Sporočila za medije

Pošta Slovenije prejela mednarodni certifikat ISO 50001:2011 za učinkovito upravljanje z energijo

Datum objave: 23.05.2018
*Na fotografiji (od leve proti desni): Direktor Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje Igor Likar in član poslovodstva Pošte Slovenije mag. Andrej Rihter ob podelitvi certifikata Na sedežu SIQ ga je od direktorja Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ) Igorja Likarja prevzel član poslovodstva Pošte Slovenije mag. Andrej Rihter.Pošta Slovenije je danes prejela mednarodni certifikat ISO 50001 za učinkovito in racionalno upravljanje z energijo. Pošta Slovenije ga je prejela, ker je vzpostavila sistem, ki omogoča uresničevanje energetske politike, katere namen je nenehno zniževanje porabe energije ter zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, predvsem pri stavbah, voznem parku in IT-projektih. S projektom uvedbe standarda 50001 je Pošta Slovenije začela v mesecu juliju 2017, v maju 2018 pa je uspešno zaključila certifikacijsko presojo ter pridobila certifikat.Namen uvedbe standarda ISO 50001 je racionalna raba energije, kar pomeni doseganje prihrankov pri rabi energentov na vseh področjih. Začne se pri najpreprostejših organizacijskih ukrepih, sega pa vse do zahtevnejših tehnično-tehnoloških ukrepov pri posodabljanju opreme. Cilj pridobitve standarda je bil celostni energetski pregled in vzpostavitev sistema ter postopkov za izboljšanje energetske učinkovitosti, posledica pa je energetsko načrtovanje za zmanjšanje stroškov za energijo in emisij toplogrednih plinov ter s tem povezanih okoljskih vplivov. Neposredno vlogo pri racionalni porabi energije imajo zaposleni, saj lahko s svojim vsakodnevnim ravnanjem pri uporabi naprav in vozil vplivajo na porabo energije.Kot ob pridobitvi certifikata poudarja član poslovodstva Pošte Slovenije mag. Andrej Rihter, je učinkovita raba energije danes nujna tako na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti kot tudi na področju stroškovne učinkovitosti. »S pravilnim upravljanjem lahko ustvarimo velike prihranke, s tem pa vplivamo na uspešnost poslovanja podjetja. V Pošti Slovenije smo na osnovi energetskih vidikov kot bistvene cilje določili učinkovito in varčno rabo energije za vse porabnike energije, doseganje prihrankov pri porabi energije, investiranje v nove, energetsko varčne sisteme, ozaveščanje zaposlenih o energetski varčnosti, merjenje porabe energije večjih porabnikov ter uvedbo učinkovitega centralnega nadzornega sistema. Pošta Slovenije na ta način izvaja tudi strategijo družbeno odgovornega podjetja in si v sodelovanju z najrazličnejšimi deležniki prizadeva zmanjševati negativne in povečevati pozitivne vplive na lastno poslovanje kot tudi na širše družbeno in naravno okolje.«Pošta Slovenije sicer že nekaj let v svoj vozni park, ki šteje skoraj 1.200 vozil in 2.000 dvokoles, uvaja električna vozila, s čimer zmanjšuje emisije v okolje in hrup ter znižuje stroške uporabe vozil. Pri svojem delu sledi načelom energetske učinkovitosti, s ciljem učinkovite rabe energije v stavbah ter zmanjšanja stroškov porabe energije. Izvaja tudi različne aktivnosti za varovanje okolja. Zato investira v obnovljive vire energije, kot so kogeneracija, toplotne črpalke ipd., upošteva določila t. i. zelenih javnih naročil, stavbe gradi in vzdržuje po načelu energetske učinkovitosti, in sicer z zamenjavo izolacije, stavbnega pohištva, vrste energenta za ogrevanje in hlajenje ipd. Nenehno izvaja tudi aktivnosti na področju zmanjševanja porabe energije in varovanja okolja z menjavo sistemov ogrevanja in vgrajevanjem toplotnih črpalk. V obeh poštnih logističnih centrih v Ljubljani in Mariboru poteka tudi postopna zamenjava notranje razsvetljave z varčnimi sijalkami. Ob tem velja omeniti tudi energetsko sanacijo objektov, vzpostavitev centralnih nadzornih sistemov nad delovanjem ogrevalnih in hladilnih sistemov z integracijo toplotnih podpostaj, plinskih kotlovnic in možnost meritve porabe električne energije na večjih objektih.Direktor SIQ Igor Likar je ob podelitvi certifikata ISO 50001 izpostavil, da je danes učinkovita raba energije tudi tema mnogih razprav tako na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti kakor tudi na področju stroškovne učinkovitosti. In prav mednarodni standard ISO 50001 predstavlja orodje, ki organizacijam omogoča dosledno in učinkovito upravljanje z energijo. »Vzpostavljen sistem upravljanja z energijo na Pošti Slovenije pomembno prispeva k zmanjšanju stroškov za energijo, zmanjšanju emisije toplogrednih plinov, povečuje družbeno odgovornost in tako pripomore k uspešnemu poslovanju organizacije. S certifikatom, ki smo ga danes podelili, pa Pošta Slovenije javnosti in svojim partnerjem dokazuje, da izpolnjuje zahteve standarda ISO 50001 in s tem zagotavlja nepristranski nadzor nad vzpostavljenim sistemom vodenja in obenem tudi njegovo nenehno izboljševanje v prihodnje.«

Kontakt za medije

pr@posta.si

Materiali za medije

Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa