trajnost

Trajnost je pomemben del korporacijske strategije Skupine PS

Poštni sektor ima ključno vlogo pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni. Skupina Pošta Slovenije je del nacionalnega in mednarodnega okolja, v katerem se dogajajo hitre in vsestransko obsežne spremembe, in se zaveda, da s svojimi odločitvami in dejavnostmi vpliva na družbo in okolje. 

Skupina Pošta Slovenije je zavezana vrednotam in usmeritvam trajnostnega razvoja, zato strateško in dolgoročno spremlja najboljše prakse s tega področja, posebej pa usmeritve EU glede prehoda v zeleno gospodarstvo.

Trajnost je zaveza, ki je vpeta v vse vidike delovanja Skupine Pošta Slovenije, ki si prizadeva zmanjšati ogljični odtis ter zasleduje najvišje družbene in upravljavske standarde. Njeno trajnostno delovanje se nanaša tudi na poslovno odgovornost za etično delovanje in upošteva vplive organizacije na deležnike ter širšo skupnost, hkrati pa poudarja časovno dimenzijo prihodnosti in soodvisnosti področij ekonomije (upravljanja poslovanja), okolja in družbe. 

Skupaj s Skupino Intereuropa, ki je ena največjih ponudnic logističnih storitev v Sloveniji, Skupina Pošta Slovenije podpira vseh 17 ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj.

Z izvajanjem svojih dejavnosti Skupina Pošta Slovenije aktivno prispeva k doseganju naslednjih ciljev na globalni ravni:Odgovornost do naravnega okolja

Zavedanje o omejitvi naravnih virov ter ohranjanju okolja, ogroženega zaradi emisij pri uporabi fosilnih goriv, predstavlja že nekaj časa področje, ki mu Skupina Pošta Slovenije posveča veliko pozornosti. Skupina Pošta Slovenije si prizadeva skrbno upravljati svoj okoljski odtis v skladu s Strategijo razogljičenja Skupine Pošta Slovenije do leta 2030, z vizijo do leta 2040 in 2050, ter prehoda na podnebno nevtralnost.

Energetska učinkovitost

Skupina Pošta Slovenije z ukrepi energetske učinkovitosti zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv v stavbah in tako še pospešuje prizadevanja za razogljičenje ter racionalno porabo energije. 

Aktivnosti

 • Že od leta 2018 je vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja ter upravljanja energije, ki je certificiran skladno z zahtevami standarda ISO 50001: 2018. Z vzpostavljenim sistemom si Skupina Pošta Slovenije prizadeva zmanjševati rabo energije in emisij CO2 ter izboljšati upravljanje z energijo.
 • Skupina Pošta Slovenija je zelo aktivna v Zvezi evropskih javnih poštnih operaterjev PostEurop. V okviru področja Družbena odgovornost podjetij (Corporate Social Responsibility) predseduje delovni skupini Okolje (Working Group Enviroment), prav tako aktivno sodeluje v forumu Zelena mobilnost (Green Mobility Forum).
 • V letu 2022 se je glede na leto 2021 količina porabljene končne energije zmanjšala  za 1,5 milijona kWh, prav tako se je z uporabo deževnice zmanjšala poraba vode za 361 m³. S sončno elektrarno je bilo prihranjenih 125.200 kWh energije.
 • V strukturi dobave energije je v deležu 67 odstotkov prevladovala zelena energija iz obnovljivih virov energije.
 • V okviru energetske učinkovitosti Skupine Pošta Slovenije je bilo v obdobju od 2013 do 2022 izvedenih že več kot 125 projektov.
 • Z ukrepi za učinkovito rabo energije je bila kljub povečani porabi energije znižana poraba energije z zamenjavo klasične razsvetljave z LED-razsvetljavo, zmanjšanjem priključnih moči za ogrevanje, zamenjavo ogrevanja z ekstra lahkim kurilnim oljem z alternativnim virom ogrevanja na toplotno črpalko, ciljnim izobraževanjem zaposlenih o učinkoviti in racionalni rabi energije, racionalizacijo hlajenja in ogrevanja, centralnim nadzornim sistemom CNS in energetsko sanacijo objektov. 


Ravnanje z odpadki

V letu 2020 je potekalo ravnanje z odpadki v skladu z zakonodajo in smernicami Načrta gospodarjenja z odpadki Skupine Pošta Slovenije, kjer so definirani ustrezni postopki za odgovorno ravnanje z odpadki.

 • Odpadkov, ki so bili predani pooblaščenim podjetjem in so bili zanje prejeti evidenčni listi, je bilo skupaj za 1.094 ton, od tega je bilo 71 ton plastične embalaže (pakirne folije), 295 ton papirnate in kartonske embalaže, 288 ton lesne embalaže (odpadnih palet) ter 440 ton odpadnega papirja prodanega na trgu.
 • Za ločevanje nenevarnih odpadkov (kartona, papirja, lesa, kovine, stekla, gume, plastične folije) se uporabljajo posebni zabojniki.
 • Skupina Pošta Slovenije neposredno zmanjšuje negativne učinke na okolje tudi s prehajanjem na brezpapirno poslovanje.

Trajnostno naravnan vozni park

Skupina Pošta Slovenije že nekaj let v skladu s svojo trajnostno naravnanostjo v voznem parku uporablja tudi do okolja prijazna vozila. Vozni park šteje prek 1.650 vozil in okrog 1.900 različnih dvokoles ter lahkih trikolesnikov in štirikolesnikov..

električni dostavni kombi
 • Že od leta 2017 vzdržujemo redno elektrifikacijo na segmentu dostavnih vozil, kjer imamo trenutno že 65 električnih dostavnih vozil in 110 e-lahkih štirikolesnikov, 19 e-lahkih trikolesnikov, 27 e-skuterjev in preko 110 e-koles. V letu 2020 je bil nabavljen prvi električni dostavni kombi.
 • Na področju voznega parka so se  z uvajanjem e-vozil znižali stroški goriva in zmanjšali negativni vplivi na okolje.
 • Za potrebe e-mobilnosti so bila nabavljena e-vozila in postavljene dodatne polnilnice.
 • V skladu s Strategijo razogljičenja Skupine Pošta Slovenije do leta 2030, z vizijo do leta 2040 in 2050, ter prehoda na podnebno nevtralnost je cilj Pošte Slovenije, da se do leta 2030 delež e-vozil v voznem parku poveča
 • Delež e-vozil v voznem parku se je povečal z 12 odstotkov v letu 2021 na 15,4 odstotka v letu 2022.
 • Dobavitelji cestnih prevozov morajo upoštevati kot merilo število oz. delež EKO-motorjev voznega parka in starost vozila. Prav tako mora delež uporabe vozil po kategoriji motorja EURO 6 znašati dobrih 70 odstotkov. V sklopu prodajnih aktivnosti ponuja Skupina Pošta Slovenije storitve železniškega in intermodalnega transporta, kar prispeva k zmanjševanju negativnih vplivov cestnega prometa na okolje.
Odgovornost do družbe

Trajnostno delovanje Skupine Pošta Slovenije  se nanaša tudi na poslovno odgovornost za etično delovanje in upošteva vplive organizacije na deležnike ter širšo skupnost, hkrati pa poudarja časovno dimenzijo prihodnosti in soodvisnosti področij ekonomije (upravljanja poslovanja), okolja in družbe.

Odgovornost do zaposlenih

V Skupini Pošta Slovenije je skrb za zaposlene eden pomembnih ciljev v sklopu upravljanja trajnostnega razvoja družbe, saj je to eden strateških stebrov družbene odgovornosti. V ta namen Pošta Slovenije zagotavlja in uresničuje aktivnosti na področju upravljanja človeških virov in skrbi za:

 • Razvoj zaposlenih s pomočjo izobraževanj in usposabljanj; V Skupini Pošta Slovenije je bilo v letu 2022 zabeleženih 9.073 udeležb na različnih oblikah.
 • Socialna odgovornost do zaposlenih v obliki solidarnostnih pomoči.
 • Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstvo pred požarom; ISO 45001: Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu
 • Promocija zdravja na delovnih mestih: aktivnosti za zmanjševanje in preprečevanje dejavnikov psihosocialnih tveganj na delovnem mestu, sodelovanje na športnih prireditvah, ozaveščanje ipd.
 • Skupina Pošta Slovenije se zavzema za enakopravno možnost pri zaposlovanju in kariernem razvoju ter uravnoteženo spolno strukturo zaposlenih.
 • Letovanja zaposlenih;
 • Certifikat družini prijazno podjetje 2022
 • Listina INVALIDOM PRIJAZNO PODJETJE podeljena s strani ZIZRS (Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve)
 • Sodelovanje s socialnimi partnerji

Odgovornost do strank

Skupina Pošta Slovenije zzagotavlja svojim strankam pregledne, nezavajajoče in koristne informacije o svojem delovanju in storitvah. Upoštevajoč temeljne vrednote in cilje družbe komunicira jasno, odgovorno, skladno s temeljnimi oglaševalskimi kodeksi ter zahtevami varstva potrošnikov in ostalimi morebitnimi področnimi zakonodajami.

 • Osredotočenost na stranke-podjetja in posameznike.
 • ISO 27001: Sistem za upravljanje informacijske varnosti
 • Preverjanje zadovoljstva uporabnikov z njenimi storitvami
 • skrb za splošno informiranosti, zanesljivost storitev
 • Stranke se lahko za pomoč, podporo in reševanje reklamacij obrnejo na kontaktni center.
 • skrb za kakovost storitev.
 • Pošta Slovenije izvaja ukrepe za zmanjšanje števila reklamacij, daje jasne informacije o storitvah, nudi podporo pri izbiri prave storitve, saj je vzpostavila ustrezne sisteme za podporo in svetovanje strankam.
 • Izobraževanje in ozaveščanje strank zagotavlja s posebnimi komunikacijskimi akcijami s prepletom družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Podpora družbeno odgovornim projektom 

Družbeno odgovorno poslovanje Skupina Pošta Slovenije razume kot odgovorno upravljanje z osredotočenostjo na področja, bistvena za trajnostni razvoj Skupine Pošta Slovenije in širše družbe ter skladnost poslovanja. Skupina Pošta Slovenije deluje v skladu z naslednjimi družbeno odgovornimi standardi:

 • Spoštuje veljavne zakone, etične standarde in mednarodne norme;
 • deluje transparentno;
 • spodbuja poglobljene in kontinuirane dialoge z deležniki, saj si prizadeva izpolniti njihova pričakovanja;
 • zagotavlja visoko stopnjo varnosti ljudi, blaga in informacij;
 • prizadeva si, da njeni dobavitelji izpolnjujejo enake standarde družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja;
 • skrbi za kulturno dediščino s področja poštne dejavnosti v Sloveniji;
 • gradi nacionalna in mednarodna partnerstva za trajnostni razvoj.
 • Sponzorska in donatorska podpora različnim humanitarnim, izobraževalnim, športnim, kulturnim organizacijam, projektom in posameznikom.
 • Projekti, ki jih podpira, praviloma združujejo naslednje značilnosti: vseslovenskost, aktualnost, tradicionalnost, odmevnost in identifikacijo blagovnih znamk s sporočili sponzoriranih aktivnosti.
 • S proaktivnim delovanjem in odgovornim zaznavanjem sprememb in potreb v družbi je Pošta Slovenije ponosni deležnik številnih uspešnih zgodb s področja družbene odgovornosti.

Inovacijska dejavnost

Inovacije so za Skupino Pošta Slovenije strateško pomembne, saj omogočajo prilagajanje in uspeh v vse bolj digitalnem in konkurenčnem svetu. Z inovacijskimi aktivnostmi in vlaganji v nove rešitve in storitve se Skupina Pošta Slovenije pozicionira med vodilnimi v panogi in ohranja svoje mesto v hitro spreminjajočem se svetu.  

 • Aktivnosti spodbujanja dviga inovacijske kulture z odprtimi inovacijskimi aktivnostmi in dogodki, kot so hekatoni, startup programi in podobno.
 • Področja inovacijskih prizadevanj: digitalna preobrazba, uporaba SI in podatkov, razogličenje in alternativni pogonski in energetski viri, avtonomne operacije v logistikiter robotizaciji, novi poslovni modeliv logistiki in dostavi.
 • Odprte inovacije vključujejo zunanja partnerstva z različnimi raziskovalnimi institucijami in institucijami znanja.
 • Konec leta 2022 je Pošta Slovenije prejela potrditev za sodelovanje v dveh projektih, ki ju bo od leta 2023 naprej sofinancirala Evropska komisija v skupni vrednosti obeh projektov 660.625,00 EUR, s 70-odstotnim sofinanciranjem.

 

Upravljanje

Skladnost poslovanja in integritete, zakonito in pošteno ravnanje zaposlenih, transparentnost ter spoštovanje etičnih načel so temelji integritete in imajo ključni pomen pri ohranjanju dobrega imena in ohranjanju konkurenčne prednosti družb v Skupini Pošta Slovenije.

Korporativna integriteta

Skladnost poslovanja in integriteta

Skladnost poslovanja, zakonito in pošteno ravnanje zaposlenih ter spoštovanje etičnih načel so namreč temelji integritete in imajo ključni pomen pri ohranjanju dobrega imena obvladujoče družbe in družb v skupini.

Etično poslovanje

Etični kodeks Skupine Pošta Slovenije opredeljuje temeljna načela in pravila, po katerih se ravnamo vsi zaposleni, kakor tudi vsi, ki delajo v imenu družb Skupine Pošta Slovenije ter  zasleduje najvišje etične standarde, načela in pravila etičnega ravnanja ter dobre poslovne običaje.

Boj proti korupciji in podkupovanju

Za učinkovito obvladovanje tveganj s tega področja so sprejeti posamezni ukrepi, in sicer za vse zaposlene v Skupini Pošta Slovenije veljajo omejitve glede sprejemanja in dajanja daril, zaposleni se moramo izogniti vsaki situaciji, ki bi lahko ovirala našo neodvisno in nepristransko presojo oziroma izvajanje delovnih obveznosti v interesu Pošte Slovenije oz. Skupine

Sistem za prijavo nepravilnosti oz. kršitev

Sistem za odkrivanje nepravilnih ravnanj oziroma kršitev (poročevalska oziroma žvižgaška linija) je namenjen zaposlenim, strankam, poslovnim partnerjem in vsem ostalim deležnikom, ki menijo, da je bilo storjeno nezakonito, kaznivo, koruptivno ali neetično ravnanje na škodo družbe v Skupini Pošta Slovenije ali njenih zaposlenih.

Zaščita prijavitelja koruptivnih, nezakonitih in drugih neetičnih ravnanj

Zavedamo se, da je zaupanje prijaviteljev v sistem za prijave in postopek njihove obravnave ključen, zato je prijavitelju zagotovljena anonimnost.

Sistem preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Trajnostna nabava

Pošta Slovenije je kot javni naročnik po ZJN-3 dolžna naročati v skladu z Uredbo o javnem naročanju  ​​
 

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.