EU
Blago, kupljeno na spletu in dobavljeno iz držav izven EU, bo po 1. juliju 2021 predmet obračuna uvoznih dajatev (uvoznega DDV). Pošta Slovenije je kot carinski zastopnik dolžna zadostiti vsem zakonodajnim spremembam na področju davčne in carinske zakonodaje.

Storitve carinskega posredovanja

Pred 1. julijem 2021 je najugodnejša storitev uvoznega carinskega posredovanja za blago v vrednosti 22 EUR znašala 5,00 EUR. Po 1. juliju 2021 bo najugodnejša storitev uvoznega carinskega posredovanja za blago do vrednosti 150 EUR znašala 2,50 EUR.


Naslovniki boste v času pred prispetjem takšne pošiljke s strani Pošte Slovenije obveščeni (elektronsko ali po pošti), da preko Portala Uvoz izpolnite/dopolnite vse potrebne podatke za izvedbo carinskih formalnosti za sprostitev blaga v prosti promet.

Z nastopom spremembe bomo za pohitritev postopkov in časa dostave pošiljk uvedli spletno plačilo obračunanega DDV-ja ter drugih dajatev. Po 1. 7. 2021 bodo vse prispele pošiljke obravnavane v skladu z veljavno zakonodajo ter novimi postopki.

Za fizične osebe
Za fizične osebe
Predvidena je možnost, da bodo prodajalci oz. spletne platforme ob prodaji prek spleta že obračunali DDV in ga ustrezno odvedli naslovnim državam. Obračunan bo po stopnji, ki velja v državi kupca. Če prodajalci te možnosti ne bodo uporabili, bo uvozni DDV prejemniku pošiljke zaračunal in državi odvedel carinski deklarant (poštni operater, kurirski servis ali carinski zastopnik), vendar bo to, žal, podaljšalo in podražilo uvozne postopke.
Za pravne osebe
Za pravne osebe
Podjetja, ki upravljajo z elektronskimi vmesniki (spletne tržnice, platforme, konsolidatorji ipd.), bodo za namen obračunavanja DDV-ja obravnavana kot dobavitelji (zadnji prodajalci) blaga, ki se proda strankam v EU.

Koristne infomacije Finančne uprave Slovenije

Opis področja

Na FURS so pod e-trgovanje pripravili informacije o razlogih za uvedbo sprememb, podrobnejše opise, pravne podlage oz. zakonodajo, publikacije ter ostale podrobnosti.

Preberi več

Novice

Na tem mestu lahko spremljate novice s področja uvedbe Direktive Sveta (EU) 2017/2455.

Preberi več

 

Pogosto zastavljena vprašanja s carinskega področja

Naročam pošiljke iz tretjih držav. Kaj se spremeni s 1. 7. 2021?

Od 1. 7. 2021 ne velja več oprostitev plačila DDV za uvoz blaga majhne vrednosti do 22 EUR, kar pomeni, da se za te pošiljke po tem datumu obračuna DDV. Pošiljke do vrednosti 150 EUR pa so še vedno oproščene plačila carine. Za take pošiljke se bo moral ob uvozu obračunal 22% DDV. Z vidika kupca oz. nakupa samega se postopkovno ne bo nič spremenilo razen, da bo potrebno tudi za te pošiljke plačati DDV in storitve carinskega posredovanja.

Po kateri stopnji se bo po 1. 7. 2021 obračunal DDV?

DDV pri uvozu se obračuna od davčne osnove, ki jo sestavljata po carinskih predpisih ugotovljena carinska vrednost blaga ter znesek carine in drugih dajatev, ki se plačajo ob uvozu. DDV se glede na vrsto blaga obračuna po splošni stopnji 22 %, znižani stopnji 9,5 % oziroma posebni znižani stopnji 5%. Znižane stopnje DDV veljajo npr. za prehrambne izdelke, zdravila, knjige. Blago, za katero velja znižana stopnja DDV, podrobneje določa Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.

Kako bo pa s pošiljkami, ki jih fizična oseba iz tretje države pošilja kot darilo fizični osebi v Evropsko unijo?

Priložnostne pošiljke z brezplačnim blagom, namenjenim izključno osebni uporabi, ki jih ena fizična oseba pošilja drugi fizični osebi v vrednosti do 45 EUR (darila), bodo še vedno oproščene plačila carine in DDV. (za trošarinsko blago veljajo tudi predpisane količinske omejitve).

Kako je z izvoznimi postopki takih pošiljk?

Sprememba zakonodaje ne vpliva na izvajanje izvoznih postopkov.

Sem fizična oseba in kupujem blago preko spletnega trgovca s sedežem v Avstriji. Prodajalec mi trenutno za prodano blago zaračunava DDV po stopnji 20 %. Ker se s 1. 7. spreminjajo pravila za spletne trgovce me zanima, po kakšni stopnji bo obračunan DDV po 1. 7. 2021.

Stopnja DDV pri prodaji blaga na daljavo je odvisna od tega, ali se bo spletni trgovec s sedežem v Avstriji, ki prodaja blago na daljavo končnim potrošnikom v Slovenijo, vključil v posebno unijsko ureditev za prodajo blaga na daljavo, ali ne. Spletni trgovci imajo pri prodaji blaga na daljavo do višine 10.000 evrov možnost, da je pod določenimi pogoji kot kraj opravljanja dobave blaga na daljavo določen kraj, kjer ima dobavitelj sedež oziroma stalno ali običajno prebivališče. V tem primeru dobavitelj obračunava DDV po stopnjah, ki veljajo v državi članici, kjer se blago nahaja v trenutku, ko se začne njegovo odpošiljanje ali prevoz. Če bo torej prodajalec izpolnjeval določene pogoje in izkoristil to možnost, bo DDV po 1. 7. 2021 obračunan po isti stopnji kot pred tem datumom. Če pa se bo prodajalec v Avstriji vključil v posebno ureditev za prodajo blaga na daljavo, bo DDV obračunan po stopnji, ki velja v Sloveniji.

Katere podatke mora posredovati fizična oseba/kupec pristojnim organom? Kakšen je dopis, kateri organ ga pošlje?

Fizična oseba/Kupec mora poštno-carinskemu deklarantu posredovati podatke o vrsti blaga, količini, ceni in strošku transporta – identično nakazilu v tujino za posamezno pošiljko. V primeru, da je je predmet uvoza blago na uvoznem režimu, pa tudi dodatne certifikate, uvozna dovoljenja itd. Poštno-carinski deklarant preveri skladnost dokumentacije in obračuna uvozne dajatve. Dopis – obvestilo o prispelem carinskem blagu, pošlje Pošta Slovenije prek SMS, pisnega obvestila ali e-sporočila. Obvestilo je usklajeno s FURS-om in vsebuje podatke o naslovniku, pošiljatelju, državi odpreme, teži, sprejemni številki in opisu blaga, če je na razpolago.

Komu se plača carinski postopek in komu morebitni davek?

Carinski postopek se plača Pošti Slovenije, morebitni davek pa FURS-u.

Ali je možno, da mora fizična oseba/kupec posredovati podatke tudi že po prejemu pošiljke? Če da, v katerih primerih? Če ne, kaj naj stori fizična oseba/kupec, če je paket že prejel, nato pa naknadno dobi poziv k predložitvi podatkov?

V primeru, da se pri naknadni reviziji-kontroli postopka ugotovi, da so bile dajatve nepravilno obračunane ali so za blago predvideni dodatni uvozni ukrepi-dovoljenja, se lahko zgodi, da mora kupec naknadno po prejemu pošiljke posredovati dodatna dokazila o vrsti uvoženega blaga in namenu uporabe.

Kaj se zgodi v primeru, če fizična oseba/kupec ne posreduje zahtevanih podatkov? Kakšni so nadaljnji postopki, sankcije?

V primeru, da fizična oseba/kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, se pošiljka 21. koledarski dan od datuma na obvestilu vrne pošiljatelju, izjema so pošiljke, katerih uvoz je prepovedan in se predajo FURS-u v uničenje.

Kaj svetujete fizični osebi/kupcu, ki je naročil blago iz tretje države, za katerega mora plačati davek zaradi prekoračene vrednosti? Kako lahko sam prijavi davek, plačilo?

Fizični osebi/kupcu svetujemo, da s pošiljateljem dogovori natančne in preverljive navedbe na poštni carinski deklaraciji CN22-CN23, tako pohitri izvedbo carinskega postopka in se izogne dodatnemu plačilu stroška postopka preverjanja blaga. Naslovnik lahko sam prijavi davek, če ima ustrezno znanje in informacijsko podporo ali za izvedbo carinskega postopka pooblasti drugega deklaranta. . V kolikor fizična oseba/kupec za izvedbo carinskega postopka pooblasti drugega deklaranta nosi stroške postopka preverjanja.

Poslovni subjekt oz. davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji opravlja prodaje blaga na daljavo znotraj Unije in opravlja tudi storitve za prejemnike v drugih državah članicah EU. Ali se lahko v sistem VEM vključi samo za prodaje blaga na daljavo?

Poslovni subjekt, ki se odloči za uporabo sistema VEM (unijska ureditev) mora prek tega sistema prijaviti vse svoje dobave in opravljene storitve, ki so zajete v tej posebni ureditvi. Posebne ureditve ne more uporabiti samo za prodaje blaga na daljavo.

Poslovni subjekt oz. davčni zavezanec, s sedežem v Sloveniji, opravlja prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, ki ga skladišči v svojem skladišču v Sloveniji. Skupna vrednost opravljene čezmejne prodaje končnim potrošnikom v drugih državah članicah ne presega 10.000 evrov. Ali se zanj kaj spremeni?

Načeloma se za ta poslovni subjekt nič ne spremeni, ker ima sedež samo v eni državi članici in skupna vrednost dobav blaga ne presega 10.000 evrov. Te dobave se obravnavajo enako kot domače dobave opravljene končnim potrošnikom v Sloveniji.
Lahko pa se uporabijo splošna pravila in plačilo DDV v državi članici potrošnje. V tem primeru se lahko v Sloveniji registrirate na podlagi unijske ureditve. Če se ne želite registrirati v posebno unijsko ureditev, se lahko identificirate za namene DDV v državah članicah prihoda blaga.

Poslovni subjekt, s sedežem v Sloveniji, opravlja prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, ki ga skladišči v svojem skladišču v Sloveniji in v Nemčiji. Vrednost čezmejne prodaje blaga na daljavo iz skladišča v Sloveniji znaša 4.000 evrov, iz skladišča v Nemčiji pa 4.500 evrov. Ali zame velja prag 10.000 evrov?

Ne, prag 10.000 evrov zanj ne velja, ker davčni zavezanec blago odpošilja iz dveh držav članic. Da bi ta prag veljal, mora imeti davčni zavezanec sedež v eni državi članici iz katere odpošilja tudi blago.

Poslovni subjekt, ki ima sedež izven Unije, ima zalogo blaga v Sloveniji, od koder opravlja tudi prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, in sicer prek svojega spletnega mesta. Vrednost prodaje blaga na daljavo ne presega 10.000 evrov. Ali zame valje prag 10.000 evrov?

Ne, prag v višini 10.000 evrov velja samo za davčne zavezanec s sedežem v Uniji.
Fizične osebe

Naročam pošiljke iz tretjih držav. Kaj se spremeni s 1. 7. 2021?

Od 1. 7. 2021 ne velja več oprostitev plačila DDV za uvoz blaga majhne vrednosti do 22 EUR, kar pomeni, da se za te pošiljke po tem datumu obračuna DDV. Pošiljke do vrednosti 150 EUR pa so še vedno oproščene plačila carine. Za take pošiljke se bo moral ob uvozu obračunal 22% DDV. Z vidika kupca oz. nakupa samega se postopkovno ne bo nič spremenilo razen, da bo potrebno tudi za te pošiljke plačati DDV in storitve carinskega posredovanja.

Po kateri stopnji se bo po 1. 7. 2021 obračunal DDV?

DDV pri uvozu se obračuna od davčne osnove, ki jo sestavljata po carinskih predpisih ugotovljena carinska vrednost blaga ter znesek carine in drugih dajatev, ki se plačajo ob uvozu. DDV se glede na vrsto blaga obračuna po splošni stopnji 22 %, znižani stopnji 9,5 % oziroma posebni znižani stopnji 5%. Znižane stopnje DDV veljajo npr. za prehrambne izdelke, zdravila, knjige. Blago, za katero velja znižana stopnja DDV, podrobneje določa Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost.

Kako bo pa s pošiljkami, ki jih fizična oseba iz tretje države pošilja kot darilo fizični osebi v Evropsko unijo?

Priložnostne pošiljke z brezplačnim blagom, namenjenim izključno osebni uporabi, ki jih ena fizična oseba pošilja drugi fizični osebi v vrednosti do 45 EUR (darila), bodo še vedno oproščene plačila carine in DDV. (za trošarinsko blago veljajo tudi predpisane količinske omejitve).

Kako je z izvoznimi postopki takih pošiljk?

Sprememba zakonodaje ne vpliva na izvajanje izvoznih postopkov.

Sem fizična oseba in kupujem blago preko spletnega trgovca s sedežem v Avstriji. Prodajalec mi trenutno za prodano blago zaračunava DDV po stopnji 20 %. Ker se s 1. 7. spreminjajo pravila za spletne trgovce me zanima, po kakšni stopnji bo obračunan DDV po 1. 7. 2021.

Stopnja DDV pri prodaji blaga na daljavo je odvisna od tega, ali se bo spletni trgovec s sedežem v Avstriji, ki prodaja blago na daljavo končnim potrošnikom v Slovenijo, vključil v posebno unijsko ureditev za prodajo blaga na daljavo, ali ne. Spletni trgovci imajo pri prodaji blaga na daljavo do višine 10.000 evrov možnost, da je pod določenimi pogoji kot kraj opravljanja dobave blaga na daljavo določen kraj, kjer ima dobavitelj sedež oziroma stalno ali običajno prebivališče. V tem primeru dobavitelj obračunava DDV po stopnjah, ki veljajo v državi članici, kjer se blago nahaja v trenutku, ko se začne njegovo odpošiljanje ali prevoz. Če bo torej prodajalec izpolnjeval določene pogoje in izkoristil to možnost, bo DDV po 1. 7. 2021 obračunan po isti stopnji kot pred tem datumom. Če pa se bo prodajalec v Avstriji vključil v posebno ureditev za prodajo blaga na daljavo, bo DDV obračunan po stopnji, ki velja v Sloveniji.

Katere podatke mora posredovati fizična oseba/kupec pristojnim organom? Kakšen je dopis, kateri organ ga pošlje?

Fizična oseba/Kupec mora poštno-carinskemu deklarantu posredovati podatke o vrsti blaga, količini, ceni in strošku transporta – identično nakazilu v tujino za posamezno pošiljko. V primeru, da je je predmet uvoza blago na uvoznem režimu, pa tudi dodatne certifikate, uvozna dovoljenja itd. Poštno-carinski deklarant preveri skladnost dokumentacije in obračuna uvozne dajatve. Dopis – obvestilo o prispelem carinskem blagu, pošlje Pošta Slovenije prek SMS, pisnega obvestila ali e-sporočila. Obvestilo je usklajeno s FURS-om in vsebuje podatke o naslovniku, pošiljatelju, državi odpreme, teži, sprejemni številki in opisu blaga, če je na razpolago.

Komu se plača carinski postopek in komu morebitni davek?

Carinski postopek se plača Pošti Slovenije, morebitni davek pa FURS-u.

Ali je možno, da mora fizična oseba/kupec posredovati podatke tudi že po prejemu pošiljke? Če da, v katerih primerih? Če ne, kaj naj stori fizična oseba/kupec, če je paket že prejel, nato pa naknadno dobi poziv k predložitvi podatkov?

