Skupina Pošta Slovenije si prizadeva za zakonito in pošteno ravnanje, spoštovanje splošnih etičnih načel ter človekovih pravic pri poslovanju. Protipravna ravnanja in nepravilnosti vplivajo na zaposlene v obliki zmanjšanja motivacije in morale, zmanjšujejo ugled Skupine in imajo nasploh negativen vpliv na poslovanje.

S ciljem poštenega, etičnega in zakonitega ravnanja ter poslovanja Skupine Pošta Slovenije je zaposlenim in osebam, ki so z družbami iz Skupine Pošta Slovenije v podobnem razmerju, kot je delovno razmerje, na voljo možnost prijav nepravilnosti oziroma protipravnega ravnanja, ki so ga zaznali v zvezi s svojim opravljanjem dela oziroma v delovnem okolju.

Vse prijave nepravilnosti in posredovano dokumentacijo bomo skrbno proučili in glede na vsebino ustrezno ukrepali, v skladu s pristojnostmi posamezne družbe iz Skupine Pošta Slovenije.

Skupina Pošta Slovenije obravnava tudi prijave nepravilnosti oziroma nezakonitosti, ki so jih  podali zunanji deležniki.

Sistem prijav nepravilnosti ni namenjen splošnim vprašanjem o poslovanju Skupine Pošta Slovenije, reševanju reklamacij, pritožb ali morebitnim prijavam šikaniranja na delovnem mestu. Reklamacije ali pritožbe oddajte na tem spletnem naslovu:

Pošta Slovenije | Reklamacije (posta.si)

 

Komu prijaviti nepravilnost?

Družbe iz Skupine Pošta Slovenije so imenovale zaupnike, ki bodo obravnavali prijave nepravilnosti.

Zaupniki na posamezni družbi so (notranje prijave):

Pošta Slovenije d. o. o., PS Moj paket d. o. o.

 • Sebastian Petek (glavni zaupnik); mag. Peter Krajnc (zaupnik):
 • elektronski naslov: zaupnik@posta.si ,
 • telefon: 02/449 2929 ,
 • naslov: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, s pripisom »Za zaupnika – prijava kršitve« in »Ne odpiraj« ,
 • Aplikacija: Anonimna prijava PS (posta.si)
 • nabiralnik na lokaciji sedeža družbe.

 

EPPS, d. o. o.

 • Zvonko Pajk (glavni zaupnik); Iztok Pečak (zaupnik):
 • elektronski naslov: zaupnik@epps.si ,
 • telefon: 01/813 8011,
 • naslov: EPPS, d. o. o., Stegne 13A, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za zaupnika – prijava kršitve« in »Ne odpiraj« ,
 • Aplikacija: Pošta Slovenije (posta.si)
 • nabiralnik na lokaciji sedeža družbe.

 

IPPS d. o. o.

 • Danijel Lenart (glavna zaupnica); Jana Strle (zaupnica):
 • elektronski naslov: zaupnik@posta.ipps.si ,
 • telefon: 02/449 2914,
 • naslov: IPPS d. o. o., Partizanska cesta 54, 2000 Maribor, s pripisom »Za zaupnika – prijava kršitve« in »Ne odpiraj« ,
 • Aplikacija: Anonimna prijava PS (posta.si)
 • nabiralnik na lokaciji sedeža družbe.

 

PS Logistika d. o. o.

 • Nataša Gregorin Verhovnik (glavna zaupnica); Dejan Kojić (zaupnik):
 • elektronski naslov: zaupnik@ps-logistika.si ,
 • telefon: 04/201 6802 ,
 • naslov: PS Logistika d. o. o., Zgornji Brnik 130o, 4210 Brnik - Aerodrom, s pripisom »Za zaupnika – prijava kršitve« in »Ne odpiraj« ,
 • Aplikacija:Anonimna prijava PS (posta.si)
 • nabiralnik na lokaciji sedeža družbe.

