​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Anonimne prijave nepravilnih in nezakonitih ravnanj

Opozorilo: Oddaja prijave na tej spletni strani ni namenjena vlaganju reklamacij ali splošnim vprašanjem v povezavi s poslovanjem družbe.

Sistem prijav

Z namenom minimiziranja korupcijskih tveganj, protipravnih in neetičnih ravnanj pri poslovanju Skupine Pošta Slovenije d. o. o. (v nadaljevanju: Skupina PS), ki lahko vplivajo na učinkovito, pošteno in na konkurenčnosti zasnovano poslovanje družb v Skupini PS, pozivamo vse posameznike (notranje in zunanje prijavitelje), ki so pri poslovanju Skupine PS oziroma zaposlenih v Skupini PS zaznali sume nepravilnosti oziroma protipravnih dejanj, da podajo ustrezno prijavo (v nadaljevanju: Prijava). Prijavo lahko podajo vsi zaposleni v Skupini Pošta Slovenije, pogodbeni partnerji ali druge osebe, ki menijo, da zaposleni v družbah Skupine Pošta Slovenije svoje delo opravljajo v nasprotju s pravili službe, pri svojem delu izvršujejo neetična, nezakonita, kazniva ali koruptivna dejanja oziroma so kako drugače neprimerni za delo, ki ga opravljajo.

Prijava v okviru tega sistema ni namenjena splošnim vprašanjem o poslovanju Skupine PS, reševanju reklamacij, pritožb ali morebitnim prijavam šikaniranja na delovnem mestu. Tovrstne prijave ne bodo obravnavane v tem sistemu prijav. Reklamacije in pritožbe lahko podate preko naslednje povezave.

Kje in kako prijaviti

Prijava nepravilnosti se lahko poda preko naslednjih komunikacijskih kanalov:

  • spletni obrazec »Anonimna prijava« objavljen na spletni strani www.posta.si, oziroma za APS PLUS d. o. o. na spletni strani www.apsplus.si oziroma za PS Moj paket d. o. o. na spletni strani www.mojpaket.si oziroma za EPPS d. o. o. na spletni strani www.epps.si;
  • elektronska pošta: anonimne.prijave@posta.si;
  • telefon: 02 449 29 29;
  • pisno na naslov: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor s pripisom »za OE KVN, Anonimna prijava« in »Ne odpiraj;«
  • osebno srečanje s pooblaščeno osebo za obravnavo prijav. V tem primeru je potrebno zahtevo oziroma željo eksplicitno izpostaviti preko katerega od navedenih komunikacijskih kanalov in pustiti kontakt, preko katerega pooblaščena oseba s prijaviteljem vzpostavi kontakt.

V prijavi je potrebno navesti čim več konkretnih dejstev in okoliščin posameznega nepravilnega, nezakonitega ravnanja, ki bodo pripomogle k razumevanju in ugotavljanju naznanjenih nepravilnosti oziroma nezakonitih ravnanj ter omogočile učinkovito in uspešno izvedbo nadaljnjih postopkov (kot na primer: v kateri družbi je prišlo do ravnanja? Kaj se je zgodilo – vsebina nepravilnosti, neetičnega, nezakonitega, kaznivega ali koruptivnega ipd. dejanja ? Kdaj, kdo in kako je storil dejanje?). Če je prijavitelj razpolaga s kakšnimi dokazi je zelo zaželeno, da jih prijavi tudi priloži.

Obravnava prijave

Prijavo prejme pooblaščeni delavec v Skupini PS, ki oceni verjetnost obstoja suma nepravilnosti, neetičnosti, nezakonitosti, kaznivega ali koruptivnega dejanja in njihovih razsežnosti. V primeru, da pooblaščeni delavec oceni, da prijava ni dovolj konkretna, jasna oziroma nepopolna za obravnavo in je zato ni mogoče obravnavati, se lahko prijavitelja pozove na dopolnitev. V kolikor je prijava anonimna in se izkaže kot nepopolna za obravnavo ter prijavitelja ni mogoče pozvati na dopolnitev, se taka prijava ne obravnava. Prijavo, ki je dovolj konkretna in jasna glede očitanih nepravilnosti, neetičnosti, nezakonitosti, kaznivega ali koruptivnega dejanja obravnava Komisija za preiskavo.

Zaščita prijavitelja

Za namene preiskave sumov nepravilnosti, neetičnosti, nezakonitosti, kaznivega ali koruptivnega dejanja družba zbira in obdeluje osebne podatke prijavitelja (če jih prijavitelj navede) ter osebne podatke drugih udeležencev očitanih ravnanj v skladu z določili veljavnih predpisov na področju varstva osebnih podatkov. Prijavitelju je zagotovljena anonimnost in zaščita pred povračilnimi ukrepi, če pa želite prejeti odgovor, glede obravnave prijave, lahko navedete svoje podatke. Pri anonimnih prijavah, ki jih podate preko spletnega obrazca ali elektronske pošte sistem ne pozna vaše identitete, beleži pa se IP podatek, ki ga lahko pridobi le pristojni organ, v okviru zakonsko določenih postopkov. Prijaviteljem, ki želijo ostati anonimni, ni potrebno vpisati svojih osebnih podatkov. V tem primeru opozarjamo, da prijavljenega primera zaradi morebitnega pomanjkanja preverljivih ali dodatnih informacij ne bo mogoče celostno obravnavati oz. prijavitelju poslati povratnih informacij. Osebni podatki, ki niso pomembni za obravnavo posameznega primera, se takoj izbrišejo.

 Prijavni obrazec