Sporočila za medije

Informacija o poteku pogajanj na Pošti Slovenije

Datum objave: 08.11.2019

Pogajanja o stavkovnih zahtevah, ki jih je na Pošto Slovenije konec oktobra naslovil Sindikat poštnih delavcev (v nadaljevanju SPD), ki je eden od obeh reprezentativnih sindikatov v Pošti Slovenije, so prinesla zbližanja na nekaterih točkah, a odprta ostaja zahteva SPD po 10-odstotnem dvigu plač. Zvišanje plač za leto 2019 in 2020 je sicer že dogovorjeno v veljavnem Dogovoru o stavkovnih zahtevah (v nadaljevanju Dogovor), podpisanim februarja letos. Dodatni dvig plač v višini 10-ih odstotkov bi imel obsežne finančne posledice na poslovanje Pošte Slovenije. Pogajanja s sindikatom se bodo nadaljevala jutri.

Pošta Slovenije se je opredelila in sindikatu sporočila stališča do vseh šestih stavkovnih zahtev SPD. Pri tem poudarjajo, da bi ugoditev vsem stavkovnim zahtevam pomenila, da bi Pošta Slovenije v letu 2020 posledično beležila negativni poslovi izid. Samo izpolnitev stavkovne zahteve 10-odstotnega dviga plač bi namreč pomenila, da bi se stroški dela v letu 2020 povišali za dodatnih 12 mio. EUR. Glede na že sprejeti Dogovor v mesecu februarju, ki bo v letih 2019 in 2020 povišal stroške poslovanja za 17,7 mio. EUR, Pošta Slovenije stavkovnim zahtevam v predlaganem obsegu ne more ugoditi.

Glede stavkovne zahteve o zaposlitvi dodatnih 300 delavcev v poštnem prometu Pošta Slovenije meni, da je ta zahteva preuranjena, vendar je s SPD glede tega vprašanja zbližala stališča. Uveljavljena metodologija načrtovanja in spremljanja kadrov namreč že sama vključuje tudi medletne korekcije, če za to nastopijo utemeljeni razlogi. Pošta Slovenije je predlagala, da se na presečni datum v letu 2020 izvede analiza učinkov dodatnih zaposlitev, na osnovi tega pa bo sprejeta odločitev o morebitnih dodatnih zaposlitvah. V skladu z veljavnim Dogovorom, ki so ga socialni partnerji podpisali februarja letos, ima Pošta Slovenije zavezo, do konca leta zaposliti 312 delavcev, od tega je bilo konec meseca oktobra realiziranih že 231 dodatnih zaposlitev. Do izpolnitve zaveze mora Pošta Slovenije do konca decembra 2019 zaposliti še 81 delavcev. Glede na število dodatnih zaposlitev tekom leta 2019, Pošta Slovenije že v prvi polovici 2020 pričakuje izboljšanje kadrovskih kazalnikov. Do sedaj se je nekoliko znižala fluktuacija, ki je v letošnjem letu nižja od fluktuacije v 2018 (iz 8,1 v letu 2018 se je znižala na 6,9 v letu 2019). Vsekakor pa bodo skrbno spremljali gibanje kadrovskih kazalnikov tudi v prihodnjih mesecih in o tem redno obveščali oba reprezentativna sindikata Pošte Slovenije.

O stavkovni zahtevi sindikata za dvig osnovnih bruto plač oz. mase plač za najmanj 10-odstotkov Pošta Slovenije pojasnjuje, da je eskalacija plač za leto 2019 in 2020 že bila dogovorjena s februarskim Dogovorom. Kot že navedeno, pa pričakovani rezultati poslovanja ne dopuščajo dodatnih povišanj v istem obdobju. Zato predlaga, da se predlogi sprememb korekcij plač prenesejo v leto 2020, ko se bodo pričela pogajanja o novi kolektivni pogodbi. Ta se namreč enako kot Dogovor izteče leta 2020. Glede na dejstvo, da so se plače, kot tudi stroški v zvezi z delom v letošnjem letu dodatno povišali in se bodo povišali tudi v 2020, Pošta Slovenije meni, da stavkovna zahteva SPD ni utemeljena.

Z istim Dogovorom so bili povišani nekateri dodatki in nagrade ter povračila stroškov v zvezi z delom. Slednja so sedaj določena na zgornji meji Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Prav tako pa se je povišala višina regresa za letni dopust. S sprejetim Dogovorom se bo iz tega naslova masa plač v letu 2019 povišala za okoli 6 mio. EUR, v letu 2020 pa še dodatno za okoli 11 mio. EUR. Ob tem Pošta Slovenije poudarja, da je bil dvig plač izveden tudi v letu 2018 v višini 6,8 mio EUR. Tudi stavkovne zahteve SPD v februarju 2019 se v pretežnem delu niso nanašale na dvig plač oziroma mase plač, saj je SPD ves čas pogajanj zatrjeval, da so primarna težava pogoji dela.

Glede stavkovne zahteve SPD o prekinitvi postopkov v povezavi z revizijo ocene tveganja in pristopov k projektu celovite prenove obravnave zdravja na delovnem mestu je Pošta Slovenije na stališču, da je le ta skladna s področno zakonodajo, zato jo zavrača. Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja z njenim zdravstvenim delom, ki jo je pripravila Pošta Slovenije in skupina zunanjih strokovnjakov medicine dela, je zakonsko skladna, strokovno utemeljena.

Stavkovne zahteve sindikata glede uvedbe štirimesečnih referenčnih obdobij od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 za izravnavo viškov in mankov ur Pošta Slovenije sicer popolnoma ne zavrača, a predlaga, da tudi v letu 2020 ostaneta dve referenčni obdobji. V Dogovoru je bilo namreč za leto 2020 predvideno zgolj eno, 12-mesečno referenčno obdobje.

Pošta Slovenije je prepričana, da je naveden predlog korekten in uravnotežen ter primeren kompromis med željami sindikata na eni strani in prizadevanji delodajalca na drugi strani.


Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije