sestavljajo

Predstavniki kapitala:

  • dr. Urška Kežmah, predsednica - mandat od 9.6.2022
  • Barbara Cerovšek Zupančič, namestnica predsednice - mandat od 1. 7. 2022
  • Sebastijan Roudi - mandat od 14. 4. 2022
  • dr. Domen Trobec – mandat od 1. 7. 2022
  • Barbara Nose – mandat od 1. 7. 2022

Predstavniki delavcev:

  • Dijana Kos – mandat od 13. 1. 2020
  • Saša Gržinić – mandat od 13. 1. 2020
  • Vlasta Vidrih - mandat od 15. 4. 2021

Izjave o neodvisnosti v skladu s Kodeksom SDH


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa