Telegrame dostavljamo v dogovorjenih rokih s posebno dostavo. 

Dostavo telegramov do naslovnikov telegramov opravljamo od ponedeljka do petka.
Ob sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dneh telegramov ne dostavljamo.

Cena za prenos in dostavo je po veljavnem ceniku.

 

LX telegram bo po sprejemu oz. obdelavi prenesen naslovniku najkasneje v naslednjih rokih

  • V 6 urah – za naslovnika v ožjem okolišu pošte

  • V 10 urah – za naslovnika v širšem okolišu pošte

Ožji dostavni okoliš obsega strnjen del enega ali več naselij skupaj, ki tvorijo neprekinjeno celoto, kjer je več kot 300 gospodinjstev.​

Najširši dostavni okoliš obsega manjša naselja, praviloma do 30 gospodinjstev, in posamezna gospodinjstva ali dele naselij, kjer je treba pri dostavi opraviti več kot 1.000 metrov poti na dan/gospodinjstvo. V najširši okoliš se praviloma vključijo tudi okoliši dostavnih pošt, kjer je v širšem in najširšem okolišu več kot 90 odstotkov gospodinjstev.

Širši dostavni okoliš obsega naselja, ki niso zajeta v ožjem in najširšem dostavnem okolišu.

 

V rok prenosa niso vključeni

  • Dnevi, ko naslovna pošta ne posluje

  • Čas, ko dostavna pošta nima organizirane dostave telegramov

  • Čas zamude zaradi nepravilnega in nepopolnega naslova

  • Čas zamude zaradi višje sile ali zaradi zastoja brez krivde Pošte.

Telegrami se vročajo na način, ki je predpisan za poštne pošiljke v skladu s Splošnimi pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve.

 

Ne glede na navedeno je način vročanja telegramov naslovnikom v zdravstvenih ustanovah, kazensko-popravnih domovih, zaporih, zavodih itd. odvisen tudi od notranje organiziranosti, delovnega časa, dosegljivosti naslovnika in osebja posamezne ustanove ter od posebnih dogovorov (ustnih ali pisnih), ki jih je sklenila pošta ali poslovna enota z zdravstvenimi ustanovami.

LX-telegram se vroči z LX-voščilnico, LX-sožalnico in/ali z darilom. Vseh daril določene naslovne pošte ne vročajo. Z izbiro kraja naslovnika oz. pošte so že vnaprej določena LX-darila, ki jih naslovna pošta dostavlja.

Uničenje svežega cvetja

Če naslovnik ne prevzame LX-telegrama s svežim cvetjem do konca delovnega časa naslovne pošte tisti dan, ko je bil obveščen o prispelem telegramu, dostavna pošta o tem obvesti pošiljatelja po telefonu ali s telegramom. Če naslovnik ne dvigne LX-telegrama s svežim cvetjem na pošti do konca delovnega časa naslovne pošte naslednjega dne po puščenem obvestilu o prispeli pošiljki, se sveže cvetje uniči.

Če naslovnik ne prevzame LX-telegrama v 15 dneh po puščenem obvestilu o prispeli pošiljki, se pošiljatelju vrne denar za darilo (ne pa tudi za sveže cvetje in LX-voščilnico oz. LX sožalnico).​​


​​​

Imate vprašanje? Pišite nam.

Hval aza vaše vprašanje.