Raziskovalno-razvojni inovativni (RRI) projekt COG-LO, ki se v okviru EU programa Obzorja 2020 izvaja na področju t.i. kognitivne oz. pametne logistike.

Raziskovalno-razvojni inovativni projekt COG-LO

Zasnova projekta

Projekt COG-LO je nastal na podlagi iniciative in zasnove predvidenega sodelovanja 14 konzorcijskih partnerjev iz različnih področij (poštni operaterji in organizacije, transportna oz. logistična podjetja, raziskovalni inštituti, univerze, računalniška podjetja itd.) in 8 držav (Slovenija, Hrvaška, Belgija, Grčija, Italija, Velika Britanija, Luksemburg, Turčija). Iz Slovenije v projektu sodelujeta Pošta Slovenije in Inštitut Jožef Štefan, iz sosednje Hrvaške pa Hrvaška pošta. Projekt se nanaša na izvajanje pametne logistike preko varnih, dinamičnih in ad-hoc sodelovalnih omrežij, s čimer se bo v prihodnosti lahko snovalo kompleksne logistične koncepte oz. rešitve, ki bodo omogočali fleksibilnejše odzivanje na kratkoročne spremembe v proizvodnji, poslovanju, potrebah itd. ter tako izboljševali procese in druge pomembne dejavnike na strani logistične ponudbe in povpraševanja.

Namen in cilji projekta

Glavni namen celotnega projekta je zasnovati takšen okvir in potrebna orodja, ki bodo v prihodnosti lahko logističnim procesom dodali funkcije zaznavanja in sodelovanja z:

  • uvajanjem kognitivnih logističnih objektov (KLO) na podlagi dodajanja kognitivnega vedenja vsem vključenim logističnim akterjem in procesom,
  • razvojem okolja, ki bo KLO-jem omogočal izmenjavo informacij preko ad-hoc socialnih varnih omrežij.

 

Glavni cilji projekta so

  • zasnova, oblikovanje in razvoj potrebnih analitičnih in kognitivnih orodij
  • oblikovanje in razvoj sodelovalne platforme, ki temelji na hibridnih ad-hoc socialnih omrežjih KLO-jev
  • ovrednotenje rezultatov z izvedbo pilotnih operacij na intermodalni, meddržavni in mestni logistiki
  • uvajanje novih poslovnih modelov za ad-hoc sodelovanje vseh zainteresiranih strani v logistiki in ustvarjanje interesnih akterjev za logistiko, IKT in mestno okolje

Trajanje in vrednost projekta

Obdobje trajanja projekta je 36 mesecev, projektne aktivnosti so se začele z junijem 2018. Celotna višina EU sredstev, ki bodo iz programa Horizon 2020 namenjena za potrebe izvedbe projekta, znaša ca. 5 mio EUR. Sredstva se delijo med konzorcijske partnerje glede na potrebe, ki izhajajo iz planiranih RRI aktivnosti in drugih potrebnih resursov posameznega partnerja (Pošta Slovenije prejme ca. 5,2 % oz. ca. 0,26 mio EUR).

Vloga Pošte Slovenije v okviru projekta

Pošta Slovenije bo skupaj s Hrvaško pošto v okviru projekta izvedla pilot, ki se nanaša na optimizacijo zbiranja, izmenjave in dostave sledenih čezmejnih pošiljk. Namen sodelovanja Pošte Slovenije v zadevnem oz. podobnih RRI projektih je ne samo raziskovalne narave, ampak vključuje predvsem tudi vidik možne uporabe pridobljenih izkušenj ali celo rešitev v okviru lastnega poslovanja in pozitivnega (ne)posrednega vplivanja na prihodnje ekonomske učinke družbe Pošte Slovenije oz. drugih družb v okviru Skupine Pošte Slovenije.