Za pošiljanje vsebin v poštnih pošiljkah veljajo določene omejitve in prepovedi. Za vse veljajo prepoved pošiljanja nevarnih predmetov, ki so natančneje opredeljeni v dokumentu Nevarni predmeti, prepovedani v poštnih pošiljkah.

Vsebine, ki so opredeljene v 18. členu Konvencije Svetovne poštne zveze – kovance in bankovce; denar ali vrednostne papirje, ki glasijo na prinosnika; potovalne čeke; platino, zlato in srebro; drage kamne; nakit in druge dragocenosti, je dovoljeno pošiljati samo v vrednostnih pošiljkah.

Blago je dovoljeno pošiljati samo v blagovnih pismih ter v paketnih pošiljkah, pri čemer je potrebno vsebino ustrezno zaščititi. Zunanja embalaža oziroma ovojnina mora zagotavljati varnost vsebine pošiljke ter ostalih pošiljk, poštnega osebja, naprav in objektov pred morebitnimi poškodbami in okvarami.

V blagovnih pismih in v paketnih pošiljkah ni dovoljeno pošiljati nevarnih predmetov, zaradi katerih lahko pri prenosu pride do poškodb na drugih pošiljkah, delovnih sredstvih in delavcih, ki imajo opravka s pošiljkami (strupi, vnetljive in podobne snovi, eksploziv, strelivo, orožje ipd.), krhkih in lomljivih predmetov, živih živali, hitro pokvarljive izdelke, snovi, ki so termično občutljive in mamil.

V pošiljki EMS paket ni dovoljeno pošiljati prehrambenih izdelkov, živih živali, zlata, dragih kamnov, nakita, zdravil, gotovine in drugih plačilnih sredstev, doz pod tlakom, vžigalnikov ter nevarnih predmetov, zaradi katerih lahko nastanejo poškodbe na drugih pošiljkah, delovnih sredstvih in delavcih.

V pošiljkah UPS Express Saver, UPS Express ali UPS Express Plus ni dovoljeno pošiljati prehrambenih izdelkov, živih živali, zlata, dragih kamnov, nakita, zdravil (razen za države EU), gotovine in drugih plačilnih sredstev, doz pod tlakom, vžigalnikov ter nevarnih predmetov ali snovi, zaradi katerih lahko nastanejo poškodbe na drugih pošiljkah, delovnih sredstvih in delavcih. Teh pošiljk ni mogoče nasloviti na poštni predal (P.O. Box, Postfach, Case postale, Postbus, Apartado Correos, Apartado Postal) in poštno ležeče (Poste restante).

Litijeve baterije in celice v poštnih pošiljkah v letalskem prometu

Pošta Slovenije je pridobila dovoljenje Agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije za sprejem poštnih pošiljk z dovoljenimi litijevimi baterijami oziroma celicami v poštnih pošiljkah in se uvrstila na seznam pošt pri Svetovni poštnih zvezi, ki te vsebine lahko sprejemajo.

Dovoljen je samo prenos litijevih baterij/celic, ki so vgrajene ali vstavljene v elektronske naprave in opremo. Prenos velja za naslovne države, katerih poštni operaterji sprejemajo te vsebine v prenos in za katere letalski prevozniki dovoljujejo prenos tovrstnih vsebin – informacije dostopne v Seznamu za prenos litijevih baterij.

Za sprejem tovrstnih vsebin je nujno izpolnjevati predpisana navodila:

  1. Dovoljena moč baterij in celic:
    • LITIJEVE IONSKE BATERIJE VSEBOVANE V OPREMI UN 3481, moč maksimalno do 20 Wh za celice in do 100 Wh za baterije,
    • LITIJEVE KOVINSKE BATERIJE VSEBOVANE V OPREMI UN 3091, celice lahko vsebujejo do 1g litija, baterije ne smejo presegati  2 g skupne vsebnosti litija.
  2. Dovoljeno število baterij in celic v posamezni poštni pošiljki je največ štiri litijeve celice ali največ dve litijevi bateriji.
  3. Dovoljen je samo prenos baterij ali celic, ki so vstavljene v napravo in opremo. Baterij in celic izven naprav ni dovoljeno pošiljati v poštnih pošiljkah!
  4. Na embalaži niso dovoljene nalepke za litijeve baterije in UN oznake. Če gre za rabljeno embalažo z navedenimi nalepkami, je nalepke nujno v celoti počrniti.
  5. Pošiljko, ki vsebuje litijeve baterije ali celice, mora spremljati Kontrolni seznam, ki ga s pomočjo pošiljatelja izpolni poštni delavec ob sprejemu pošiljke.
Iniciativa Svetovne poštne zveze – Poskrbi za mojo varnost, da prispem hitreje

Na iniciativo Svetovne poštne zveze poteka informiranje uporabnikov poštnih storitev glede dovoljenih in nedovoljenih vsebin v poštnih pošiljkah. Iniciativo za povečanje varnosti v okviru globalnega prenosa blaga podpirajo tudi Mednarodna organizacija civilnega letalstva, Mednarodno združenje za zračni transport in Svetovna carinska organizacija. Pošte in carine ter letalski prevozniki tesno sodelujemo, da bi zagotovili hiter in varen prenos pošiljk po vsem svetu. Le ob upoštevanju pravil se bodo skrajšali Časi prenosa pošiljk, čas preverjanja vsebin in carinski postopki.

Potrošniki se velikokrat ne zavedajo, da posamezno blago, klasificirano kot nevarno blago, ne more potovati skozi mednarodne poštne tokove.

Številni splošno uporabni predmeti, ki sicer niso poznani kot nevarni, lahko postanejo prav to, ko se pošiljajo v poštnih pošiljkah. Ni namreč splošno znano, da npr. zračna blazina vsebuje eksploziv ter da so lahko parfumi, oljne barve, aerosoli in litijeve baterije, vnetljivi. Zato jih letalski prevozniki smatrajo za nevarne, ker lahko povzročijo požar s pogubnimi posledicami. Ker se mednarodne poštne pošiljke večinoma prenašajo v okviru letalskega transporta, so prepovedi in omejitve o prenosu tovrstnega blaga strogo upoštevane.

Poslanstvo Pošte Slovenije je, da izvaja poštne storitve kakovostno in zanesljivo ter s tem prispeva k zadovoljstvu uporabnikov poštnih storitev. Zato priporočamo, da si na v nadaljevanju ogledate tri kratke filme. Če bomo sodelovali, bomo vsi zadovoljni in uspešni!

Eksplozivne snovi

 

Vnetljive snovi

 

Ponarejeni izdelki

 
Prevoz nevarnega blaga v izjemah Sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga

PS nudi svojim pogodbenim partnerjem na podlagi predhodnega pisnega sporazuma tudi možnost pošiljanja nevarnega blaga v določenih izjemah. V notranjem in mednarodnem cestnem prometu tako PS opravlja prevoz nevarnega blaga, za katerega veljajo nekatere izjeme, ki jih določata Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06, 41/09, 97/10 in 56/15) in Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (Uradni list SFRJ - MP, št. 59/72) in akt o notifikaciji nasledstva (Uradni list RS - MP, št. 9/92), katerega sestavni del sta prilogi A in B, v nadaljevanju ADR ter sklenjenimi sporazumi s tujimi poštnimi operaterji. Prav tako PS zavezujejo tudi določila multilateralnega poštnega sporazuma Dangerous Goods Standard – Parcel Connect.

Pogoj za sprejem nevarnega blaga je predhodna pisna potrditev PS, da sprejema pošiljke z nevarnim blagom v prenos, in je bil na podlagi te potrditve med PS in pošiljateljem sklenjen pisni dogovor, skladno z določili Navodila za prevoz nevarnega blaga v izjemah ADR in vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji izvajanja. Seznam blaga, ki ga PS lahko prevzame v prenos in pogoji za sprejem so podrobneje navedeni v Seznamu nevarnega blaga v omejenih količinah in Navodilu za prevoz nevarnega blaga v izjemah ADR sporazuma.