V EVIDENCI Zbor delavcev in poštno druženje

***

Upravljavec Evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov:

Pošta Slovenije, d.o.o. , Slomškov trg 10, 2000 Maribor, telefonska številka:080 14 00, elektronski naslov: info@posta.si.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo podatkov (ang. DPO),:

naslov: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Pošta Slovenije d. o. o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor

e-naslov: dpo@posta.si,

Namen obdelave osebnih podatkov:

Osebni podatki se bodo obdelovali z namenom organizacije in izvedbe dogodka ter pripadajočih aktivnosti na Zboru delavcev in poštnem druženju ter obveščanja zaposlenih o informacijah povezanih z izvedbo in potekom dogodka.

Zaposleni se prijavijo preko obrazca na portalu PoštaNET ime* in priimek*, naslov*, poštna številka*, E-naslov, GSM, organizacijska enota, koriščenje tipa prevoza*, izbor športne aktivnosti*, označeni z * so obvezni podatki.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Pravna podlaga za zbiranje in objavo podatkov je osebna privolitev (točka a, prvega odstavka 6. člena Splošne Uredbe).

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: 
Osebne podatke bodo uporabljale izključno osebe, ki so odgovorne za izvedbo in organizacijo aktivnosti povezanih z izvedbo in organizacijo dogodka Zbora delavcev in poštnega druženja v oddelku za Marketing in korporativno komuniciranje ter osebe odgovorne za organizacijo avtobusnih prevozov v oddelku Upravljanje s človeškimi viri.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.  

Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Za čas trajanja dogodka in največ nadaljnje tri mesece po zaključku dogodka za reševanje morebitnih reklamacij/pritožb/vprašanj udeležencev dogodka. Po preteku roka hrambe Pošta Slovenije ohranja v informacijskem sistemu in v papirnatih dokumentih le javno dostopne in poslovne podatke o organizaciji za potrebe revizijske sledi oziroma arhivskega gradiva o samem dogodku, ostale osebne podatke pa izbriše oziroma uniči, odvisno od nosilca podatkov, na katerem se hranijo podatki.

Pravica do dostopa, popravka izbrisa, ugovora obdelavi ter omejitve pravice

Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo v evidenci Zbor delavcev in poštno druženje, lahko zahteva:

dostop do osebnih podatkov, zahtevo za popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev.

Prav tako lahko posameznik vloži ugovora o obdelavi oz. ima pravico do prenosljivosti podatkov. Pravice so omejene na lastne osebne podatke, zahtevo pa vloži pri osebi pooblaščeni za varstvo podatkov.

Za morebitna vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v povezavi z evidenco Objave solidarnostne pomoči zaposlenih, se posameznik lahko obrne na:

Na e-naslov Pooblaščene osebe za varstvo podatkov, dpo@posta.si.

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:

Privolitev lahko posameznik kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate tudi Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Zagotovitev osebnih podatkov ni zakonska ali pogodbena obveznost.

Informacije o tem:

ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.

ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: DA, če podatkov posameznik ne zagotovi lahko ostane brez avtobusnega prevoza ali ne bo uvrščen k ustrezni športni aktivnosti oziroma se dogodka ne bo mogel udeležiti.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev

Osebni podatki se ne uporabljajo za avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.