Napoved stavke

Datum objave: 30.10.2019

Pošta Slovenije je 25. 10. 2019 prejela Sklep o začetku stavke s strani Sindikata poštnih delavcev (v nadaljevanju SPD), ki je eden izmed dveh reprezentativnih sindikatov Pošte Slovenije. Stavko napovedujejo za 11. 11. 2019. Pošta Slovenije bo s SPD poskušala zbližati stališča in skleniti sporazum, da do stavke ne bi prišlo.

Socialni dialog je stalna oblika sodelovanja delodajalca in socialnih partnerjev. Tako je bil 18. februarja letos sklenjen dvoletni Dogovor o stavkovnih zahtevah (v nadaljevanju: Dogovor), s katerim je bilo med drugim dogovorjeno, da v primeru spoštovanja Dogovora s strani delodajalca, oba reprezentativna sindikata v letu 2019 in 2020 ne bosta postavljala dodatnih zahtev s področij, ki jih ureja Dogovor. Prav tako so se socialni partnerji z Dogovorom dogovorili, da v primeru spoštovanja Dogovora s strani delodajalca, reprezentativna sindikata ne moreta napovedati in izvesti stavke iz naslova vsebine, ki jo ureja Dogovor.

Dvoletni dogovor vsebuje ukrepe iz različnih področij, ki vplivajo na ekonomski in socialni položaj zaposlenih, glede na naravo dogovorjenih ukrepov pa so učinki nekaterih ukrepov vidni takoj, medtem ko določeni terjajo svoj čas do izkaza polnih učinkov in so tudi časovno opredeljeni. Tudi zaradi tega Pošta Slovenije ocenjuje, da je napoved stavke po osmih mesecih izvrševanja dvoletnega dogovora neutemeljena.

V času izvajanja zavez iz Dogovora se je Pošta Slovenije vseskozi odzivala na pripombe obeh sindikatov v primerih, ko je pri izvajanju na operativni ravni prihajalo do napak. Prav tako je tudi sama sprejela dodatne ukrepe, ki bodo pripomogli k izboljšanju pogojev dela.

Zaveze iz Dogovora se izvajajo, saj nobena zaveza ni ostala odprta. Vrednost vseh sprejetih zavez v Dogovoru za leto 2019 in 2020 znaša 17,7 milijona EUR. Večina jih je že realiziranih ali so v izvajanju, nekatere pa se bodo (zaradi zato potrebnega časa) izvajale dlje. S tem sta se strinjala oba reprezentativna sindikata, tudi SPD. Od sklenitve Dogovora je Pošta Slovenije število zaposlenih v poštnem prometu od načrtovanih 312 do danes povečala za 231. Glede na razmere na trgu dela Pošta Slovenije vlaga vse napore, da do konca letošnjega leta zagotovi ustrezno število kompetentnih delavcev. Vseskozi so odprti razpisi za delovna mesta v prometu, izvedene so številne predstavitve na kariernih sejmih in delavnicah z zavodom za zaposlovanje, medijske kampanje ter intenzivno oglaševanje po družabnih omrežjih.

Od februarja dalje je bilo za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu pregledanih vseh 336 pošt. Na osnovi tega je bil izdelan nabor ukrepov za izboljšanje opreme delovnih mest ter investicij v razširitev prostorskih zmogljivosti. Nabor je razdeljen po prioritetah, glede na nujnost izboljšav. Tako je bilo do danes izvedena več kot tretjina vseh ukrepov, od tega 352 iz prve prioritete in 87 iz druge prioritete. Ocenjena vrednost vseh ukrepov znaša nekaj več kot 4 milijone EUR. V sklopu tega so potekali tudi ogledi delovnih mest na 21 poštah. Glede na ugotovitve je bila s strani skupine zunanjih strokovnjakov izvajalcev medicine dela izdelana revizija izjave o varnosti z oceno tveganja ter okvirna analiza in zdravstvena ocena delovnih mest.

V aprilu letos je Pošta Slovenije uvedla dve pomembni tehnološki posodobitvi v poštnem logističnem centru Maribor, kjer je začela obratovati nova, že tretja linijska naprava za avtomatsko zlaganje nenaslovljene direktne pošte (vrednost investicije znaša okoli 1,1 milijona EUR), ki je povezana z linijo za paletizacijo z robotom in avtomatskim ovijanjem palet (vrednost investicije znaša okoli 430.000 EUR). Z omenjeno rešitvijo je izboljšala delovne pogoje, saj je na dveh linijskih napravah odpravila ročno zlaganje in pakiranje na palete. V septembru je v Ljubljani pričel delovati tudi nov DWS sistem (vrednost investicije znaša okoli 130.000 EUR), s pomočjo katerega je vzpostavljen avtomatiziran sprejem paketnih pošiljk, kar bistveno olajša delo. Ta sistem bo Pošta Slovenije razširila tudi na druge večje pošte.

V letošnjem letu je vozni park okrepila z 263 lahkimi dostavnimi vozili, od tega s 15 električnimi, in 67 srednjimi dostavnimi vozili. V začetku prihodnjega leta bo dobavljenih še 18 novih tovornih vozil. Nova dostavna vozila se že uporabljajo za dostavo in prevzem različnih vrst poštnih pošiljk. Poleg navedenih vozil smo nabavili tudi 333 skuterjev, katerih dobava poteka v skladu s potrebami. Zadnja dobava bo maja 2020. Za prenovo voznega parka je v letu 2018 namenila približno 6 milijonov EUR (brez DDV), skupaj z odvisno družbo IPPS pa ca. 6,6 milijona EUR.

Sprejeti ukrepi, dogovorjeni med socialnimi partnerji, že kažejo prve rezultate v manjši fluktuaciji za 1,2-odstotka (v obdobju I-IX 2018 je bila fluktuacija 8,1-odstotna, v obdobju I-IX pa 6,9-odstotna).
Z Dogovorom so bila zvišana tudi naslednja izplačila:

  • dvig povračila stroškov prevoza na delo in z dela,
  • eskalacija osnovnih bruto plač,
  • povišanje urne postavke za izplačilo nadurnega dela,
  • dvig višine dodatka za deljeni delovni čas,
  • dvig dodatka za mentorstvo in inštruktorstvo,
  • uvedba dodatka za zaposlene v manipulaciji in PLC,
  • dvig izplačila regresa v višini 1.030 evrov (neto)
  • ter razširitev kroga upravičencev za obračun dodatka za rezervo.

Za leto 2019 sta bili uvedeni dve referenčni obdobji in izvedeno izplačilo presežkov ur v neenakomerni razporeditvi delovnega časa za prvo referenčno obdobje. Dodatno je bilo uvedeno izplačilo povračila stroškov za prehrano vsem delavcem, ki so prisotni na delu od ene do štirih ur. Ti delavci imajo pravico tudi do 15 minutnega odmora. Prav tako se vsem delavcem, ki delajo več kot 4 ure, obračunavajo povračila stroškov za prehrano v višini davčne uredbe.

Z Dogovorom je natančno opredeljeno izvajanje ukrepov, ki izboljšujejo ekonomski in socialni položaj zaposlenih tudi v letu 2020.

Pošta Slovenije se v sklopu vseh oblik socialnega dialoga pošteno pogaja in je zavezana k izvajanju vseh sklenjenih dogovorov, pri tem pa mora kot gospodarska družba slediti ekonomskim zakonitostim vodenja in razvoja družbe in ne more pristati na pogoje, ki bi lahko zamajali poslovanje družbe Pošte Slovenije in njenih odvisnih družb.

Pošta Slovenije bo tako še naprej vlagala vse napore v izvrševanje sprejetega Dogovora. Prepričana je namreč, da je Dogovor dober, saj ustrezno ureja številne izboljšave s področja ekonomskih in socialnih pravic zaposlenih.


Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije