Novice

Povabilo k prijavi za imenovanje člana poslovodstva – generalnega direktorja družbe Pošta Slovenije d. o. o.

Datum objave: 30.09.2022

Nadzorni svet družbe Pošta Slovenije d.o.o. na podlagi 19. in 28. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o. objavlja javni razpis za imenovanje:

člana poslovodstva – generalnega direktorja družbe Pošta Slovenije d.o.o. (M/Ž) za mandatno obdobje 5-ih let.

Pošta Slovenije je ugledna mednarodna korporacija, ki jo poleg matične družbe sestavlja šest odvisnih družb. Ima sedež v Mariboru in je z okoli 8.000 zaposlenimi v celotni Skupini Pošta Slovenije med največjimi gospodarskimi družbami v Sloveniji. Je nacionalni poštni operater in vodilni ponudnik paketnih storitev v Sloveniji. Njen cilj je postati vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v jugovzhodni Evropi. V skladu s potrjenim strateškim razvojnim programom poslovanje razvija v petih strateških stebrih – logistične storitve, paketi, pisma z direktno pošto, IT rešitve in prodaja na mreži.

Ob stalni skrbi za razvoj zaposlenih sledi ciljem izboljševanja učinkovitosti poslovanja, optimizacije omrežja in kapacitet ter rasti in zagotavljanja najvišjih standardov kakovosti. Po kakovosti prenosa pošiljk v sklopu univerzalne poštne storitve se uvršča v sam vrh evropskih držav, visoke standarde pa dosega tudi na področju paketnih storitev v notranjem poštnem prometu. Pomemben del korporacijske strategije družbe je tudi trajnost, ki je vpeta v vse vidike njenega poslovanja in kjer že vrsto let skrbno upravlja svoj okoljski odtis.

Nadzorni svet družbe Pošta Slovenije d.o.o. želi k prijavi na razpis pritegniti kandidate/ke, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so sposobni/e s svojim znanjem, izkušnjami in kompetencami prispevati k trajnostnemu razvoju družbe tako, da bo družba v zahtevnem konkurenčnem poslovnem okolju lahko zadržala položaj vodilnega ponudnika paketnih storitev v Sloveniji in postala vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v jugovzhodni Evropi.

Razpisni pogoji

V skladu z 29. členom Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije d.o.o. mora kandidat/ka za člana poslovodstva - generalnega direktorja družbe Pošta Slovenije d.o.o izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Ima pridobljeno 7. raven izobrazbe (univerzitetni študijski program (predbolonjski) oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja).
 2. Pripravi program dela, iz katerega izhaja poznavanje dejavnosti družbe in Skupine Pošte Slovenije;
 3. Ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih in/ali vodstvenih delovnih mestih/delih velike gospodarske družbe.
  (Vodilna delovna mesta/dela so tista, na katerih se:
  • opravljajo naloge vodenja poslov gospodarske družbe (član poslovodstva, direktor, član uprave, član upravnega odbora, prokurist, če ima poslovodna pooblastila) ali
  • opravljajo naloge vodenja poslovnega področja ali organizacijske enote pri delodajalcu in ima kandidat pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve (vodilno delovno mesto v ožjem smislu oziroma v smislu ZDR-1).
  Vodstvena delovna mesta/dela so tista, na katerih se opravlja vodenje poslovnega področja ali organizacijske enote in so vodstvenemu delovnemu mestu neposredno ali na podlagi pooblastil podrejeni zaposleni ter delovne naloge vodenja obsegajo pomemben del časa in se opravljajo vsaj v tarifnem razredu VII.
 4. Obvlada znanje vsaj enega svetovnega jezika na višji ravni.
 5. Ima strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog.
 6. Izkazuje neoporečnost (načelo »fit & proper«) in osebno integriteto.
 7. V zadnjih šestih mesecih pred imenovanjem ni imel/a funkcije v politični stranki, na katero je bil/a voljen/a ali imenovan/a.

Prijava mora vsebovati

 1. Kratek življenjepis, ki naj vsebuje osebne in kontaktne podatke kandidata/ke (vključno z naslovom elektronske pošte) in podatke, ki izkazujejo njegovo/njeno neoporečnost (načelo »fit&proper«) ter osebno integriteto. Poleg podatkov o formalni izobrazbi naj življenjepis vsebuje tudi navedbo dokumentov in/ali dokazil o drugih pridobljenih znanjih in veščinah.
 2. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja in ustanova, pri kateri je bila izobrazba pridobljena.
 3. Opis pooblastil in področja dela na vseh vodilnih/ vodstvenih delovnih mestih v velikih gospodarskih družbah, z navedbo strokovnih, organizacijskih in drugih sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog ter dokazila v zvezi s tem iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja petih let delovnih izkušenj na vodilnih in/ali vodstvenih delovnih mestih/delih velike gospodarske družbe.
 4. Izjavo, da ni okoliščin, ki po določbi 255. člena Zakona o gospodarskih družbah nasprotujejo imenovanju kandidata/ke na funkcijo generalnega direktorja družbe.
 5. Izjavo, da v zadnjih šestih mesecih pred imenovanjem ni imel/a funkcije v politični stranki, na katero je bil/a voljen/a ali imenovan/a.

Kandidate/ke, ki bodo izbrani v ožji krog, bo kadrovska komisija družbe naknadno pozvala, da v roku osmih dni predložijo program dela in vizijo razvoja družbe in Skupine Pošta Slovenije, ter dokazilo o nekaznovanosti.

Z izbranim kandidatom/ko bo družba sklenila delovno razmerje za določen čas trajanja mandata na funkciji generalnega direktorja, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.

Zaradi neodvisnosti in strokovnosti postopka izbora, ter zagotavljanja zaupnosti, bo prvi del postopka vodila kadrovska agencija Profil.

Prijavo v elektronski obliki pošljite na e-naslov kadrovske agencije:
profil@profil.si s pripisom: » Prijava na razpis – Pošta Slovenije«.

Upoštevale se bodo pravočasne in popolne vloge z vsemi dokazili (originali ali overjene kopije) o izpolnjevanju pogojev. V izbirnem postopku bo kadrovska agencija oziroma kadrovska komisija družbe s prijavljenimi kandidati/kami komunicirala prek v prijavi navedenega elektronskega naslova.

Rok za prijavo na razpis je 10. oktober 2022. Šteje se, da je prijava, poslana po elektronski pošti, pravočasna, če je poslana najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Vloge bodo obravnavane zaupno. Kandidati/ke z oddajo vloge podajo soglasje, da lahko kadrovska komisija nadzornega sveta v sodelovanju s kadrovsko agencijo zbira in obdeluje posredovane osebne podatke za namen izvedbe postopka iskanja in izbire kandidata/ke za imenovanje člana poslovodstva – generalnega direktorja družbe Pošta Slovenije d.o.o.

Obvestilo o izboru bo neizbranim kandidatom posredovano v osmih dneh po imenovanju generalnega direktorja Pošte Slovenije d.o.o.

Nadzorni svet Pošte Slovenije d.o.o.
dr. Urška Kežmah, predsednica nadzornega sveta


 

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

 •  
 •  
 •