Sporočila za medije

Odziv Pošte Slovenije na novinarsko konferenco

Datum objave: 18.04.2017

Pošta Slovenije je v preteklih mesecih vložila veliko naporov v to, da bi z obema sindikatoma v podjetju dosegla dogovor o nekaterih odprtih vprašanjih. Kot je znano, sta bila oba sindikata dogovor pripravljena podpisati, vendar je tik pred zdajci Sindikat poštnih delavcev KS 90 od dogovora odstopil ter ob tem postavljal vedno nove zahteve. Pošta Slovenije je zaradi ravnanja pri t. i. beli stavki v mesecu februarju letos predsedniku Sindikata poštnih delavcev KS 90 podala opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Ob tem bo Pošta Slovenije nadaljevala pogajanja z večinskim sindikatom v podjetju – Sindikatom delavcev prometa in zvez pri ZSSS, z namenom čim prejšnje rešitve odprtih vprašanj.

Pošta Slovenije je Sindikat poštnih delavcev KS 90 pozvala, naj predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za reprezentativnost sindikata. Dejstvo je, da mora sindikat za pridobitev statusa reprezentativnosti izpolnjevati določene zakonske pogoje, ki pa jih Sindikat poštnih delavcev KS 90 po mnenju Pošte Slovenije ne izpolnjuje. Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju reprezentativnosti, ki ga je Pošta Slovenije postavila sindikatu, se izteče jutri.

V zvezi s podajo opozorila na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi, če bo predsednik Sindikata poštnih delavcev KS 90 kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja, Pošta Slovenije poudarja, da varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi sindikalnega zaupnika ni absolutno in je vezano zgolj na ravnanje, ki je skladno z zakonskimi določili, določili kolektivne pogodbe in pogodbe o zaposlitvi. Ravnanje predsednika Sindikata poštnih delavcev KS 90, ki delovnih obveznosti ni izpolnil v celoti, je v nasprotju z navodili upravnika, torej predstavlja kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Delodajalec je izbral najmilejši ukrep in delavcu vročil pisno opozorilo iz prvega odstavka 85. člena Zakona o delovnih razmerjih.

Pošta Slovenije ob tem nadaljuje pogajanja z večinskim sindikatom v podjetju – Sindikatom delavcev prometa in zvez pri ZSSS, z namenom čim prejšnje rešitve odprtih vprašanj.

 

Pošta Slovenije je v preteklih mesecih izvajala naslednje pomembne in obsežne ukrepe za izboljšanje delovnih pogojev:

  • od začetka februarja 2017 aktivnosti za zaposlitev dodatnih 57 zaposlenih nad kadrovskim načrtom;
  • februarja 2017 je bila izvedena racionalizacija sobotne dostave, kar pomeni zmanjšanje potrebnega števila pismonoš na delu ob sobotah, s čimer smo znatno doprinesli k humanizaciji delovnih pogojev;
  • s 1. aprilom 2017 se je zmanjšal obseg blaga, ki se prodaja na dostavi, kar pomeni lažje osredotočenje pismonoš predvsem na kakovostno izvajanje dostave pošiljk ter zmanjšanje obremenitve pismonoš;
  • s 1. aprilom 2017 so začeli veljati spremenjeni Splošni pogoji izvajanja storitev prenosa nenaslovljenih in delno naslovljenih pošiljk in Splošni pogoji izvajanja storitev pisemskega ekspedita, ki so prinesli spremembe na področju poslovanja s pošiljkami nenaslovljene direktne pošte, kar pomeni lažjo organizacijo priprave pošiljk za dostavo;
  • v teku so tudi druge aktivnosti, ki vplivajo na ureditev delovnih pogojev in so bile predstavljene pogajalski skupini sindikatov v sklopu pogajanj.

 

V primeru, da bi prišlo do podpisa dogovora z obema sindikatoma, bi Pošta Slovenije izvedla naslednje ukrepe:

  • dodatne zaposlitve v dostavi, in sicer skupno 111 dodatnih zaposlitev nad kadrovskim načrtom z izvedbo do 1. julija 2017;
  • povišanje nadomestila za prehrano z veljavnostjo od 1. aprila 2017 s 4,27 EUR na 6,00 EUR;
  • spremembe oziroma dopolnitve členov Kolektivne pogodbe Pošte Slovenije, ki se nanašajo na delovni čas, razporeditev delovnega časa in izrabo letnega dopusta, ki bi pomenile lažjo organizacijo dela;
  • vsebinsko in vrednostno prenovo določenih normativov za izvajanje storitev do 30. junija 2017 (aktivnosti so že v teku od januarja 2017 v sklopu delovne skupine za statistiko, katere člani so tudi predstavniki obeh sindikatov);
  • prenovo sistemizacije delovnih mest do 1. septembra 2017.

Dogovorjeni ukrep povečanja števila zaposlenih za skupaj 111 zaposlenih in dviga nadomestila za prehrano s 4,27 EUR na 6,00 EUR, bi za Pošto Slovenije pomenilo dodatnih 4,5 mio. EUR stroškov dela letno, k čemur bi se Pošta Slovenije s podpisom dogovora tudi zavezala.
Ne glede na to, da dogovor ni bil podpisan, Pošta Slovenije nadaljuje z izvajanjem dodatnih zaposlitev v dostavi (še 54 zaposlenih). Ta ukrep je Pošta Slovenije pričela izvajati že pred pričetkom pogajanj s sindikatoma in vpliva na lažjo organizacijo dela v dostavi.

Ob tem Pošta Slovenije tudi pojasnjuje, da trditev Sindikata poštnih delavcev KS 90 o onemogočanju obveščanja članstva ne drži. Pošta Slovenije dosledno spoštuje pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo, v kateri je natančno navedeno, pod kakšnimi pogoji lahko sindikata obveščata svoje člane.

V vsakem primeru pa si bo Pošta Slovenije še naprej prizadevala za nadaljevanje socialnega dialoga v podjetju ter za čimprejšnjo uskladitev in rešitev odprtih vprašanj.

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije