Politika varovanja osebnih podatkov

Pošta Slovenije d. o. o. spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene s svojega spletnega mesta obdelovala v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov, poštnega prometa ter elektronskega komuniciranja. S to izjavo Pošta Slovenije določa politiko obdelovanja osebnih podatkov o uporabnikih spletnega mesta Pošte Slovenije.

Zakonitost obdelave osebnih podatkov

Obdelava temelji na osebni privolitvi uporabnika spletnega mesta Pošte Slovenije. Šteje se, da uporabnik, ko vnese svoje podatke v spletni obrazec z namenom registracije in/ali nakupa storitev, ki jih na spletnem mestu ponuja Pošta Slovenije, s tem podaja soglasje, da se njegovi osebni podatki obdelujejo za namene, ki jih je izbral in potrdil na spletnem obrazcu. Pri naročanju storitev je podlaga za obdelavo osebnih podatkov lahko tudi pogodbeno razmerje, v nekaterih primerih, ko gre za naročanje poštnih storitev, pa je podlaga za obdelavo zakon o poštnih storitvah.

Obseg obdelovanja osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Pošta Slovenije se kot upravljalec zavezuje ravnati v skladu z načelom sorazmernosti, zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno izvajanje storitev, ki jih je uporabnik na spletnem mestu naročil in za namene za katere je uporabnik podal osebno privolitev. Podatki v registrskem obrazcu so: ime, priimek, naslov prebivališča, država prebivališča, elektronski naslov, telefonska številka in dana dovoljenja uporabe podatkov elektronskega naslova za druge namene. Pri posamezni vrsti storitve, ki jo uporabnik izbere in naroči, je navedeno kateri dodatni podatki se zbirajo. Pri tem je obseg podatkov, ki se zbirajo, omejen na minimalen nabor, ki še omogoča izvedbo storitve.
Namen obdelave je izvedba storitev pod pogoji s katerimi se je uporabnik ob naročilu seznanil in jih sprejel. Uporabnik lahko na registracijskem obrazcu označi, da dovoljuje uporabo osebnih podatkov za druge namene. Pri tem mora uporabnik potrditi posamezen namen uporabe tako, da klikne na posamezno vrsto namena (neprisiljena potrditev).

Pravice uporabnikov

Uporabnik ima v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo EU (2016/679) pravico zahtevati: dostop oz. seznanitev, popravek, izbris ali omejitev obdelave za svoje osebne podatke, ki so predmet obdelave pri obdelovalcu. Prav tako ima uporabnik pravico podati ugovor o obdelavi in pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov. Priporočamo, da uporabnik za uveljavitev svojih pravic uporabi obrazec »Zahteva za uveljavljanje pravic posameznika v zvezi z njegovimi osebnimi podatki«, ki je dosegljiv preko povezave (različica Word, različica Pdf), ki ga izpolni in posreduje skladno z navodili na samem obrazcu.
Uporabnik lahko sam kadarkoli na registracijskem obrazcu uredi (dovoli ali zavrne) uporabo podatkov za druge namene (kot je opravljanje storitev). Prav tako lahko uporabnik kadarkoli pisno ali na drug način (npr. po telefonu, preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov preneha uporabljati njegove osebne podatke za druge namene.
Uporabnik pa ne more zahtevati prenehanje uporabe ali brisanja osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje na zakonski ali pogodbeni podlagi in so nujni zaradi zakonitega izvajanja storitev.

»Uporabnik ima pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Pritožbo lahko uporabnik poda Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).«

Varovanje osebnih podatkov

Pošta Slovenije spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo osebne podatke pridobljene na spletnem mestu skrbno varovala v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti. Pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam ali jih uporabljala za drug namen, kot je opravljanje storitev, ki jih je naročil uporabnik, ali za druge namene kot je bila podana osebna privolitev uporabnika. Pošta Slovenije lahko osebne podatke uporabnikov svojega spletnega mesta razkrije le na podlagi zakonske osnove, v primeru preiskave ali zaščite pred delovanjem, ki bi bilo škodljivo za Pošto Slovenije.
Na spletnem mestu obstajajo določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo, zato upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji oz. prijavi na e-obvestila na spletnem mestu.

Rok hrambe osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki so predmet obdelave na spletnem mestu Pošte Slovenije, se bodo obdelovali in hranili le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posredovani. Po izpolnitvi namena obdelave upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. anonimizirani. Roki hrambe so odvisni od vrste storitve, ki jo je uporabnik naročil na spletnem mestu.

Izvajanje ocene učinka na varstvo osebnih podatkov

Pošta Slovenije bo pri obdelavah osebnih podatkov, kjer bo ocenila, da bi lahko prišlo do velikega tveganja za pravice in svoboščine posameznikov, opravila oceno učinka. Gre za dolžnost, da upravljalec, ki pri svoji dejavnosti obdeluje osebne podatke, pred uporabo novih tehnologij opravi oceno učinka predvidenih dejanj obdelave na varstvo osebnih podatkov, kadar je možno, da bi lahko vrsta obdelave, zlasti z uporabo novih tehnologij, ob upoštevanju narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave, povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov.

Poročanje o kršitvah varnosti osebnih podatkov

Pošta Slovenije bo skladno z veljavno zakonodajo morebitne incidente (vdore v sisteme in druge hujše kršitve), do katerih bi prišlo pri obdelavi osebnih podatkov in bi ogrožale pravice in svoboščine posameznikov, le-te prijavila nadzornemu organu (Informacijskemu pooblaščencu) v 72 urah od trenutka, ko bi za dogodek oz. kršitev izvedela. V primeru, da bi se presodilo, da ima lahko incident velik negativen vpliv in bi lahko predstavljal tveganje za pravice in svoboščine posameznika, čigar osebni podatki so bili nezakonito obdelani, bo Pošta Slovenije obvestila tudi posameznike, katerih osebne podatke so nezakonito obdelale nepooblaščene osebe.

Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Uporabnik podatkov je Pošta Slovenije d.o.o.
Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za varstvo podatkov Pošte Slovenije.Pošta Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10, 2500 Maribor
Tel.: 080 14 00
E-pošta: dpo@posta.si