​Objave po ZSDH-1

V nadaljevanju na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) objavljamo podatke iz pete, šeste in sedme alineje 1. odstavka tega člena:

Revizijska poročila

Revizijsko poročilo je sestavni del Letnega poročila Skupine Pošta Slovenije in družbe Pošta Slovenije d.o.o. Letna poročila so dostopna v poglavju Osnovne Informacije/Letna poročila (Letna poročila | Pošta Slovenije (posta.si)).

Seznam subjektov, za katere skladno z zakonodajo veljajo omejitve poslovanja s povezanimi osebami

Na podlagi devetega odstavka 60. člena ZSDH-1 velja za Pošto Slovenije d.o.o., omejitev poslovanja s subjekti, ki so objavljeni v dokumentu.

V nadaljevanju na podlagi četrtega odstavka 60. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) objavljamo odločitve nadzornega sveta o sklenjenih poslih s povezanimi osebami z obrazložitvijo.

Soglasja - posli družbe s povezanimi osebami - 60. člen ZSDH-1

Informacije o sestavi organov vodenja (vključno s prokuristi) in organov nadzora

Življenjepisi članov poslovodstva in članov organov nadzora so dostopni v poglavju Vodstvo in nadzorni svet (Vodstvo in nadzorni svet | Pošta Slovenije (posta.si)), kjer so dostopne tudi izjave po drugem odstavku 59. člena ZSDH-1 (Izjave o neodvisnosti).

Družba nima prokurista.

Podatki o pogodbeno dogovorjenih prejemkih oz. bonitetah članov organov vodenja in organov nadzora so dostopni v Letnem poročilu Skupine Pošta Slovenije in družbe Pošta Slovenije d.o.o. za posamezno leto. Letna poročila so dostopna na tej povezavi: Letna poročila | Pošta Slovenije (posta.si)

Podatki o sestavi kadrovske komisije nadzornega sveta so dostopni v Letnem poročilu Skupine Pošta Slovenije in družbe Pošta Slovenije d.o.o. za posamezno leto, dostopna na povezavi: Letna poročila | Pošta Slovenije (posta.si)


Objave po kodeksu

Družba Pošta Slovenije d.o.o. kot referenčni kodeks uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejela družba SDH, d.d. Kodeks je javno dostopen na spletni strani družbe SDH, d.d. na tej povezavi: Kodeks upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Ob navedenem, Pošta Slovenije d.o.o. pri poslovanju uporablja tudi Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, ki so javno dostopna na spletni strani družbe SDH, d.d. na tej povezavi: Priporocila in pricakovanja_SDH_december 2023.pdf

Letno poročilo

Letno poročilo Skupine Pošta Slovenije in družbe Pošta Slovenije d.o.o. za posamezno poslovno leto je dostopno na povezavi Letna poročila | Pošta Slovenije (posta.si)

Politika raznolikosti

Politika raznolikosti je dostopna na tej povezavi Osnovne informacije | Pošta Slovenije (posta.si).

Izvajanje univerzalne poštne storitve

Družba Pošta Slovenije d. o. o. je na podlagi odločbe Agencije RS za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) z dne 30. 5. 2023 izvajalka univerzalne poštne storitve za obdobje od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2028.

Univerzalna poštna storitev pomeni trajno, redno in nemoteno izvajanje poštnih storitev, ki sodijo v nabor univerzalne poštne storitve s predpisano kakovostjo na celotnem ozemlju Republike Slovenije ali na njenem delu po cenah, dostopnih za vse uporabnike poštnih storitev. Izvajanje univerzalne poštne storitve se sme prekiniti le zaradi višje sile ali v razmerah, nevarnih za dostavljavca.

V nabor univerzalne storitve sodijo:

  • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg,
  • sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih paketov do mase 10 kg,
  • storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke in
  • prenos pošiljk za slepe in slabovidne.

Z univerzalno storitvijo se vsem uporabnikom zagotavlja najmanj pet delovnih dni tedensko najmanj en sprejem in ena dostava dnevno na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe.

Več o univerzalni poštni storitvi je dostopno na spletni strani družbe Pošta Slovenije d. o. o. na tej povezavi: Poštne storitve | Pošta Slovenije (posta.si) in na spletni strani AKOS na tej povezavi: Univerzalna poštna storitev (akos-rs.si)

Kompetenčni profil za člana nadzornega sveta

Kompetenčni profil za člana nadzornega sveta je dostopen na povezavi: Vodstvo in nadzorni svet | Pošta Slovenije (posta.si).

Izjava o neodvisnosti članov nadzornega sveta

Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta družbe Pošta Slovenije d.o.o. so dostopne na povezavi: Vodstvo in nadzorni svet | Pošta Slovenije (posta.si)

Finančni koledar

Družba Pošta Slovenije d. o. o. je enoosebna družba z omejeno odgovornostjo, ki javno objavlja letno poročilo za posamezno leto. 

Etični kodeks

Etični kodeks Skupine Pošta Slovenije d.o.o. je dostopen na tej povezavi: Osnovne informacije | Pošta Slovenije (posta.si).

Objava mandatnih in podjemnih pogodb

Seznam sklenjenih mandatnih in podjemih pogodb je dostopen na povezavi: Pošta Slovenije | Informacije javnega značaja - pošta (posta.si) – dokument Tabela pogodb IJZ.

Skupni znesek sklenjenih poslov, ki zadevajo naročilo storitev, strukturiran po vrsti poslov je dostopen v dokumentu Skupni znesek poslov za leto 2022.

Postopek dodeljevanja sponzorstev in donatorstev

Pojasnila v zvezi z dodeljevanjem sponzorstev in donatorstev so dostopna na tej povezavi: Sponzoriranje in doniranje v Pošti Slovenije | Pošta Slovenije (posta.si)

Seznam sponzorskih in donatorskih pogodb je dostopen na na povezavi: Pošta Slovenije | Informacije javnega značaja - pošta (posta.si).