 

Zunanje prijave

Prijavitelji lahko podajo prijave nepravilnosti v zvezi s Skupino Pošta Slovenije organom za zunanjo prijavo, navedenim v Zakonu o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju: ZZPri). To so naslednji organi:

 • Agencija za komunikacijska omrežja in storitve,
 • Agencija za trg vrednostnih papirjev,
 • Agencija za varstvo konkurence,
 • Agencija za varnost prometa,
 • Agencija za zavarovalni nadzor,
 • Agencija za javni nadzor nad revidiranjem,
 • Banka Slovenije,
 • Državna revizijska komisija,
 • Finančna uprava,
 • Trzni inšpektorat,
 • Urad za preprečevanje pranja denarja,
 • lnformacijski pooblaščenec,
 • lnšpekcija za informacijsko varnost,
 • lnšpekcija za sevalno in jedrsko varnost,
 • lnšpekcija za varstvo pred sevanji,
 • lnšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 • lnšpektorat za delo,
 • lnšpektorat za javni sektor,
 • lnšpektorat za okolje in prostor,
 • Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke,
 • Organi nadzora v skladu s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji,
 • Zdravstveni inšpektorat,
 • Slovenski državni holding in
 • Komisija za preprečevanje korupcije.

 

Tudi takšnemu prijavitelju Skupina Pošta Slovenije zagotavlja zaščito pred povračilnimi ukrepi, enako velja za osebo, ki je javno razkrila nepravilnost.

 

Obravnavanje prijav

Vse prijete prijave, ne glede na način ali obliko, prejme oziroma preizkusi, ter do njih dostopa le zaupnik oziroma zaupnika posamezne družbe iz Skupine Pošta Slovenije. Zaupnik prijave pregleda in oceni, skladno z internimi postopki ter določi način nadaljnje obravnave.

Zaupniki varujejo identiteto prijavitelja, ki se ne želi razkriti, mu nudijo povratne informacije v zvezi z obravnavanjem prijave in zaščito pred povračilnimi ukrepi. Prijave nepravilnosti se obravnavajo strokovno in ob največji poklicni skrbnosti zaupnikov, upoštevajoč določila Zakona o zaščiti prijaviteljev in Pravilnika o obravnavanju prijav nepravilnosti, ki velja v Skupini Pošta Slovenije in je dostopen tukaj.

Vsem prijaviteljem priporočamo, da v primeru želje po popolni anonimnosti pri posredovanju prijave uporabljajo spletni obrazec ozirom aplikacijo, ki je objavljena na spletnih straneh družb iz Skupine Pošta Slovenije.

Če bo prijavitelj razkril svojo identiteto, kar je zaželeno z vidika morebitne komunikacije med prijaviteljem in zaupnikom, bo lahko z zaupnikom dogovoril morebitni način nadaljnjega razkrivanja oz. nerazkrivanja identitete drugim pristojnim osebam v družbi iz Skupine Pošta Slovenije, ali način zaščite zaupnosti identitete.

V prijavi nepravilnosti navedite čim več dejstev in okoliščin v zvezi z nepravilnostjo, sicer je ni mogoče obravnavati. Če prijava ni dovolj konkretna, jasna oziroma je nepopolna za obravnavo in je zato ni mogoče obravnavati, se lahko prijavitelja pozove na dopolnitev.

 

Pogoji za uveljavljanje pravice do zaščite

Prijavitelj je upravičen do zaščite po ZZPri, če:

 • je zaposlen v družbi v kateri prijavlja kršitev, oziroma je v njej prostovoljec, pripravnik, vajenec, pogodbeni delavec, študent, sodeluje v razpisnih postopkih v vlogi kandidata, opravlja funkcijo, je delničar, član nadzornega ali upravnega organa oziroma drugače sodeluje v dejavnosti pravne ali fizične osebe, ki jo izvajajo samozaposlene osebe na podlagi pogodbe, oziroma dela pod nadzorom in vodstvom zunanjih izvajalcev, podizvajalcev ali dobaviteljev, ne glede na plačilo in ne glede na to, ali se je razmerje že končalo ali se šele vzpostavlja s postopkom zaposlovanja ali pogajanji pred podpisom pogodbe (7. točka 4. člena ZZPri);
 • je prijavil kršitev oziroma sum o dejanski ali morebitni kršitvi predpisov, ki se je ali se bo zelo verjetno zgodila v družbi v kateri je prijavil kršitev;
 • prijava ni očitno neutemeljena;
 • prijavljena kršitev se traja oziroma je prenehala pred manj kot dvema letoma (tretji odstavek 5. člena ZZPri);
 • je s strani družbe v kateri je prijavil kršitev deležen povračilnih ukrepov.

 

 

Ukrepi za zaščito identitete in zaupnosti ter informacije o obdelavi osebnih podatkov

Nihče izmed pristojnih oseb za obravnavo nepravilnosti v družbi iz Skupine Pošta Slovenije ne sme razkriti identitete prijavitelja brez njegovega izrecnega soglasja. To velja tudi za vse druge informacije, iz katerih je mogoče neposredno ali posredno sklepati o identiteti prijavitelja. Za dokumente in drugo gradivo v zvezi s prijavo se do konca postopka ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. Podatki o identiteti prijavitelja tudi po koncu postopka s prijavo niso informacija javnega značaja. To velja tudi, če je gradivo odstopljeno pristojnemu organu.

 

Poskus ugotavljanja identitete prijavitelja in razkritje podatkov o prijavitelju predstavljata prekršek, za katerega ZZPri predpisuje globo.

 

lzključitev odgovornosti glede razkritja

Prijavitelj, ki informacije o kršitvah prijavi ali javno razkrije v skladu z ZZPri, ne krši česarkoli glede razkritja informacij in ne nosi odgovornosti, povezane s takšno prijavo ali javnim razkritjem, pod pogojem, da ni prijavil ali javno razkril neresničnih informacij in je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da je bila prijava ali javno razkritje takšnih informacij nujno za razkritje kršitve na podlagi zakona. Navedeno se ne uporablja glede omejitev razkritja informacij, določenih s predpisi na področju varovanja tajnih podatkov, poklicne skrivnosti odvetnikov ter zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, tajnosti sodnih posvetovanj in pravil kazenskega postopka.

Ne glede na določbe zakona, ki ureja poslovno skrivnost, prijava ali javno razkritje informacij, ki vključujejo poslovne skrivnosti, ni protipravno, če ju prijavitelj prijavi ali razkrije v skladu z ZZPri. Prijavitelj ne nosi odgovornosti v zvezi s pridobitvijo ali dostopom do informacij, ki jih prijavi ali javno razkrije, če taksna pridobitev ali dostop ne predstavlja samostojnega kaznivega dejanja.

V morebitnih postopkih zoper prijavitelja zaradi kršitve pravil o poslovni skrivnosti, obrekovanja, kršitve pravil o varstvu podatkov ali avtorskih pravic ali odškodninskih zahtevkov, prijavitelj ne nosi odgovornosti zaradi prijav ali javnih razkritij na podlagi ZZPri in se lahko pri predlogu zavrnitve zahtevka zoper sebe sklicuje na prijavo ali javno razkritje, če je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da je bila prijava ali javno razkritje nujno za razkritje kršitve.

 

Pogoji, pod katerimi je prijavitelj zaščiten pred odgovornostjo za kršitev zaupnosti oziroma poslovne skrivnosti

Prijavitelj, ki informacije o kršitvah prijavi ali javno razkrije v skladu z ZZPri, ne krši česarkoli glede razkritja informacij in ne nosi odgovornosti, povezane s takšno prijavo ali javnim razkritjem, pod pogojem, da ni prijavil ali javno razkril neresničnih informacij in je na podlagi utemeljenih razlogov menil, da je bila prijava ali javno razkritje takšnih informacij nujno za razkritje kršitve na podlagi zakona.

 

Pojasnilo v zvezi s prepovedjo povračilnih ukrepov, informacije o podpornih ukrepih in pristojnostih Komisije za preprečevanje korupcije ter o pravnih sredstvih in postopkih za zaščito pred povračilnimi ukrepi

Zaščitni in podporni ukrepi za prijavitelje so:

 • sodno varstvo in začasne odredbe v primeru povračilnih ukrepov (22. člen ZZPri);
 • brezplačna pravna pomoč (23. člen ZZPri);
 • nadomestilo za primer brezposelnosti (24. člen ZZPri);
 • psihološka podpora (25. člen ZZPri).

 

Dodatno pojasnilo v zvezi s prepovedjo povračilnih ukrepov in drugimi informacijami ter podpornih ukrepih in pristojnostih Komisije za preprečevanje korupcije ter o pravnih sredstvih in postopkih za zaščito pred povračilnimi ukrepi je dostopno na spletnem naslovu https://www.kpk-rs.si/delo-komisije/prijava-korupcije/zascita-prijaviteljev/.

 

Informacije o nevladnih organizacijah, ki delujejo na področju prijav nepravilnosti oziroma zaščite prijaviteljev.

 • Center za zaščito žvižgačev (https://center-zvizgaci.si/)
 • Transparency International Slovenija (https://www.transparency.si/)