1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način sodelovanja v nagradni igri, ki jo organizira in izvaja Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, DŠ 25028025 (v nadaljevanju: organizator) na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.

Nagradna igra ni na noben način povezana, sponzorirana ali podprta s strani podjetij Meta Platforms, Inc. ali Instagram LLC. Vsi podatki in informacije bodo posredovani le izvajalcu oz. organizatorju.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec v celoti sprejema ta pravila in splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti soglaša. 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradnih iger je promocija Pošte Slovenije in promocija dobrodelne akcije »Poštar Pavli polni šolske torbe«, ki jo Pošta Slovenije izvaja v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije.

3. Udeleženci

V nagradni igri lahko sodelujejo:

 • Vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre).

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in pravnih osebah, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre.

 • Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

 • V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb. V primeru, da bo izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljavnega in nagrada se prenese na rezervnega izžrebanca.

  4. Način sodelovanja

  Udeleženci nagradnih iger so posamezniki, ki na Facebook ali Instagram strani organizatorja v skladu z navodili uporabijo AR filter na Facebook ali Instagram profilu Pošte Slovenije (naziv filtra: Poštar Pavli | PS), AR filter uporabi ter ga objavi na svoji Story objavi ter označi profil @postaslovenije. Story objava mora biti s strani uporabnika javno vidna.

  Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, v žrebanje pa bo vključen le enkrat.

  Nagrajenci so o prejemu nagrade obveščeni in označeni v ločeni objavi na Facebook in Instagram profilu v 24 urah po končani nagradni igri oziroma zaključku krogra žrebanja.

  Za prevzem nagrade nagrajenci v zasebno sporočilo posredujejo svoje podatke (ime, priimek, naslov in mobilno številko ter davčno številko, v kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR). 

  5. Čas trajanja nagradne igre

  Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenij.

  Nagradna igra poteka od 6. julija do 12. septembra 2022.

  V sklopu nagradne igre se vsak ponedeljek znotraj trajanja nagradne igre (skupno 10 ponedeljkov) izvede nagradno žrebanje enega (1) uporabnika, ki je v času trajanja nagradne igre izpolnil pogoje sodelovanja nagradne igre. V času trajanja nagradne igre bomo izžrebali 10 nagrajencev.

  Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, v žrebanje pa bo vključen le enkrat.

  6. Nagradni sklad

  Nagradni sklad nagradne igre predstavlja t.i. »Pavlijev poletni paket 2022«, v katerem nagrajenec prejme darilni paket, vključujoč:

 • steklenička 0,5L Pošta Slovenije

 • Sončna očala Pošta Slovenije

 

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti ali jo prenesti na tretjo osebo. 

7. Izbor nagrajencev

V slednjem sodelujejo vsi prijavljeni v nagradno igro. Žreb se opravi vsak ponedeljek v času trajanja nagradne igre (od vključno 11. julija do vključno 12. septembra 2022). Nagradni žreb se skupno izvede 10-krat, v sklopu posameznega nagradnega žreba naključno žrebamo enega (1) nagrajenca.

V sklopu nagradnih žrebanj skupno izberemo 10 nagrajencev.

Izvede se na lokaciji odgovornih oseb za vodenje družabnih omrežij Facebook in Instagram Pošta Slovenije. Izvede ga komisija s pomočjo e-orodij za izvedbo žreba.
Izbor je zaključen, ko so podeljene vse predvidene nagrade v nagradni igri. Izbor je dokončen, pritožbe niso možne. Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat.

Ob zaključku posameznega kroga nagradne igre je v objavi nagradne igre v komentarju objavljeno ime nagrajenca. Nagrajence se spodbudi, da se oglasijo v zasebnem sporočilu, kjer se dogovori o prevzemu nagrade.

Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena v komentarju in na ostalih mestih na družbenih omrežjih podjetja Pošta Slovenije.

8. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci izpolnjujejo pogoje, opredeljene s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter izvajalcu v zasebnem sporočilu v roku treh dni po zaključku žrebanja posredujejo podatke, potrebne za pošiljanje nagrade (ime in priimek, ulica, pošta ter kraj, mobilna številka ter davčna številka, v kolikor vrednost nagrade presega 42 EUR).

Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti v paketomat ali na domači naslov najkasneje v roku 10 dni po prejemu podatkov nagrajenca na stroške organizatorja nagradne igre. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

 • se nagrajenec v zasebnem sporočilu na Facebook strani ali Instagram profilu v treh dneh od objave rezultatov nagradne igre ne javi z dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade. 

  9. Odgovornost

  Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.
  Organizator si pridržuje pravico kadarkoli umakniti ali dopolniti Pravila nagradnih iger. Organizator lahko igro po lastni presoji terminsko prilagodi oz. predhodno zaključi, kar bo nemudoma objavil na spletni strani Pošte Slovenije in pod objavo nagradne igre.

  Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje družabnih omrežij Facebook in Instagram,

 • vse ostale aktivnosti na družabnih omrežjih Facebook in Instagram,

 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

 • nedostavljene pošiljke z nagradami,

 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. 

  10. Varovanje osebnih podatkov

  Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu nagrade oz. za odmero dohodnine za nagrajenca pri nagradi, ki presega vrednost 42 EUR. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Upravljalec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Pošta Slovenije d. o. o.

  11. Davčne obveznosti

  Organizator bo za nagrade, katerih vrednost presega 42,00 EUR z DDV, odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. V ta namen je nagrajenec dolžan ob izročitvi nagrade predložiti davčno številko ter izpolniti in podpisati pisno izjavo, s katero nagrajenec soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se prejemniku šteje v davčno osnovo.

  12. Dostop do pravil nagradne igre

  Navodila nagradne igre so objavljena dostopna in na vpogled vsem udeležencem na spletni strani organizatorja pod pravili nagradnih iger » Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Pošte Slovenije: Poštar Pavli polni šolske torbe 2022«. 

   

  13. Ostale določbe

  Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne odgovore na nagradno vprašanje. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani organizatorja pod pravili nagradnih iger.

  Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru. 

  Maribor, 6. julij 2022


Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa