EU
Blago, kupljeno na spletu in dobavljeno iz držav izven EU, je po 1. juliju 2021 predmet obračuna uvoznih dajatev (uvoznega DDV). Pošta Slovenije je kot carinski zastopnik dolžna zadostiti vsem zakonodajnim spremembam na področju davčne in carinske zakonodaje.

Naslovniki boste pred prispetjem takšne pošiljke prejeli obvestilo (elektronsko ali po pošti), da preko Portala Uvoz izpolnite/dopolnite vse potrebne podatke za izvedbo carinskih formalnosti.

Za pohitritev postopkov in časa dostave pošiljk smo na Portalu Uvoz uvedlispletno plačilo obračunanega DDV-ja ter drugih dajatev.Vse prispele pošiljke bodo po 1. juliju 2021 tako obravnavane v skladu z veljavno zakonodajo ter novimi postopki.

Za fizične osebe
Za fizične osebe
Predvidena je možnost, da bodo spletni trgovci ob prodaji prek spleta že obračunali DDV in ga ustrezno odvedli naslovnim državam. Obračunan bo po stopnji, ki velja v državi kupca. Če trgovci te možnosti ne bodo uporabili, bo uvozni DDV prejemniku pošiljke zaračunal in državi odvedel carinski deklarant (poštni operater, kurirski servis ali carinski zastopnik). To bo žal podaljšalo in podražilo uvozne postopke.
Za pravne osebe
Za pravne osebe
Podjetja, ki upravljajo z elektronskimi vmesniki (spletne tržnice, platforme, konsolidatorji ipd.), bodo za namen obračunavanja DDV-ja obravnavana kot dobavitelji (zadnji prodajalci) blaga, ki se proda strankam v EU.

Koristne infomacije Finančne uprave Slovenije

Opis področja

Na FURS so pod e-trgovanje pripravili informacije o razlogih za uvedbo sprememb, podrobnejše opise, pravne podlage oz. zakonodajo, publikacije ter ostale podrobnosti.

Preberi več

Novice

Na tem mestu lahko spremljate novice s področja uvedbe Direktive Sveta (EU) 2017/2455.

Preberi več

 

Pogosto zastavljena vprašanja s carinskega področja

Naročam pošiljke iz tretjih držav. Kaj se je spremenilo s 1. julija 2021?

Od 1. julija 2021 ne velja več oprostitev plačila DDV za uvoz blaga majhne vrednosti do 22 EUR, kar pomeni, da je treba za te pošiljke po 1. juliju 2021 izvesti uvozne carinske postopke ter obračunati morebiten DDV. Pošiljke do vrednosti 150 EUR pa so še vedno oproščene plačila carine. Z vidika kupca oz. nakupa samega se postopkovno ne bo nič spremenilo, razen da bo treba tudi za te pošiljke plačati DDV in storitve carinskega posredovanja.

Zakaj moram plačati DDV in storitve carinskega posredovanja za blago v vrednosti do 22,00 EUR, ki sem ga naročil pred 1. julijem 2021, ko direktiva še ni veljala?

Nova pravila določajo, da so vse pošiljke z blagom iz tretjih držav predmet uvoznih carinskih postopkov, ne glede na to, kdaj je bilo blago kupljeno. Obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV nastane v trenutku, ko je blago uvoženo. V skladu z veljavno zakonodajo velja, da je uvozna deklaracija sprejeta, ko so podatki o pošiljki in pošiljka predloženi carinskemu organu. Glede na navedeno je lahko pošiljka, ki je bila predložena carinskim organom pred 1. 7. 2021, oproščena plačila DDV, v nasprotnem primeru se mora DDV obračunati (ne glede na datum naročila).

Kaj pa bo s pošiljkami, ki jih fizična oseba iz tretje države pošilja kot darilo fizični osebi v Evropsko unijo?

Priložnostne pošiljke z brezplačnim blagom, namenjenim izključno osebni uporabi, ki jih ena fizična oseba pošilja drugi fizični osebi v vrednosti do 45 EUR (darila), bodo še vedno oproščene plačila carine in DDV. Ne glede na to, da gre za priložnostne pošiljke, pa je treba opraviti uvozni carinski postopek, kar vam bo Pošta Slovenije zaračunala v skladu z veljavnim cenikom carinskega posredovanja.

Zakaj moram plačati uvozne dajatve oz. DDV ter carinsko posredovanje?

Predmet uvoznih carinskih postopkov so vse blagovne pošiljke, ki prispejo iz območja izven EU, posledično so tudi zavezane plačilu uvoznih dajatev (carine in drugih dajatev s podobnimi učinki) in DDV.
Transakcijski vrednosti blaga (vrednost na fakturi) se prištejejo tudi drugi stroški, ki nastanejo s pošiljko do naslovne države (stroški pošiljanja, zavarovanje, stroški priprave pošiljke itd).
Prav tako so plačilu uvoznih dajatev (carine) in DDV zavezane vse darilne pošiljke ( pošiljke, ki jih fizična oseba pošlje drugi fizični osebi kot darilo), ki prispejo iz območja izven EU in njihova vrednost presega 45 EUR.
Poštna storitev carinskega posredovanja zajema izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z izvedbo uvoznih carinskih postopkov ter drugih s tem povezanih aktivnosti, kot so npr. obveščanje, skladiščenje, priprava ter posredovanje carinske deklaracije, dopolnjevanje podatkov, izmenjava podatkov itd.

Komu se plača carinski postopek in komu morebitni davek?

Vsi stroški in dajatve se plačajo Pošti Slovenije, s tem, da se DDV in morebitna carina odvedeta FURS.

Katere podatke mora posredovati fizična oseba/kupec pristojnim organom? Kakšen je dopis, kateri organ ga pošlje?

Fizična oseba/kupec mora poštno-carinskemu deklarantu Pošti Slovenije posredovati podatke o vrsti blaga, količini, ceni in strošku transporta – identično nakazilu v tujino za posamezno pošiljko. Po potrebi pa tudi dodatne certifikate, uvozna dovoljenja itd. Poštno-carinski deklarant preveri skladnost dokumentacije in obračuna uvozne dajatve. Dopis – obvestilo o prispelem carinskem blagu pošlje Pošta Slovenije kot SMS, pisno obvestilo ali e-sporočilo. Obvestilo vsebuje podatke o naslovniku, pošiljatelju, državi odpreme, teži, sprejemni številki in opisu blaga, če je na razpolago.

Ali lahko pošiljko osebno prevzamem na lokaciji carinske in izmenjalne pošte?

Zaradi bistveno večje količine pošiljk, ki bodo obravnavane na carinski in izmenjalni pošti, in spremembe procesa dela osebni dvig ni več možen.

Kakšne so moje možnosti, če ne želim, da carinski postopek opravi Pošta Slovenije?

Če ne želite, da uvozni postopek izvede Pošta Slovenije (PS), lahko pooblastite drugega carinskega zastopnika, da za vas opravi uvozne formalnosti. S prijavo v spletno aplikacijo Portal Uvoz ter izbiro postavke »Odstop pošiljke drugemu carinskemu zastopniku« bo uvozne carinske postopke opravil drug zastopnik. Pošta Slovenije vam bo skladno s cenikom storitev carinskega posredovanja zaračunala storitev »Odstop pošiljke«.

Dobil sem sporočilo, da je moja pošiljka na poti in da je treba predložiti ustrezno dokumentacijo za izvedbo carinskega postopka, vendar pošiljke ne želim sprejeti. Kaj lahko naredim?

V tem primeru imate možnost brezplačne zavrnitve uvoza pošiljke. S prijavo v spletno aplikacijo Portal Uvoz ter izbiro postavke »Vračilo« bo pošiljka brez dodatnih stroškov vrnjena pošiljatelju.

Kakšna je razlika med posrednim in neposrednim zastopanjem?

Pri posrednem zastopanju ravna izvajalec (Pošta Slovenije) v lastnem imenu za tuj račun. PS nastopa v vlogi deklaranta in zastopa prejemnika pošiljke. Pri neposrednem zastopanju nastopa uporabnik/stranka v vlogi deklaranta, kar pomeni, da prevzame odgovornost za navedbo in pošiljanje podatkov/dokumentov. Pri izbiri neposrednega zastopanja se DDV obračuna po splošni stopnji 22 %. Pri izbiri posrednega zastopanja se DDV lahko obračuna po splošni stopnji 22 %, znižani stopnji 9,5 % ali posebni znižani stopnji 5 %.

Zakaj se v obvestilu navedena sprejemna številka pošiljke ne ujema s številko, ki jo je ob nakupu posredoval prodajalec?

V mednarodnem poštnem prometu se srečujemo s primeri, ko tranzitna pošta opremi pošiljko z novo sprejemno številko, ker prvotna sprejemna številka pošiljke ne izpolnjuje predpisanih standardov Svetovne poštne zveze. V najboljšem primeru nato od tranzitne pošte prejmemo elektronsko najavo pošiljke, v kateri je navedena le na novo dodeljena sprejemna številka, ki je razvidna tudi iz pošiljke. Ugotavljamo, da lahko v večini primerov prvotno sprejemno številko poiščete na spletnem mestu Parcelapp.

Ali je možno, da že pri naročilu plačam vse dajatve? Je takšna pošiljka nato direktno dostavljena na moj naslov?

Novi sistem omogoča plačilo DDV že pri naročilu pri trgovcih, ki se bodo registrirali v posebno uvozno ureditev IOSS (Importer One Stop Shop). IOSS se lahko uporabi le v primeru, da se blago uvaža iz tretjih držav v EU, njegova vrednost ne presega 150,00 EUR in ne gre za trošarinsko blago. Ne glede na to, ali bo naslovnik za pošiljko že ob spletnem nakupu poravnal vse obveznosti plačila DDV, bo treba za takšne pošiljke opraviti vse carinske formalnosti, kar vam bomo zaračunali v skladu z veljavnim cenikom.
Za uveljavitev oprostitve plačila DDV po posebni uvozni ureditvi IOSS je nujno, da nam poštni operater, prek katerega pošiljatelj pošilja naročeno blago, zagotovi elektronske podatke o pošiljki, v katerih je v ustreznem polju navedena veljavna IOSS-številka trgovca. Če navedeni pogoji niso izpolnjeni, oprostitve plačila po sistemu IOSS ni mogoče uveljaviti, kar pomeni, da bo DDV ob uvozu treba plačati. Za vračilo zneska DDV, plačanega pri naročilu, se je v tem primeru treba obrniti na trgovca oz. spletno platformo.

Ali je možno spletno plačilo dajatev in stroškov carinskega posredovanja?

Da, ko bo FURS prepustil blago, boste na e-naslov prejeli obvestilo o izbiri načina plačila. Izbirali boste lahko med spletnim plačilom (plačilna kartica ali VALU) ali plačilom ob prevzemu pošiljke (višji stroški). 

Po prejemu blaga sem ugotovil, da blago ni ustrezno (premajhno, slaba kakovost ipd.), zato ga želim vrniti pošiljatelju. Kako lahko uveljavim vračilo dajatev in stroškov, ki sem jih plačal ob prevzemu?

Če po vročitvi pošiljke ugotovite določene nepravilnosti na blagu, lahko na FURS-u zahtevate povračilo uvoznih dajatev, pošiljko pa nato vrnete pošiljatelju v tujino. Povračilo uveljavljate z »Zahtevkom za povračilo ali odpust«, ki ga izpolnite in dopolnite z vsemi dokazili, potrdili, pojasnili ter vložite na FURS. V primeru odobritve zahtevka je stranka upravičena do povračila uvoznih dajatev (carina, uvozni DDV …), ne pa tudi storitev carinskega posredovanja, ki jih je zaračunala PS za opravljen uvozni postopek.

Zakaj nisem ob dostavi prejel računa za izvedeni uvozni postopek?

S prenovo postopka smo po 1. juliju 2021 prešli na nov način pošiljanja računov. Končni račun bo poslan na vaš elektronski naslov, in sicer 2 uri po vročitvi pošiljke.

Od česa je odvisna višina carine? Od skupne vrednosti blaga ali od zneska poštnine?

Od obojega. Cena je skupaj z zneskom poštnine osnova za izračun uvoznih dajatev (carine) ter DDV. Carina je odvisna od vrste izdelka, stopnje pa so vidne v dokumentu na njihovi spletni strani.

Kako se obravnava naročilo, ki je razdeljeno v več različnih pošiljk? Je treba za vsako pošiljko posebej sporočati podatke in tudi ločeno plačati dajatve ter storitev ali je možno izvesti postopek enkrat za vse pošiljke hkrati?

Če bo blago v ločenih pošiljkah, boste morali ločeno posredovati podatke za vsako pošiljko posebej. Če imate en račun, priložite račun, vnesete pa le vrednost blaga, ki je dejansko v pošiljki, zraven pa napišite pojasnilo. Tudi dajatve ter storitev carinskega posredovanja se obračunajo za vsako pošiljko posebej.

Ali se lahko zgodi, da mora fizična oseba/kupec posredovati podatke naknadno, po prejemu pošiljke? Če da, v katerih primerih? Če ne, kaj naj stori fizična oseba/kupec, ki je paket že prejel, nato pa naknadno dobil poziv k predložitvi podatkov?

Če se pri naknadni reviziji/kontroli postopka ugotovi, da so bile dajatve nepravilno obračunane ali so za blago predvideni dodatni uvozni ukrepi/dovoljenja, se lahko zgodi, da mora kupec naknadno, po prejemu pošiljke, posredovati dodatna dokazila o vrsti uvoženega blaga in namenu uporabe.

Kaj se zgodi, če fizična oseba/kupec ne posreduje zahtevanih podatkov? Kakšni so nadaljnji postopki, sankcije?

Če fizična oseba/kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, se pošiljka petnajsti koledarski dan od datuma na obvestilu vrne pošiljatelju. Izjema so pošiljke, katerih uvoz je prepovedan, te se predajo FURS-u v uničenje.

Kaj svetujete fizični osebi/kupcu, ki je iz tretje države naročil blago, za katero mora plačati davek zaradi prekoračene vrednosti? Kako lahko sam prijavi davek, plačilo?

Fizični osebi/kupcu svetujemo, da se s pošiljateljem dogovori o natančnih in preverljivih navedbah na poštni carinski deklaraciji CN22/CN23, tako pohitri izvedbo carinskega postopka in se izogne dodatnemu plačilu stroška postopka preverjanja blaga. Naslovnik lahko sam prijavi davek, če ima ustrezno znanje in informacijsko podporo, ali pa za izvedbo carinskega postopka pooblasti drugega deklaranta. Če fizična oseba/kupec za izvedbo carinskega postopka pooblasti drugega deklaranta, nosi stroške postopka preverjanja.

Zakaj ne morem slediti pošiljki, ki ima oznako U (primer: UX000000014GB)?

Pošiljka vam je bila poslana kot navadna pošiljka, za katero se v skladu s Konvencijo Svetovne poštne zveze statusi sledenja ne zagotavljajo.

Kako je z izvoznimi postopki takih pošiljk?

Sprememba zakonodaje ne vpliva na izvajanje izvoznih postopkov.

Poslovni subjekt oz. davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji opravlja prodaje blaga na daljavo znotraj Unije in opravlja tudi storitve za prejemnike v drugih državah članicah EU. Ali se lahko v sistem VEM vključi samo za prodaje blaga na daljavo?

Poslovni subjekt, ki se odloči za uporabo sistema VEM (unijska ureditev) mora prek tega sistema prijaviti vse svoje dobave in opravljene storitve, ki so zajete v tej posebni ureditvi. Posebne ureditve ne more uporabiti samo za prodaje blaga na daljavo.

Poslovni subjekt oz. davčni zavezanec, s sedežem v Sloveniji, opravlja prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, ki ga skladišči v svojem skladišču v Sloveniji. Skupna vrednost opravljene čezmejne prodaje končnim potrošnikom v drugih državah članicah ne presega 10.000 evrov. Ali se zanj kaj spremeni?

Načeloma se za ta poslovni subjekt nič ne spremeni, ker ima sedež samo v eni državi članici in skupna vrednost dobav blaga ne presega 10.000 evrov. Te dobave se obravnavajo enako kot domače dobave opravljene končnim potrošnikom v Sloveniji.
Lahko pa se uporabijo splošna pravila in plačilo DDV v državi članici potrošnje. V tem primeru se lahko v Sloveniji registrirate na podlagi unijske ureditve. Če se ne želite registrirati v posebno unijsko ureditev, se lahko identificirate za namene DDV v državah članicah prihoda blaga.

Poslovni subjekt, s sedežem v Sloveniji, opravlja prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, ki ga skladišči v svojem skladišču v Sloveniji in v Nemčiji. Vrednost čezmejne prodaje blaga na daljavo iz skladišča v Sloveniji znaša 4.000 evrov, iz skladišča v Nemčiji pa 4.500 evrov. Ali zame velja prag 10.000 evrov?

Ne, prag 10.000 evrov zanj ne velja, ker davčni zavezanec blago odpošilja iz dveh držav članic. Da bi ta prag veljal, mora imeti davčni zavezanec sedež v eni državi članici iz katere odpošilja tudi blago.

Poslovni subjekt, ki ima sedež izven Unije, ima zalogo blaga v Sloveniji, od koder opravlja tudi prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, in sicer prek svojega spletnega mesta. Vrednost prodaje blaga na daljavo ne presega 10.000 evrov. Ali zame valje prag 10.000 evrov?

Ne, prag v višini 10.000 evrov velja samo za davčne zavezanec s sedežem v Uniji.
Fizične osebe

Naročam pošiljke iz tretjih držav. Kaj se je spremenilo s 1. julija 2021?

Od 1. julija 2021 ne velja več oprostitev plačila DDV za uvoz blaga majhne vrednosti do 22 EUR, kar pomeni, da je treba za te pošiljke po 1. juliju 2021 izvesti uvozne carinske postopke ter obračunati morebiten DDV. Pošiljke do vrednosti 150 EUR pa so še vedno oproščene plačila carine. Z vidika kupca oz. nakupa samega se postopkovno ne bo nič spremenilo, razen da bo treba tudi za te pošiljke plačati DDV in storitve carinskega posredovanja.

Zakaj moram plačati DDV in storitve carinskega posredovanja za blago v vrednosti do 22,00 EUR, ki sem ga naročil pred 1. julijem 2021, ko direktiva še ni veljala?

Nova pravila določajo, da so vse pošiljke z blagom iz tretjih držav predmet uvoznih carinskih postopkov, ne glede na to, kdaj je bilo blago kupljeno. Obdavčljivi dogodek in s tem obveznost obračuna DDV nastane v trenutku, ko je blago uvoženo. V skladu z veljavno zakonodajo velja, da je uvozna deklaracija sprejeta, ko so podatki o pošiljki in pošiljka predloženi carinskemu organu. Glede na navedeno je lahko pošiljka, ki je bila predložena carinskim organom pred 1. 7. 2021, oproščena plačila DDV, v nasprotnem primeru se mora DDV obračunati (ne glede na datum naročila).

Kaj pa bo s pošiljkami, ki jih fizična oseba iz tretje države pošilja kot darilo fizični osebi v Evropsko unijo?

Priložnostne pošiljke z brezplačnim blagom, namenjenim izključno osebni uporabi, ki jih ena fizična oseba pošilja drugi fizični osebi v vrednosti do 45 EUR (darila), bodo še vedno oproščene plačila carine in DDV. Ne glede na to, da gre za priložnostne pošiljke, pa je treba opraviti uvozni carinski postopek, kar vam bo Pošta Slovenije zaračunala v skladu z veljavnim cenikom carinskega posredovanja.

Zakaj moram plačati uvozne dajatve oz. DDV ter carinsko posredovanje?

Predmet uvoznih carinskih postopkov so vse blagovne pošiljke, ki prispejo iz območja izven EU, posledično so tudi zavezane plačilu uvoznih dajatev (carine in drugih dajatev s podobnimi učinki) in DDV.
Transakcijski vrednosti blaga (vrednost na fakturi) se prištejejo tudi drugi stroški, ki nastanejo s pošiljko do naslovne države (stroški pošiljanja, zavarovanje, stroški priprave pošiljke itd).
Prav tako so plačilu uvoznih dajatev (carine) in DDV zavezane vse darilne pošiljke ( pošiljke, ki jih fizična oseba pošlje drugi fizični osebi kot darilo), ki prispejo iz območja izven EU in njihova vrednost presega 45 EUR.
Poštna storitev carinskega posredovanja zajema izvedbo vseh potrebnih aktivnosti v zvezi z izvedbo uvoznih carinskih postopkov ter drugih s tem povezanih aktivnosti, kot so npr. obveščanje, skladiščenje, priprava ter posredovanje carinske deklaracije, dopolnjevanje podatkov, izmenjava podatkov itd.

Komu se plača carinski postopek in komu morebitni davek?

Vsi stroški in dajatve se plačajo Pošti Slovenije, s tem, da se DDV in morebitna carina odvedeta FURS.

Katere podatke mora posredovati fizična oseba/kupec pristojnim organom? Kakšen je dopis, kateri organ ga pošlje?

Fizična oseba/kupec mora poštno-carinskemu deklarantu Pošti Slovenije posredovati podatke o vrsti blaga, količini, ceni in strošku transporta – identično nakazilu v tujino za posamezno pošiljko. Po potrebi pa tudi dodatne certifikate, uvozna dovoljenja itd. Poštno-carinski deklarant preveri skladnost dokumentacije in obračuna uvozne dajatve. Dopis – obvestilo o prispelem carinskem blagu pošlje Pošta Slovenije kot SMS, pisno obvestilo ali e-sporočilo. Obvestilo vsebuje podatke o naslovniku, pošiljatelju, državi odpreme, teži, sprejemni številki in opisu blaga, če je na razpolago.

Ali lahko pošiljko osebno prevzamem na lokaciji carinske in izmenjalne pošte?

Zaradi bistveno večje količine pošiljk, ki bodo obravnavane na carinski in izmenjalni pošti, in spremembe procesa dela osebni dvig ni več možen.

Kakšne so moje možnosti, če ne želim, da carinski postopek opravi Pošta Slovenije?

Če ne želite, da uvozni postopek izvede Pošta Slovenije (PS), lahko pooblastite drugega carinskega zastopnika, da za vas opravi uvozne formalnosti. S prijavo v spletno aplikacijo Portal Uvoz ter izbiro postavke »Odstop pošiljke drugemu carinskemu zastopniku« bo uvozne carinske postopke opravil drug zastopnik. Pošta Slovenije vam bo skladno s cenikom storitev carinskega posredovanja zaračunala storitev »Odstop pošiljke«.

Dobil sem sporočilo, da je moja pošiljka na poti in da je treba predložiti ustrezno dokumentacijo za izvedbo carinskega postopka, vendar pošiljke ne želim sprejeti. Kaj lahko naredim?

V tem primeru imate možnost brezplačne zavrnitve uvoza pošiljke. S prijavo v spletno aplikacijo Portal Uvoz ter izbiro postavke »Vračilo« bo pošiljka brez dodatnih stroškov vrnjena pošiljatelju.

Kakšna je razlika med posrednim in neposrednim zastopanjem?

Pri posrednem zastopanju ravna izvajalec (Pošta Slovenije) v lastnem imenu za tuj račun. PS nastopa v vlogi deklaranta in zastopa prejemnika pošiljke. Pri neposrednem zastopanju nastopa uporabnik/stranka v vlogi deklaranta, kar pomeni, da prevzame odgovornost za navedbo in pošiljanje podatkov/dokumentov. Pri izbiri neposrednega zastopanja se DDV obračuna po splošni stopnji 22 %. Pri izbiri posrednega zastopanja se DDV lahko obračuna po splošni stopnji 22 %, znižani stopnji 9,5 % ali posebni znižani stopnji 5 %.

Zakaj se v obvestilu navedena sprejemna številka pošiljke ne ujema s številko, ki jo je ob nakupu posredoval prodajalec?

V mednarodnem poštnem prometu se srečujemo s primeri, ko tranzitna pošta opremi pošiljko z novo sprejemno številko, ker prvotna sprejemna številka pošiljke ne izpolnjuje predpisanih standardov Svetovne poštne zveze. V najboljšem primeru nato od tranzitne pošte prejmemo elektronsko najavo pošiljke, v kateri je navedena le na novo dodeljena sprejemna številka, ki je razvidna tudi iz pošiljke. Ugotavljamo, da lahko v večini primerov prvotno sprejemno številko poiščete na spletnem mestu Parcelapp.

Zakaj moram pri uvozu blaga z znižano stopnjo izbrati posredno zastopanje, posledično so s tem povezani višji stroški storitev?

V skladu s posebno ureditvijo ter odgovornostjo, ki jo nosi deklarant pošiljke, omogočamo v poenostavljenem postopku neposrednega zastopanja le obračun po standardni stopnji DDV, tj. 22 %. Če želi uvoznik nižjo stopnjo DDV (9,5 % ali 5 %), izbere možnost posrednega zastopanja.

Ali je možno, da že pri naročilu plačam vse dajatve? Je takšna pošiljka nato direktno dostavljena na moj naslov?

Novi sistem omogoča plačilo DDV že pri naročilu pri trgovcih, ki se bodo registrirali v posebno uvozno ureditev IOSS (Importer One Stop Shop). IOSS se lahko uporabi le v primeru, da se blago uvaža iz tretjih držav v EU, njegova vrednost ne presega 150,00 EUR in ne gre za trošarinsko blago. Ne glede na to, ali bo naslovnik za pošiljko že ob spletnem nakupu poravnal vse obveznosti plačila DDV, bo treba za takšne pošiljke opraviti vse carinske formalnosti, kar vam bomo zaračunali v skladu z veljavnim cenikom.
Za uveljavitev oprostitve plačila DDV po posebni uvozni ureditvi IOSS je nujno, da nam poštni operater, prek katerega pošiljatelj pošilja naročeno blago, zagotovi elektronske podatke o pošiljki, v katerih je v ustreznem polju navedena veljavna IOSS-številka trgovca. Če navedeni pogoji niso izpolnjeni, oprostitve plačila po sistemu IOSS ni mogoče uveljaviti, kar pomeni, da bo DDV ob uvozu treba plačati. Za vračilo zneska DDV, plačanega pri naročilu, se je v tem primeru treba obrniti na trgovca oz. spletno platformo.

Ali je možno spletno plačilo dajatev in stroškov carinskega posredovanja?

Po prenovi postopka, po 1. juliju 2021, bomo strankam ponudili tudi možnost spletnega plačila. Ko bo FURS prepustil blago, boste na e-naslov prejeli obvestilo o izbiri načina plačila. Izbirali boste lahko med spletnim plačilom (plačilna kartica ali VALU) ali plačilom ob prevzemu pošiljke (višji stroški). Spletno plačilo s 1. julijem 2021 še ne bo možno, zato boste prejemniki prejeli pošiljko s storitvijo ODKBN po ceni spletnega plačila.

Po prejemu blaga sem ugotovil, da blago ni ustrezno (premajhno, slaba kakovost ipd.), zato ga želim vrniti pošiljatelju. Kako lahko uveljavim vračilo dajatev in stroškov, ki sem jih plačal ob prevzemu?

Če po vročitvi pošiljke ugotovite določene nepravilnosti na blagu, lahko na FURS-u zahtevate povračilo uvoznih dajatev, pošiljko pa nato vrnete pošiljatelju v tujino. Povračilo uveljavljate z »Zahtevkom za povračilo ali odpust«, ki ga izpolnite in dopolnite z vsemi dokazili, potrdili, pojasnili ter vložite na FURS. V primeru odobritve zahtevka je stranka upravičena do povračila uvoznih dajatev (carina, uvozni DDV …), ne pa tudi storitev carinskega posredovanja, ki jih je zaračunala PS za opravljen uvozni postopek.

Zakaj nisem ob dostavi prejel računa za izvedeni uvozni postopek?

S prenovo postopka smo po 1. juliju 2021 prešli na nov način pošiljanja računov. Končni račun bo poslan na vaš elektronski naslov, in sicer 2 uri po vročitvi pošiljke.

Od česa je odvisna višina carine? Od skupne vrednosti blaga ali od zneska poštnine?

Od obojega. Cena je skupaj z zneskom poštnine osnova za izračun uvoznih dajatev (carine) ter DDV. Carina je odvisna od vrste izdelka, stopnje pa so vidne v dokumentu na njihovi spletni strani.

Kaj se zgodi, če po 1. juliju 2021 prejmem ovitek za mobilni telefon v vrednosti 1,39 EUR?

V tem primeru boste plačali 0,31 EUR uvozni DDV, storitev carinskega posredovanja bo znašala 2,5 EUR, če boste izbrali neposredno zastopanje in če boste račun plačali prek spleta. Poudarjamo, da cena storitve neposrednega zastopanja in spletnega plačila znaša 2,5 EUR za pošiljke vrednosti do 150 EUR.

Kako je obravnavana pošiljka, v kateri je knjiga, ki stane 4,13 EUR, stroški pošiljanja pa 20,18 EUR?

Izbira neposrednega načina zastopanja omogoča le obračun uvoznega DDV po stopnji 22 %. To pomeni, da bi za tak artikel plačali uvozni DDV (22 %) v višini 5,35 EUR + storitev carinskega posredovanja 2,50 EUR (spletno plačilo) oz. 4,00 EUR (plačilo ob prevzemu).
Če boste želeli obračun dajatev po posebni stopnji 5 %, ki velja za tiskovine, boste morali izbrati posredno zastopanje, kar pomeni uvozni DDV (5 %) v višini 1,22 EUR + naš strošek posrednega zastopanja 4,50 EUR (spletno plačilo) oz. 6,00 EUR (plačilo odkupnine ob prevzemu).

Kako se obravnava naročilo, ki je razdeljeno v več različnih pošiljk? Je treba za vsako pošiljko posebej sporočati podatke in tudi ločeno plačati dajatve ter storitev ali je možno izvesti postopek enkrat za vse pošiljke hkrati?

Če bo blago v ločenih pošiljkah, boste morali ločeno posredovati podatke za vsako pošiljko posebej. Če imate en račun, priložite račun, vnesete pa le vrednost blaga, ki je dejansko v pošiljki, zraven pa napišite pojasnilo. Tudi dajatve ter storitev carinskega posredovanja se obračunajo za vsako pošiljko posebej.

Ali se lahko zgodi, da mora fizična oseba/kupec posredovati podatke naknadno, po prejemu pošiljke? Če da, v katerih primerih? Če ne, kaj naj stori fizična oseba/kupec, ki je paket že prejel, nato pa naknadno dobil poziv k predložitvi podatkov?

Če se pri naknadni reviziji/kontroli postopka ugotovi, da so bile dajatve nepravilno obračunane ali so za blago predvideni dodatni uvozni ukrepi/dovoljenja, se lahko zgodi, da mora kupec naknadno, po prejemu pošiljke, posredovati dodatna dokazila o vrsti uvoženega blaga in namenu uporabe.

Kaj se zgodi, če fizična oseba/kupec ne posreduje zahtevanih podatkov? Kakšni so nadaljnji postopki, sankcije?

Če fizična oseba/kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, se pošiljka petnajsti koledarski dan od datuma na obvestilu vrne pošiljatelju. Izjema so pošiljke, katerih uvoz je prepovedan, te se predajo FURS-u v uničenje.

Kaj svetujete fizični osebi/kupcu, ki je iz tretje države naročil blago, za katero mora plačati davek zaradi prekoračene vrednosti? Kako lahko sam prijavi davek, plačilo?

Fizični osebi/kupcu svetujemo, da se s pošiljateljem dogovori o natančnih in preverljivih navedbah na poštni carinski deklaraciji CN22/CN23, tako pohitri izvedbo carinskega postopka in se izogne dodatnemu plačilu stroška postopka preverjanja blaga. Naslovnik lahko sam prijavi davek, če ima ustrezno znanje in informacijsko podporo, ali pa za izvedbo carinskega postopka pooblasti drugega deklaranta. Če fizična oseba/kupec za izvedbo carinskega postopka pooblasti drugega deklaranta, nosi stroške postopka preverjanja.

Zakaj ne morem slediti pošiljki, ki ima oznako U (primer: UX000000014GB)?

Pošiljka vam je bila poslana kot navadna pošiljka, za katero se v skladu s Konvencijo Svetovne poštne zveze statusi sledenja ne zagotavljajo.

Kako je z izvoznimi postopki takih pošiljk?

Sprememba zakonodaje ne vpliva na izvajanje izvoznih postopkov.
Pravne osebe

Poslovni subjekt oz. davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji opravlja prodaje blaga na daljavo znotraj Unije in opravlja tudi storitve za prejemnike v drugih državah članicah EU. Ali se lahko v sistem VEM vključi samo za prodaje blaga na daljavo?

Poslovni subjekt, ki se odloči za uporabo sistema VEM (unijska ureditev) mora prek tega sistema prijaviti vse svoje dobave in opravljene storitve, ki so zajete v tej posebni ureditvi. Posebne ureditve ne more uporabiti samo za prodaje blaga na daljavo.

Poslovni subjekt oz. davčni zavezanec, s sedežem v Sloveniji, opravlja prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, ki ga skladišči v svojem skladišču v Sloveniji. Skupna vrednost opravljene čezmejne prodaje končnim potrošnikom v drugih državah članicah ne presega 10.000 evrov. Ali se zanj kaj spremeni?

Načeloma se za ta poslovni subjekt nič ne spremeni, ker ima sedež samo v eni državi članici in skupna vrednost dobav blaga ne presega 10.000 evrov. Te dobave se obravnavajo enako kot domače dobave opravljene končnim potrošnikom v Sloveniji.
Lahko pa se uporabijo splošna pravila in plačilo DDV v državi članici potrošnje. V tem primeru se lahko v Sloveniji registrirate na podlagi unijske ureditve. Če se ne želite registrirati v posebno unijsko ureditev, se lahko identificirate za namene DDV v državah članicah prihoda blaga.

Poslovni subjekt, s sedežem v Sloveniji, opravlja prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, ki ga skladišči v svojem skladišču v Sloveniji in v Nemčiji. Vrednost čezmejne prodaje blaga na daljavo iz skladišča v Sloveniji znaša 4.000 evrov, iz skladišča v Nemčiji pa 4.500 evrov. Ali zame velja prag 10.000 evrov?

Ne, prag 10.000 evrov zanj ne velja, ker davčni zavezanec blago odpošilja iz dveh držav članic. Da bi ta prag veljal, mora imeti davčni zavezanec sedež v eni državi članici iz katere odpošilja tudi blago.

Poslovni subjekt, ki ima sedež izven Unije, ima zalogo blaga v Sloveniji, od koder opravlja tudi prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, in sicer prek svojega spletnega mesta. Vrednost prodaje blaga na daljavo ne presega 10.000 evrov. Ali zame valje prag 10.000 evrov?

Ne, prag v višini 10.000 evrov velja samo za davčne zavezanec s sedežem v Uniji.