Zelena logistika Pošte Slovenije

Trajnost je pomemben del korporacijske strategije Skupine PS

Prizadevamo si skrbno upravljati svoj okoljski odtis v skladu s Strategijo energetske učinkovitosti Skupine Pošta Slovenija do leta 2025, ki je zajeta tudi v ciljih korporativne strategije trajnostnega razvoja v okviru Strateškega razvojnega programa do 2025. Ključna strateška usmeritev je: Skupina PS je prepoznana kot podjetje z dobro razvito organizacijsko kulturo, ki skrbi za socialno in naravno okolje, v katerem deluje.

V okviru strategije trajnostnega razvoja bo SPS do leta 2025 zasledovala naslednje cilje:


obvestilo
  • Znižanje porabe goriva za prevozna sredstva za 12 % glede na leto 2018
  • Znižanje porabe celotne energije na površino stavbe za 6,4 % glede na leto 2018
  • Povečanje deleža električnih vozil na 46 % v letu 2025
  • Znižanje ogljičnega odtisa za 14 % glede na leto 2018
  • 55 % delež obnovljivih virov v stavbah v letu 2025

Strategija energetske učinkovitosti opredeljuje smernice, ukrepe in finančne zaveze Skupine PS na področju upravljanja energetske učinkovitosti sistema (nepremičnine, oprema, vozni park) z vidika ciljev trajnostnega razvoja.

Sledi usmeritvam iz državnih in mednarodnih iniciativ, kot so Nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije, ciljem trajnostnega razvoja Organizacije Združenih Narodov »Global Compact«, evropskemu sporazumu »Green deal«, ki ga je sprejela Evropska komisija v decembru 2019, in iniciativi Delivering a Sustainable European Post združenja evropskih javnih poštnih operaterjev PostEurop.

Pošta Slovenija je v okviru področja Corporate Social Responsibility v združenju evropskih poštnih operaterjev Posteurop predsedujoča v delovni skupini Okolje (Working Group Enviroment), prav tako v okviru »Operational Activities Circle« sopreceduje v skupini »Green Mobility Forum«. Med 67 poslovnimi praksami v okviru PostEurop, ki so bile v letu 2020 prijavljene na Coup de Cour razpis, je bilo izbranih 20 finalistov. Na področju okolja je med njimi tudi projekt Skupine PS »Strategija energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja«. V juniju in novembru 2020 pa smo v okviru področja »Corporate Social Responsibility« in skupine »Environment« organizirali virtualna srečanja.

V okviru področja »Operational Acivities Circle« in skupine »Green Mobility Forum« smo predstavili izkušnje z uvajanjem električnih vozil v vozni park Pošte Slovenije, izzive, s katerimi smo se pri tem soočali, ter strategijo elektrifikacije voznega parka do leta 2025. Svetovna poštna zveza (UPU) je SPS v letu 2020 uvrstila v prvo kategorijo držav članic, ki z ukrepi okoljskega upravljanja zmanjšuje negativne vplive na okolje in o tem tudi ustrezno poroča.


Ključna stebra okoljskega upravljanja SPS sta implementacija krožnega gospodarstva (obvladovanje snovnih tokov) in učinkovito upravljanje z energijo (posledično zmanjševanje ogljičnega odtisa), kar vključuje tudi uporabo obnovljivih virov energije.

Energetska učinkovitost v Skupini PS

Zavedanje o omejitvi naravnih virov ter ohranjanju okolja, ogroženega zaradi emisij pri uporabi fosilnih goriv, predstavlja že nekaj časa področje, ki mu Pošta Slovenije posveča veliko pozornost. Zmanjšanje obremenitev okolja s povečanjem energetske učinkovitosti za PS predstavlja del družbene odgovornosti. Kot gospodarska družba si PS ob upoštevanju okoljevarstvenih zahtev in širšega družbenega okolja prizadeva za učinkovito poslovanje ter obvladovanje stroškov poslovanja. S tem namenom smo pristopili k uvajanju sistema upravljanja energije in že leta 2018 pridobili mednarodni standard ISO 50001, ki ga vsako leto potrjuje akreditirana zunanja institucija.

