Sporočila za medije

Generalni direktor Pošte Slovenije ostaja mag. Boris Novak, član poslovodstva pa Vinko Filipič

Datum objave: 15.03.2017

Na mesto generalnega direktorja se s sklepom na današnji seji nadzornega sveta imenuje mag. Boris Novak za mandatno dobo 5 let. Mandatna doba začne teči naslednji dan po izteku sedanjega mandata.

Na mesto člana poslovodstva se s sklepom na današnji seji nadzornega sveta imenuje Vinko Filipič za mandatno dobo 5 let. Mandatna doba začne teči naslednji dan po izteku obstoječega mandata. V poslovodstvu Pošte Slovenije ostaja tudi dosedanji namestnik generalnega direktorja Pošte Slovenije mag. Andrej Rihter.

Izbira generalnega direktorja in člana poslovodstva je potekala na nivoju celotnega nadzornega sveta, ob strokovni podpori kadrovske agencije. Člani nadzornega sveta so v polni sestavi opravili intervjuje z vsemi kandidati, ki so jim predložili vizijo razvoja Skupine PS. Nadzorni svet je po temeljitem razmisleku soglasno sprejel odločitev, da podaljša mandate obstoječima poslovodnikoma, pri čemer je  jasno opredelil pričakovanja, ki so vsebovana v naslednjih zavezah kandidatov: 

 

mag. Boris Novak

Do 30. 5. 2017 za celotno Skupino PS oblikovati končno verzijo strategije Skupine PS z jasnim akcijskim načrtom, kjer so opredeljeni ukrepi, roki izvedbe  in ekonomski učinki. Zlasti je potrebno zajeti področja konsolidacije in organizacije celotne Skupine PS, organiziranost vodilnih delavcev, tržne informatike, strategije informatizacije na celoviti programski rešitvi, strategije vodenja in upravljanja OGJS na temelju dolgoročne ekonomske vzdržnosti, oblikovanja celovitega modela odgovornosti za posamezne funkcije ter predlog ukrepov za zagotovitev nemotenega vzdržnega delovanja manipulacije in dostave v Skupini PS.

Vinko Filipič

Do 30. 5. 2017 za celotno Skupino PS oblikovati predlog vzpostavitve delovanja področja razvoja in raziskav, vzpostavitve celostnega trženjskega pristopa, vzpostavitve mehanizma spremljanja profitabilnosti poslovnih odjemalcev, prevetritve smotrnosti obstoječih storitev z akcijskim načrtom, ter oblikovali predlog priprave celovitega modela odgovornosti za posamezne funkcije na področju trženja.

Sicer pa je Skupina Pošta Slovenije po nerevidiranih in nedokončanih podatkih v lanskem letu ustvarila 237,6 mio. EUR poslovnih prihodkov ter čisti dobiček v višini 10,1 mio. EUR, kar je za 700 tisoč EUR več kot v letu 2015. Konec leta 2016 je bilo v Skupini Pošta Slovenije 6.111 zaposlenih. 

Dr. Aleš Groznik
predsednik nadzornega sveta

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije