Sporočila za medije

Odziv Pošte Slovenije ob današnjem zboru

Datum objave: 16.06.2017

Ob današnjem zboru civilne fronte Vstala Primorska - vstani Slovenija pred poštnim logističnim centrom v Ljubljani v podporo zaposlenim v poštnem logističnem centru, Pošta Slovenije ponovno poudarja, da je dober in zaupanja vreden delodajalec in da razmere v podjetju še zdaleč niso tako dramatične, kot se skušajo prikazati z javnimi zbori in shodi manjšinskega Sindikata poštnih delavcev KS 90 in nekaterih njegovih podpornikov. Kot je znano, je Pošta Slovenije prejšnji mesec dosegla dogovor s Sindikatom delavcev prometa in zvez pri ZSSS. Pravice iz sklenjenega dogovora z omenjenim sindikatom pa veljajo za vse zaposlene v Pošti Slovenije.

Sklenjen dogovor zaposlenim na Pošti Slovenije prinaša:

  • povišano nadomestilo za prehrano iz 4,27 EUR na 6 EUR (velja od 1. 5. 2017). Gre za ukrep do uveljavitve nove sistematizacije delovnih mest, lahko pa tudi dlje, kar je odvisno od dogovora socialnih partnerjev v družbi v zvezi s sistemizacijo delovnih mest. Pogajalski skupini sta se tudi dogovorili za dvig dodatka za neugodne vplive okolja iz 3 na 6 odstotkov ter za dvig dodatka za deljen delovni čas iz 15 na 20 odstotkov s 1. 8. 2017. Ob tem Pošta Slovenije že izvaja dodatne zaposlitve v dostavi, kar vpliva na lažjo organizacijo dela v dostavi;
  • povišanje števila zaposlenih ter povišanje nadomestila za prehrano, kar bo za Pošto Slovenije pomenilo dodatnih 4,5 milijona EUR stroškov dela letno, dvig dodatkov pa 1,1 milijona EUR letno;
  • ob tem si bo Pošta Slovenije prizadevala za ponovno plačevanje premije dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 20 EUR mesečno na zaposlenega s 1. 1. 2018, in sicer v primeru, če bodo načrtovani rezultati poslovanja preseženi;

Pravice iz sklenjenega dogovora z omenjenim sindikatom veljajo za vse zaposlene v Pošti Slovenije.

V zvezi z zahtevo Sindikata poštnih delavcev KS 90 po odpravi neenakomernega delovnega časa Pošta Slovenije poudarja, da tej zahtevi zaradi narave dela v Pošti Slovenije ni mogoče ugoditi. Narava poštne dejavnosti je namreč takšna, da ni mogoče vnaprej natančno napovedati, kolikšen obseg »poštne tvarine« bo prispel na pošte v posameznih dneh, zaradi česar seveda tudi ni mogoče vnaprej napovedati obremenitve posameznega pismonoše v določenem dnevu. Kljub temu pa mora Pošta Slovenije skladno z Zakonom o poštnih storitvah in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, univerzalno poštno storitev izvajati v predpisani kakovosti in rokih. Vsekakor je določitev trajne neenakomerne razporeditve delovnega časa v Pošti Slovenije zakonita in je skladna z Zakonom o delovnih razmerjih in notranjo odredbo Pošte Slovenije o delovnem času.

Glede delovnih razmer v poštnem logističnem centru Ljubljana in dela v šotoru Pošta Slovenije poudarja, da gre za začasen ukrep zaradi prenove poštnega logističnega centra Ljubljana, ki se je pričela meseca aprila in bo trajala predvidoma do začetka prihodnjega leta. Pošta Slovenije namreč načrtuje povečanje kapacitet z izgradnjo novih prostorov tako za skladiščenje kot tudi za prenovo tehnologije za usmerjanje pošiljk. Pošta Slovenije intenzivno investira v posodabljanje obstoječe logistične opreme ter s tem pospešeno avtomatizira procese usmerjanja pošiljk, kar bo med drugim tudi pozitivno vplivalo na boljše delovne pogoje in s tem tudi lažje delo. V ta namen je Pošta Slovenije za čas prenove zagotovila nadomestne prostore na lokaciji poštnega logističnega centra Ljubljana, kjer je v danem trenutku in v danih razmerah, poleg čim primernejših pogojev dela zaposlenih z vidika varnosti in zdravja pri delu, poskrbljeno tudi za varnost vseh poštnih pošiljk in pravočasnost izvajanja vseh procesov prenosa.

Navedbe predsednika Sindikata poštnih delavcev KS 90 Saša Gržiniča, da je »šotor v osnovi namenjen za poroke, njegovo stanje pa naj bi bilo "katastrofalno", med drugim naj bi šotorsko platno na več mestih puščalo«, Pošta Slovenije odločno zavrača. V razpisni dokumentaciji so bile natančno opredeljene tehnične zahteve glede nosilne konstrukcije šotora, nosilnosti strehe, odpornosti na veter, obremenitve vetra in snega, med drugim tudi zahtevana temperatura v šotoru (poleti do največ +28, pozimi najmanj +10 stopinj Celzija) ter sistem ogrevanja in hlajenja šotora. Prav tako je bil pri razpisni dokumentaciji zahtevan prostor za skladiščenje in predelavo pošiljk.

Pošta Slovenije nikakor ne trdi, da so delovni pogoji v šotoru enaki kot v poštnem logističnem centru, si pa prizadeva sprotno odpravljati pomanjkljivosti, takoj ko so zaznane, oziroma ureja delovno okolje tako, da je za zaposlene primerno poskrbljeno ter da delovni proces poteka kar se da nemoteno. Redno opravlja tudi meritve temperature zraka, hitrosti gibanja zraka, masnega pretoka in razsvetljave, tako v dnevnem kot nočnem času. Omenjene meritve se bodo opravljale redno skozi celotno obdobje poteka dela v šotoru. Tako je do sedaj že uredila tudi dodatno odvodnjavanje. Ureja tudi dodatno osvetljavo, prav tako pa so v teku najbolj primerne rešitve za zagotavljanje ustrezne vlažnosti in temperature zraka v šotoru (hlajenje), ki ne bodo dodatno slabšale delovnih razmer (prepih), temveč jih bodo izboljševale. V čim krajšem možnem času, predvidoma do srede naslednjega tedna, bo zagotovljeno dodatno hlajenje oziroma ogrevanje prostora.

Zaposleni, ki svoje delo v času prenove opravljajo v šotoru, so bili s prenovo ter načinom dela v času prenove seznanjeni v mesecu februarju ter nato ponovno pred začetkom same prenove v mesecu aprilu. Zaposlenim, ki opravljajo delo v šotoru, je Pošta Slovenije zagotovila tudi finančni dodatek za neugodne vplive okolja, na voljo pa jim je tudi voda in sadje.

Pošta Slovenije je gospodarska družba zasebnega prava in posluje v pogojih tržne konkurence, pri svojem poslovanju pa v celoti izpolnjuje in upošteva zakonsko določene zahteve ter deluje v skladu s pričakovanji predstavnika lastnika – Slovenskega državnega holdinga. Ob tem se srečuje z določenimi težavami, ki pa jih vsekakor rešuje v skladu z možnostmi ter medsebojnim dogovorom s predstavniki zaposlenih v podjetju.

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije