​​Uporaba in obdelava osebnih podatkov

V skladu z vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen. V primeru uporabe spletišča Pošte Slovenije se šteje, da je podana prostovoljna izjava volje posameznika, in sicer njegovo ravnanje nadaljnje uporabe spletišča po vstopu na to spletno stran oziroma ob registraciji na aplikacijo na spletišču oziroma ob prijavi na e-obvestila ali na drug način ob podanem soglasju, uporabi oziroma naročanju na storitev Pošte Slovenije (npr. ustno po telefonu, pisno po pošti, s klikom na ikono na spletišču, ipd.). Za osebno privolitev posameznika se bo tako štela pisna, ustna ali druga oblika podane privolitve uporabnika.

Pošta Slovenije kot upravljavec uporablja in obdeluje osebne podatke uporabnika spletišča, pridobljene ob naročanju na storitve oziroma ob registraciji na aplikacijo na spletišču Pošte Slovenije oziroma ob prijavi na e-obvestila oziroma pri uporabi piškotkov, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji na področju varstva osebnih podatkov, poštnega prometa ter elektronskega komuniciranja in elektronskega podpisovanja, ki so direktno dostopni na spletni strani www.pisrs.si in glede varstva osebnih podatkov na www.ip-rs.si. (zakonodaja in smernice).

Upravljavec v zvezi z obdelavo osebnih podatkov še izjavlja, da pri izvajanju svojih dejavnosti (poštnih in drugih storitev) obdeluje podatke o naslovih uporabnikov teh storitev, ki so del naslova navedenega na spremnici oz. ovojnici in jih upravljavec zahteva v okviru opremljanja pošiljk z naslovi ter za vodenje evidence vročitve po predpisih s področja poštnega prometa in drugih splošnih pogojih. Upravljavec pri tem te osebne podatke obdeluje na zakonski podlagi skladno z vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in vsakokrat veljavnimi zakoni, ki urejajo poštne in druge storitve katere izvaja Pošta Slovenije kot svoje dejavnosti. Zbirke osebnih podatkov so registrirane pri informacijskem pooblaščencu, dostopne na spletni strani www.ip-rs.si.

Na spletišču Pošte Slovenije so lahko objavljene tudi različne nagradne igre, ki se lahko izvajajo z drugo pravno osebo. Upravljavec in druge pravne osebe smejo uporabiti in obdelovati osebne podatke pridobljene ob prijavi v nagradno igro in strinjanjem s splošnimi določili nagradne igre, ki posebej objavljeni pri vsakokrat objavljeni nagradni igri in s katerimi se uporabnik posebej strinja.

 

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Šteje se, da je obiskovalec, ki je vstopil na spletišče Pošte Slovenije, z nadaljevanjem njegove uporabe tega spletišča, in sicer z gledanjem, naročanjem in drugim dejanjem opisanim pod Uporabo in obdelavo osebnih podatkov te izjave, podal prostovoljno izjavo volje, da sprejema in se strinja s pogoji uporabe spletišča, da daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov pod pogoji iz te izjave varstva osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v tej izjavi varstva osebnih podatkov.

 

Obseg obdelovanja osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec lahko, glede na vrsto izbrane storitve uporabnika spletišča Pošte Slovenije, obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v registrski obrazec: naslov elektronske pošte, naslov prebivališča, kraj, pošta številka, mobilno telefonsko številko, elektronski naslov stacionarno telefonsko številko, številko mobilnega telefona, idr.. Obdelava osebnih podatkov pridobljenih preko spletišča Pošte Slovenije pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z zagotavljanjem storitev oziroma izvedbe naročila uporabniku preko tega spletišča, in so vezane na osebne podatke uporabnika, tako, da so avtomatizirano obdelani ali so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov upravljavca je v prvi vrsti kakovostna izvedba storitve oziroma naročila pod pogoji, s katerimi se uporabnik ob naročilu na storitev seznani. Upravljavec pa si pridržuje pravico obdelovati osebne podatke tudi zaradi potreb statistične obdelave, segmentacije kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko reševanje reklamacij ali drugega komuniciranja z uporabniki spletišča, kot so: anketiranje, obveščanje o nagradnih igrah katerih organizator je Pošta Slovenije ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju z Pošta Slovenije.

Upravljavec bo osebne podatke, ki jih bo pridobil od uporabnikov, obdeloval tudi za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti njenih vsakokratnih povezanih (odvisnih) družb (objavljene in direktno dostopne preko povezave www.posta.si). V kolikor pa se bo uporabnik spletišča naročil tudi na e-obvestila povezanih družb Pošte Slovenije, z izbiro posamezne povezane družbe Pošte Slovenije, bo upravljavec štel za vnaprej podano pisno soglasje upravljavcu Pošte Slovenije, da elektronski naslov uporabnika prenese na izbrano povezano družbo za prejemanje obvestil neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti.

Neposredno trženje pomeni uporabo osebnih podatkov posameznika za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (npr. statistična obdelava, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, obveščanje o novostih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke, telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje).

 

Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug način (npr. po telefonu, preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval. Ne more pa zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje na zakonski podlagi in so nujni zaradi zakonitega izvajanja storitev.

 

Varovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov, elektronskega poslovanja in elektronskega podpisovanja, dostopnih na spletni strani www.pisrs.si in www.ip-rs.si.

Upravljavec bo zaradi varovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji oz. prijavi na e-obvestila na spletni strani portala.

 

Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran oz. skladno z obvezujočimi predpisi anonimizirani.

 

Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Uporabnik podatkov je Pošta Slovenije d. o. o.

Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki registriranih uporabnikov spletišča Pošte Slovenije.

 

Pošta Slovenije d. o. o.
Slomškov trg 10, 2500 Maribor
Tel.: 080 14 00​
E-pošta: info​@posta.si