Ravnanje z odpadki

V letu 2020 je potekalo v skladu z zakonodajo in smernicami Načrta gospodarjenja z odpadki Skupine Pošta Slovenije, kjer so definirani ustrezni postopki za odgovorno ravnanje z odpadki. Odpadkov, ki smo jih prepustili pooblaščenim podjetjem in zanje tudi prejeli evidenčne liste, je bilo skupaj 2.102 toni, od tega je bilo 74 ton plastične embalaže (pakirne folije), 294 ton papirnate in kartonske embalaže, 286 ton lesne embalaže (odpadnih palet), ki jih prepuščamo pooblaščenemu podjetju, ter 923 ton odpadnega papirja, ki ga prodamo na trgu.

Trajnostno naravnani vozni park

Pošta Slovenije že nekaj let v skladu s svojo družbeno odgovorno naravnanostjo v vozni park uvaja tudi do okolja prijazna vozila. Vozni park šteje že 1.400 vozil in okrog 2.000 različnih dvokoles ter lahkih trikolesnikov in štirikolesnikov, s katerimi letno opravimo okrog 36 milijonov kilometrov, za kar porabimo 3,5 milijona litrov goriva.

električni dostavni kombi
Že od leta 2017 vzdržujemo redno elektrifikacijo na segmentu dostavnih vozil, kjer imamo trenutno že 65 električnih dostavnih vozil in 110 e-lahkih štirikolesnikov, 19 e-lahkih trikolesnikov, 27 e-skuterjev in preko 110 e-koles. V letu 2020 je bil nabavljen prvi električni dostavni kombi.

delež e-vozil
V skladu s Strategijo energetske učinkovitosti Skupine Pošta Slovenije smo si zadali cilj, da bomo delež e-vozil v voznem parku iz 4 % v letu 2018 zvišali na 46 % do leta 2025.


Na segmentu dvokoles poleg električnih koles ter električnih skuterjev v večjem številu uvajamo dvosledna lahka električna vozila. Lahka električna vozila (ULDV) so v prvi vrsti namenjena zamenjavi klasičnih motornih dvokoles, predvsem s ciljem povečanja količine tvarine, ki jo zaposleni lahko vzame na teren, znižujemo stroške dopolnjevanja tvarine na terenu (dostave v depoje, večkratno vračanje pismonoše na pošto), kar pomeni precej prihranka časa v dostavi. Povečati želimo delež tovrstnih vozil za dostavo pisemskih pošiljk (predvsem v središčih večjih krajev), kjer si mestne oblasti prizadevajo za zakonsko prepoved dostave s klasičnimi vozili na fosilna goriva. Glede na demografsko stanje in napovedi glede zaposlenih in trga delovne sile, ki se stara, se povečuje delež delavcev z omejitvami in delež delavcev invalidov. Tovrstna prevozna sredstva se dajejo v uporabo predvsem ranljivim skupinam – starejšim zaposlenim, tistim, ki imajo kakršnekoli telesne omejitve, ter ženskam, torej sledimo ciljem in tudi zavezam dogovora s sindikati glede humanizacije dela in izboljšanja delovnih pogojev.


Uvajanja ekoloških vozil se lotevamo zelo premišljeno. Vsak nov tip e-prevoznega sredstva predhodno testiramo, saj si ne želimo zgolj menjave klasičnih prevoznih sredstev z bolj ekološko naravnanimi, ampak stremimo k temu, da za vozni park nabavimo tista vozila, ki so najbolj primerna za potrebe naših procesov.

Energetska učinkovitost stavb

Vse stavbe v Skupini PS se obravnavajo trajnostno:

  • iz vidika vpliva na okolje (ohranjanje narave in varovanje okolja, minimalen negativen vpliv na okolje),
  • iz vidika ekonomske učinkovitosti (tako z vidika gradnje kot uporabe skozi celotno življenjsko obdobje),
  • iz družbenega vidika (prijazne za uporabo, zdrave za bivanje, ohranjanje družbenih vrednosti).

V letu 2020 je bila na lokaciji PP Celje je bila postavljena prva sončna elektrarna. Na več objektih so bili zamenjani potratni sistemi ogrevanja z toplotnimi črpalkami, vzpostavljene oz. zamenjane stare klimatske naprave z novimi energetsko učinkovitimi in posodobljena razsvetljava – prehod na LED tehnologijo.


​​
 

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hvala za vaše vprašanje.

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa