Sporočila za medije

Odziv Pošte Slovenije ob napovedanem javnem zboru članov Sindikata poštnih delavcev KS 90

Datum objave: 09.05.2017

​Pošta Slovenije v zvezi z napovedanim javnim zborom članov Sindikata poštnih delavcev KS 90, ki ga omenjeni sindikat organizira danes pred sedežem poslovne enote v Kopru in na katerem bo javno zahteval, naj ga Pošta Slovenije obravnava kot legitimnega sogovornika, poudarja, da dosledno spoštuje vse pravice delavcev do sindikalnega udejstvovanja in izvajanja sindikalne dejavnosti. Tudi v konkretnem primeru delovanja Sindikata poštnih delavcev KS 90. Kakršnekoli drugačne navedbe Pošta Slovenije ostro zavrača, saj so nepravilne in ne predstavljajo resničnega dejanskega stanja. V vsakem primeru si bo Pošta Slovenije še naprej prizadevala za nadaljevanje socialnega dialoga ter za čimprejšnjo uskladitev odprtih vprašanj. Pri tem si bo še naprej prizadevala za vključenost vseh deležnikov, tako sindikatov kot vseh ostalih zaposlenih. Pogajanja pa Pošta Slovenije nadaljuje z reprezentativnim sindikatom – Sindikatom delavcev prometa in zvez pri ZSSS.

V Pošti Slovenije pravice zaposlenih zastopajo štirje sindikati, in sicer Sindikat delavcev prometa in zvez pri ZSSS, Sindikat poštnih delavcev KS 90, Sindikat delavcev Pošte Slovenije in Neodvisni sindikat Slovenije. Ko bo Sindikat poštnih delavcev KS 90 ali kateri od ostalih sindikatov v podjetju predložil ustrezna dokazila glede reprezentativnosti, bo Pošta Slovenije za pogajalsko mizo povabila tudi slednje.

Kot je znano, je Sindikat poštnih delavcev KS 90 tik pred podpisom usklajenega dogovora glede obravnavanih zahtev sindikatov in nekaterih odprtih vprašanj v podjetju, za katerega so si vse vpletene pogajalske strani (Sindikat poštnih delavcev KS 90, Sindikat delavcev promet in zvez pri ZSSS in Pošta Slovenije) prizadevale dalj časa in vanj vložile veliko truda, od slednjega samovoljno odstopil. Glede na to, da Sindikat poštnih delavcev KS 90 usklajenega dogovora ni želel podpisati, tekom pogajanj pa pogajalska izhodišča spreminjal ves čas, se pogajanja nadaljujejo le z enim reprezentativnim sindikatom – Sindikatom delavcev prometa in zvez pri ZSSS, z namenom čim prejšnje rešitve odprtih vprašanj. Ker je Sindikat delavcev prometa in zvez pri ZSSS reprezentativni sindikat, bodo pravice iz dogovora, sklenjenega z njim, veljale za vse zaposlene v Pošti Slovenije.

Pošta Slovenije poudarja, da vprašanje reprezentativnosti Sindikata poštnih delavcev KS 90 nikakor ni povezano s pogajanji glede sklenitve dogovora, kot se je to izpostavljalo v javnosti. Delodajalec ima namreč reprezentativnost sindikata možnost preverjati kadarkoli. Ocenila je, da članstvo v Sindikatu poštnih delavcev KS 90 ne dosega predpisane višine oziroma odstotkov članstva za doseganje reprezentativnosti. Iz seznama reprezentativnih sindikatov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za delo, tudi ni razvidno, da bi bila Konfederacija sindikatov 90 reprezentativna za dejavnost prometa in zvez. Pošta Slovenije je zato Sindikat poštnih delavcev KS 90 pozvala, da predloži ustrezna dokazila glede reprezentativnosti, kar se do danes ni zgodilo. Na podlagi navedenega je sprejela sklep, da Sindikat poštnih delavcev KS 90 ni reprezentativen sindikat v Pošti Slovenije.

Pošta Slovenije se ob tem zaveda tudi špekulacij, ki v javnosti nastajajo zaradi podanega pisnega opozorila g. Sašu Gržiniču. Pošta Slovenije pojasnjuje, da opozorila ni podala zaradi izvajanja sindikalne dejavnosti oziroma v zvezi s sindikalnim delom, temveč izključno zaradi kršitev, ki jih je g. Gržinič kot delavec storil v okviru delovnega razmerja v Pošti Slovenije. Očitki o nedopustnem, nezakonitem in kaznivem ravnanju Pošte Slovenije so v tem primeru v celoti neutemeljeni in jih Pošta Slovenije ostro zavrača.

Pošta Slovenije vseskozi spoštuje pravice delavcev do sindikalnega udejstvovanja in izvajanja sindikalne dejavnosti, ki v konkretnem primeru v ničemer niso bile kršene oziroma omejene. Drugačne navedbe in izjave v podporo Sindikatu poštnih delavcev KS 90 in predsedniku g. Gržiniču so nepravilne in ne predstavljajo odraza resničnega dejanskega stanja.

Kot že večkrat poudarjeno, pa je Pošta Slovenije v preteklih mesecih izvajala naslednje pomembne in obsežne ukrepe za izboljšanje delovnih pogojev:

  • od začetka februarja 2017 aktivnosti za zaposlitev dodatnih 111 zaposlenih nad kadrovskim načrtom;
  • februarja 2017 je bila izvedena racionalizacija sobotne dostave, kar pomeni zmanjšanje potrebnega števila pismonoš na delu ob sobotah, s čimer smo znatno doprinesli k humanizaciji delovnih pogojev;
  • s 1. aprilom 2017 se je zmanjšal obseg blaga, ki se prodaja na dostavi, kar pomeni lažje osredotočenje pismonoš predvsem na kakovostno izvajanje dostave pošiljk ter zmanjšanje obremenitve pismonoš;
  • s 1. aprilom 2017 so začeli veljati spremenjeni Splošni pogoji izvajanja storitev prenosa nenaslovljenih in delno naslovljenih pošiljk in Splošni pogoji izvajanja storitev pisemskega ekspedita, ki so prinesli spremembe na področju poslovanja s pošiljkami nenaslovljene direktne pošte, kar pomeni lažjo organizacijo priprave pošiljk za dostavo;
  • vsebinsko in vrednostno prenovo določenih normativov za izvajanje storitev do 30. junija 2017 (aktivnosti so že v teku od januarja 2017 v sklopu delovne skupine za statistiko, katere člani so tudi predstavniki obeh sindikatov);
  • prenovo sistemizacije delovnih mest do 1. septembra 2017.
  • v teku so tudi druge aktivnosti, ki vplivajo na ureditev delovnih pogojev in so bile predstavljene pogajalski skupini sindikatov v sklopu pogajanj.

Povečanje števila zaposlenih (za skupaj 111 zaposlenih) ter predviden dvig nadomestila za prehrano s 4,27 EUR na 6,00 EUR, bi za Pošto Slovenije pomenil dodatnih 4,5 mio. EUR stroškov dela letno, k čemur bi se Pošta Slovenije zavezala s podpisom dogovora. Ne glede na to, da dogovor ni bil podpisan, Pošta Slovenije nadaljuje z izvajanjem dodatnih zaposlitev v dostavi. Ta ukrep je Pošta Slovenije pričela izvajati že pred pričetkom pogajanj s sindikatoma in vpliva na lažjo organizacijo dela v dostavi.​

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije