​​

Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov Pojdi

​​​​Na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d. o. o., Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 102/2004 – UPB-1), prvega odstavka 12. a člena Pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic (Uradni list RS, št. 22/2010) in v skladu s potrditvijo Komisije za izdajo poštnih vrednotnic izdaja Pošta Slovenije d. o. o. naslednje

SPLOŠNE POGOJE ZA NAROČANJE OSEBNIH POŠTNIH ZNAMK

I. Splošne določbe

1. člen

(vsebina)

 

Splošni pogoji za naročanje osebnih poštnih znamk (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji) urejajo pogoje, način in postopek izdajanja osebnih poštnih znamk ter druge postopke, povezane z izdajanjem osebnih poštnih znamk.

 

2. člen

(izvajanje izdajanja osebnih poštnih znamk)

 

 1. Izdajanje osebnih poštnih znamk se izvaja v skladu z določili Zakona o poštnih storitvah (v nadaljnjem besedilu: ZPSto-1), s Pravilnikom o izdajanju poštnih vrednotnic (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), Splošnimi pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve, Splošnimi pogoji izvajanja drugih poštnih storitev in temi splošnimi pogoji.
 2. Ti splošni pogoji veljajo za vse naročnike osebnih poštnih znamk, ki jih izdaja Pošta Slovenije d. o. o. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
 3. Ti splošni pogoji so dostopni na spletni strani www.posta.si in na poštnih enotah (v nadaljnjem besedilu: pošte) ter objavljeni v uradnem glasilu izvajalca.

 

3. člen

(pojmi)​

 

V teh splošnih pogojih uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

 • Naročnik osebnih poštnih znamk (v nadaljnjem besedilu: naročnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki naroča izdelavo osebnih poštnih znamk.
 • Osebne poštne znamke so poštne znamke, sestavljene iz okvirja, ki vsebuje ime države »SLOVENIJA«, nazivno vrednost in besedo »POŠTA« ali znak izvajalca in dotisk znotraj okvirja z motivi po željah naročnika. Osebne poštne znamke se skladno s temi splošnimi pogoji izdajajo v polah poštnih znamk.
 • Nazivna vrednost osebne poštne znamke je vrednost, natisnjena na osebni poštni znamki v obliki črke ali številke.
 • Pola osebnih poštnih znamk je prodajna pola, ki obsega najmanj 20 natisnjenih osebnih poštnih znamk s perforacijo oz. razrezom, ki sega praviloma do zunanjih robov te pole.

 

II. Podatki o izvajalcu izdajanja osebnih poštnih znamk

4. člen

(firma)

 

 1. Firma izvajalca – gospodarske družbe je Pošta Slovenije d.o.o.
 2. Sedež izvajalca je Slomškov trg 10, 2000 Maribor.

 

III. Pogoji, roki in cena naročanja izdajanja osebnih poštnih znamk

5. člen

(splošne določbe o naročilu osebnih poštnih znamk)

 

 1. Osebne poštne znamke z nazivnimi vrednostmi A, B, C in D so namenjene plačevanju poštnih storitev za prenos pisemskih pošiljk v notranjem ali mednarodnem poštnem prometu, v skladu s cenikom izvajalca.
 2. Naročnik lahko naroči osebne poštne znamke prek spletne aplikacije Osebne poštne znamke na spletni strani www.posta.si ali neposredno na poštah.
 3. Z naročilom osebne poštne znamke se izvajalec zavezuje, da bo naročilo realiziral, naročnik pa se zavezuje, da bo za to plačal, pri čemer obe stranki zavezujejo predpisi in splošni pogoji.
 4. Naročnik osebnih poštnih znamk ob oddaji naročila prek spletne aplikacije oz mobilne aplikacije ali pri oddaji naročila neposredno na pošti pisno potrdi, da soglaša s splošnimi pogoji naročanja osebnih poštnih znamk, hkrati pa potrjuje, da je seznanjen s tehničnimi in plačilnimi pogoji, z roki dobave naročenih osebnih znamk in s koraki naročanja, ki so navedeni v nadaljevanju teh splošnih pogojev.
 5. Izvajalec pošlje na naročnikov elektronski naslov v petih delovnih dneh od prejema naročila obvestilo o potrditvi motiva in oddaji osebnih poštnih znamk v tisk. Po prejemu obvestila skladno s 7. členom teh splošnih pogojev naročnik naročila ne more ne preklicati in ne spreminjati.
 6. Izvajalec ima pravico, da brez pojasnila zavrne katerikoli predlagani motiv in osebne poštne znamke s takšnim motivom ne izda, naročnika pa o tem obvesti s sporočilom na njegov elektronski naslov najkasneje v petih delovnih dneh od prejema naročila.

 

6. člen

(tehnični pogoji)

 

 1. Na vsaki osebni poštni znamki morajo biti natisnjeni naslednji elementi: ime države (»SLOVENIJA«), nazivna vrednost, označena s črko ali številko, in beseda »POŠTA« ali znak izvajalca in dotisk znotraj okvirja z motivi po izbiri naročnika.
 2. Naročnik lahko naroči osebne poštne znamke v polah osebnih poštnih znamk.
 3. Tehnični parametri za motiv osebne poštne znamke so:
  • tip datoteke: JPG,
  • največja dovoljena velikost fotografije: 500 KB,
  • priporočljiva razločljivost: 200–300 dpi,
  • barvna fotografija ali do 4-barvna grafična rešitev.
 4. Tehnični parametri osebne poštne znamke so:
  • velikost znamke: 42 x 35 ali 35 x 42 mm,
  • okvir z elementi znamke: 5 mm,
  • prostor za motiv znotraj okvirja z elementi znamke: 32 x 25 ali 25 x 32 mm,
  • število znamk v poli: 20,
  • velikost pole: 184 x 200 mm ali 200 x 184 mm in 200 x 210 mm ali 210 x 200 mm,
  • papir: samolepilni papir,
  • razrez znamk: valoviti razrez,
  • tisk: do 4-barvni tisk,
  • najmanjše možno naročilo osebnih poštnih znamk z enakim motivom je 20 znamk oz. ena pola po 20 osebnih poštnih znamk z enakim motivom.

 

7. člen

(sprememba in preklic naročila)

 

 1. Naročilo lahko naročnik prekliče do prejema obvestila izvajalca o potrditvi motiva in oddaji osebnih poštnih znamk v tisk. Izvajalec po potrditvi in oddaji v tisk naročilo šteje za dokončno. Po tem naročnik ne more popravljati, dopolnjevati ali zamenjati motiva osebne poštne znamke.
 2. Po prejemu potrditve in obvestila o oddaji v tisk naročnik tudi ne more uveljavljati reklamacije glede barv in razločljivosti fotografije oz. grafične predloge.
 3. V primeru, ko naročnik ravna v nasprotju s prejšnjima odstavkoma, izvajalcu odgovarja za škodo, ki bi mu nastala z realizacijo naročila.

 

8. člen

(cena osebne poštne znamke)

 

 1. Izvajalec zaračuna ceno osebne poštne znamke skladno z veljavnim cenikom.
 2. Veljavni cenik je naročniku na voljo v spletni aplikaciji Osebne poštne znamke (www.posta.si), objavljen pa je tudi na poštah.

 

9. člen

(pogoji za pridobitev popusta)

 

 1. Sestavni del cenika je merilo za pridobitev popusta. Merilo, ki ga izvajalec uporablja pri odobritvi popusta, je količina naročenih osebnih poštnih znamk.
 2. Pogoja za pridobitev popusta sta izpolnjevanje merila iz prejšnjega odstavka in naročnikovo uveljavljanje popusta pri naročilu.

 

10. člen

(roki in kraj dobave)

 

 1. Izvajalec bo naročilo realiziral najkasneje v štirinajstih (14) delovnih dneh od potrditve naročila. Če je dan prejema naročila dela prost dan (dan, ko naročnik ne posluje, sobota, nedelja, prazniki in drugi dela prosti dnevi), se šteje za dan prejema naročila prvi naslednji delovni dan.
 2. Naročene osebne poštne znamke bodo dobavljene v poštnih pošiljkah na naslov, ki ga naročnik sporoči izvajalcu skupaj z naročilom osebnih poštnih znamk.

 

11. člen

(vračilo dobavljenih osebnih poštnih znamk)

 

 1. Osebnih poštnih znamk, ki jih izvajalec dobavi naročniku v skladu s prejetim naročilom po določilih teh splošnih pogojev, ni mogoče vrniti, prav tako jih ni mogoče zamenjati za druge poštne znamke ali drugo blago, ki ga trži izvajalec, ali jih pri izvajalcu zamenjati za gotovino.
 2. Naročnik je dolžan dobavljene osebne poštne znamke prevzeti, v nasprotnem primeru odgovarja izvajalcu za nastalo škodo, ki jo je utrpel z realizacijo in dostavo naročila.

 

12. člen

(načini in roki plačila)

 

 1. Naročene osebne poštne znamke plača naročnik s plačilno kartico, prek mobilnega telefona, z nakazilom na transakcijski račun izvajalca ali z darilnim bonom.
 2. Izvajalec pošlje naročniku račun skupaj z izdelanimi osebnimi poštnimi znamkami na naslov, ki ga je naročnik navedel v naročilu. Kadar naslov dobave osebnih poštnih znamk ni enak naslovu, na katerega se pošlje račun, izvajalec dostavi osebne poštne znamke na naslov, ki ga je naročnik navedel v naročilu, račun pa izstavi na naslov naročnika.
 3. Rok plačila za pravne osebe, ki predhodno izstavijo naročilnico, je petnajst (15) koledarskih dni od izstavitve računa. Fizične osebe naročene osebne poštne znamke plačajo pred oddajo naročil v tisk. V primeru zamude s plačilom naročnika bremenijo zakonske zamudne obresti.
 4. Izvajalec v petnajstih (15) koledarskih dneh po zapadlosti neplačanega računa naročniku pošlje prvi opomin. Če naročnik računa ne plača v osmih (8) koledarskih dneh po prejemu prvega opomina, mu izvajalec pošlje opomin pred tožbo. Po zapadlosti opomina pred tožbo izvajalec naročnika terja po sodni poti.
 5. Naročnik, zoper katerega so bile terjatve izvajalca predane v sodno izterjavo, ne more naročiti novih osebnih poštnih znamk, dokler ne poravna vseh že zapadlih obveznosti do izvajalca (glavnice, sodnih in drugih stroškov, ki so nastali zaradi sodne izterjave, zamudnih obresti in drugih stroškov).

 

IV. Odgovornost naročnika

13. člen

(odgovornost naročnika)

 

 1. Naročnik odgovarja za pravilnost in resničnost podatkov ter motiv na osebni poštni znamki.
 2. Naročnik odgovarja za kršenje avtorskih pravic v skladu z določili Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: ZASP), če nedovoljeno uporablja avtorska dela drugih avtorjev oz. lastnikov avtorskih del. Prav tako odgovarja za kršenje osebnih pravic drugih oseb, če motiv vanje posega. Naročnik mora ukreniti vse potrebno, da uporabi motiv oz. avtorsko delo drugih avtorjev oz. lastnikov avtorskih del v skladu z določili ZASP ter zavaruje pravico do posega v osebne pravice drugih oseb, zato izvajalec ne prevzema materialne ali moralne odgovornosti, ki bi izhajala iz kršenja avtorskih ali osebnih pravic.
 3. Če izvajalec meni, da mu je naročnik predložil motiv, ki krši avtorsko pravico priznanih avtorjev oz. lastnikov avtorskih del ali osebne pravice osebe, ki ni naročnik, lahko od naročnika zahteva dovoljenje avtorja ali te osebe za uporabo motiva oz. dokazilo o lastništvu nad motivom.
 4. Če prejme naročnik celotno ali del naročila drugega naročnika ali prejme prazne pole, je dolžan prejeto nemudoma vrniti izvajalcu sicer izvajalcu odgovarja za škodo in se mu zaračuna tržna vrednost znamke.
 5. Izvajalec ima izključno pravico izdajati osebne poštne znamke po teh splošnih pogojih. Naročnik ne sme sam ponatisniti ali predati v ponatis naročenih osebnih poštnih znamk drugim osebam, v nasprotnem primeru odgovarja izvajalcu za nastalo škodo.

 

V. Obveznosti izvajalca

14. člen

(obveznosti izvajalca)

 

Izvajalec se obvezuje, da bo:

 1. vse spremembe in novosti glede teh splošnih pogojev objavil na spletni strani www.posta.si in na poštah,
 2. zagotovil ustrezno infrastrukturo za nemoteno naročanje po teh splošnih pogojih in varoval prostore, opremo in programsko opremo, preprečeval nepooblaščen dostop do podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih,
 3. sprejel vse predpisane postopke in ukrepe, potrebne za zaščito in varovanje osebnih podatkov, preprečitev slučajnega ali namernega nepooblaščenega uničevanja podatkov, njihove spremembe ali izgube ter nepooblaščene obdelave teh podatkov,
 4. naročnikom in pooblaščenim osebam zagotavljal stalen in nemoten dostop do elektronskega naročanja osebnih poštnih znamk.

 

VI. Zaščita osebnih podatkov

15. člen

(zaščita osebnih podatkov)

 

 1. Izvajalec se zaveže, da bo vse osebne podatke, pridobljene za izvedbo naročila, uporabljal in obdeloval skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1), in sicer za namen izdelave naročenih osebnih poštnih znamk, za pošiljanje izdelanih osebnih poštnih znamk naročniku, za izstavitev računov, za pošiljanje informativnega gradiva poštam in v drugih primerih, ki so pomembni za izvedbo naročila, vendar niso posebej navedeni v teh splošnih pogojih.
 2. Pridobljene osebne podatke naročnika bo izvajalec skladno s predpisi uporabljal tudi za namene neposrednega trženja.
 3. Naročnik lahko kadarkoli pisno zahteva, da izvajalec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, izvajalec pa se v tem primeru zaveže ukreniti vse potrebno, da se prepreči nadaljnja uporaba osebnih podatkov naročnika za namen neposrednega trženja, ter o tem pisno obvestiti naročnika.
 4. Vsi podatki, ki jih naročnik navede v naročilu, se lahko uporabljajo v obsegu in za namen, ki je določen v tem členu, in se ne posredujejo tretjim osebam.

 

VII. Reševanje reklamacij

16. člen

(odgovornost izvajalca)

 

 1. Izvajalec odgovarja za stvarne napake v skladu s predpisi.
 2. Izvajalec odgovarja za škodo, ki nastane med prenosom poštne pošiljke, skladno z določili ZPSto-1.
 3. Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo in izgubljeni dobiček.

 

17. člen

(razlogi in rok za vložitev reklamacije)

 

 1. Naročnik lahko vloži reklamacijo zaradi stvarnih napak v roku 14 dni od prejema osebnih poštnih znamk in iz razlogov, določenih v zakonu, sicer izgubi vse pravice, ki mu gredo iz tega naslova.
 2. Reklamacija, vložena po navedenem roku, se kot prepozno vložena zavrže.

 

18. člen

(vložitev reklamacije)

 

 1. Reklamacijo zaradi stvarnih napak pošlje naročnik na elektronski naslov izvajalca, in sicer na osebne.znamke@posta.si.
 2. Reklamacijo zaradi napake med prenosom poštne pošiljke naročnik vloži skladno z določili Splošnih pogojev izvajanja univerzalne poštne storitve oz. Splošnih pogojev izvajanja drugih poštnih storitev, ki so objavljeni na spletni strani izvajalca (www.posta.si).
 3. V reklamaciji naročnik:
  • navede dejstva, s katerimi utemeljuje svojo reklamacijo,
  • izbere med sankcijami za stvarne napake oz. navede višino odškodnine (skladno z ZPSto-1),
 4. priloži ustrezne listine, s katerimi dokazuje svoje navedbe (npr. zapisnik, dobavnico, račun).

 

19. člen

(reševanje reklamacije)

 

V postopku reševanja reklamacije izvajalec:

 • reklamaciji ugodi in odloči o zmanjšanju plačila in odškodnini, če ju je naročnik zahteval, oz. o drugi izbrani sankciji naročnika,
 • reklamacijo kot neutemeljeno zavrne ali
 • reklamacijo kot prepozno vloženo zavrže.

 

20. člen

(izpolnitev naročila, zmanjšanje plačila, višina odškodnine)

 

 1. Naročnik, ki je pravilno in pravočasno reklamiral dobavo naročenih osebnih poštnih znamk, lahko:
  • zahteva od izvajalca, da napako odpravi ali da mu dobavi osebne poštne znamke brez napak (izpolnitev naročila), pri čemer je dolžan izvajalcu poškodovane znamke vrniti,
  • zahteva znižanje plačila za dobavljeno naročilo (plačilo celotnega naročila se zniža za vrednost, ki jo ima izvršeno naročilo z napako) ali
  • odstopi od naročila, pri čemer je dolžan izvajalcu vrniti celotno naročeno količino znamk.
 2. V vsakem izmed teh primerov ima naročnik pravico zahtevati povrnitev škode v skladu z določili splošnih pogojev izvajalca, navedenih v 2. členu.
 3. Izvajalec v primeru, da so osebne poštne znamke v celoti poškodovane, odgovarja za poškodbe osebnih poštnih znamk največ do višine cene, ki bi jo moral naročnik plačati za dobavljeno naročilo osebnih poštnih znamk.
 4. Kadar so osebne poštne znamke delno poškodovane, izvajalec odgovarja za nastalo škodo največ v višini cene, ki odpade na poškodovani del osebnih poštnih znamk.
 5. Za škodo, nastalo na poštni pošiljki med prenosom, izvajalec odgovarja do višine, kot je to določeno v ZPSto-1.

 

21. člen

(rok za rešitev reklamacije)

 

 1. Izvajalec na reklamacijo odgovori pisno v petnajstih (15) koledarskih dneh od njenega prejema.
 2. Izvajalec na reklamacijo za napake pri prenosu poštnih pošiljk odgovori skladno z določili Splošnih pogojev izvajanja univerzalne poštne storitve oz. Splošnih pogojev izvajanja drugih poštnih storitev.

 

22. člen

(način izplačila odškodnine)

 

 1. Izvajalec izplača naročniku odškodnino v uradni valuti Republike Slovenije. Znesek odškodnine izvajalec nakaže na transakcijski račun naročnika, ki mu ga sporoči naročnik.
 2. Če naročnik nima odprtega transakcijskega računa, mu izvajalec nakaže odškodnino z nakaznico na njegov naslov.

 

23. člen

(pristojnost reševanja sporov)

 

 1. Naročnik blaga ali storitve na spletni strani ponudnika, ki je hkrati potrošnik, lahko v roku enega leta od vložitve prve pritožbe (podaje reklamacije) pri ponudniku blaga ali storitve na spletni strani, vezane na reklamacijo, vloži pobudo za rešitev spora pred izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.
 2. Ponudnik blaga ali storitve na spletni strani priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje izvensodnega potrošniškega spora: Evropski center za reševanje sporov, elektronski naslov: info@ecdr.si, telefonska številka: 08 205 65 90, ki postopek zaključi z izdajo sporazuma, če stranke izberejo postopek mediacije ali z izdajo zavezujoče oziroma nezavezujoče odločbe, če stranke izberejo postopek pogojno zavezujoče pospešene arbitraže.

VIII. Prehodne in končne določbe

24. člen

(uporaba splošnih pogojev)

 

Ti splošni pogoji se uporabljajo za naročila osebnih poštnih znamk, ki jih izvajalec prejme in potrdi po njihovi uveljavitvi.

 

25. člen

(prenehanje veljavnosti)

 

Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev prenehajo veljati Splošni pogoji za naročanje osebnih poštnih znamk (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 3, z dne 30. oktobra 2009).

 

26. člen

(uveljavitev splošnih pogojev)

 

 1. Splošni pogoji se objavijo na spletni strani izvajalca (www.posta.si) ter v uradnem glasilu izvajalca in so dostopni na poštah.
 2. Veljati pričnejo 15. 5. 2016.

 

 

V Mariboru, 15. maja 2016