V primeru, da se pri naknadni reviziji-kontroli postopka ugotovi, da so bile dajatve nepravilno obračunane ali so za blago predvideni dodatni uvozni ukrepi-dovoljenja, se lahko zgodi, da mora kupec naknadno po prejemu pošiljke posredovati dodatna dokazila o vrsti uvoženega blaga in namenu uporabe.

Kaj se zgodi v primeru, če fizična oseba/kupec ne posreduje zahtevanih podatkov? Kakšni so nadaljnji postopki, sankcije?

V primeru, da fizična oseba/kupec ne posreduje zahtevanih podatkov, se pošiljka 21. koledarski dan od datuma na obvestilu vrne pošiljatelju, izjema so pošiljke, katerih uvoz je prepovedan in se predajo FURS-u v uničenje.

Kaj svetujete fizični osebi/kupcu, ki je naročil blago iz tretje države, za katerega mora plačati davek zaradi prekoračene vrednosti? Kako lahko sam prijavi davek, plačilo?

Fizični osebi/kupcu svetujemo, da s pošiljateljem dogovori natančne in preverljive navedbe na poštni carinski deklaraciji CN22-CN23, tako pohitri izvedbo carinskega postopka in se izogne dodatnemu plačilu stroška postopka preverjanja blaga. Naslovnik lahko sam prijavi davek, če ima ustrezno znanje in informacijsko podporo ali za izvedbo carinskega postopka pooblasti drugega deklaranta. . V kolikor fizična oseba/kupec za izvedbo carinskega postopka pooblasti drugega deklaranta nosi stroške postopka preverjanja.
Pravne osebe

Poslovni subjekt oz. davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji opravlja prodaje blaga na daljavo znotraj Unije in opravlja tudi storitve za prejemnike v drugih državah članicah EU. Ali se lahko v sistem VEM vključi samo za prodaje blaga na daljavo?

Poslovni subjekt, ki se odloči za uporabo sistema VEM (unijska ureditev) mora prek tega sistema prijaviti vse svoje dobave in opravljene storitve, ki so zajete v tej posebni ureditvi. Posebne ureditve ne more uporabiti samo za prodaje blaga na daljavo.

Poslovni subjekt oz. davčni zavezanec, s sedežem v Sloveniji, opravlja prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, ki ga skladišči v svojem skladišču v Sloveniji. Skupna vrednost opravljene čezmejne prodaje končnim potrošnikom v drugih državah članicah ne presega 10.000 evrov. Ali se zanj kaj spremeni?

Načeloma se za ta poslovni subjekt nič ne spremeni, ker ima sedež samo v eni državi članici in skupna vrednost dobav blaga ne presega 10.000 evrov. Te dobave se obravnavajo enako kot domače dobave opravljene končnim potrošnikom v Sloveniji.
Lahko pa se uporabijo splošna pravila in plačilo DDV v državi članici potrošnje. V tem primeru se lahko v Sloveniji registrirate na podlagi unijske ureditve. Če se ne želite registrirati v posebno unijsko ureditev, se lahko identificirate za namene DDV v državah članicah prihoda blaga.

Poslovni subjekt, s sedežem v Sloveniji, opravlja prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, ki ga skladišči v svojem skladišču v Sloveniji in v Nemčiji. Vrednost čezmejne prodaje blaga na daljavo iz skladišča v Sloveniji znaša 4.000 evrov, iz skladišča v Nemčiji pa 4.500 evrov. Ali zame velja prag 10.000 evrov?

Ne, prag 10.000 evrov zanj ne velja, ker davčni zavezanec blago odpošilja iz dveh držav članic. Da bi ta prag veljal, mora imeti davčni zavezanec sedež v eni državi članici iz katere odpošilja tudi blago.

Poslovni subjekt, ki ima sedež izven Unije, ima zalogo blaga v Sloveniji, od koder opravlja tudi prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, in sicer prek svojega spletnega mesta. Vrednost prodaje blaga na daljavo ne presega 10.000 evrov. Ali zame valje prag 10.000 evrov?

Ne, prag v višini 10.000 evrov velja samo za davčne zavezanec s sedežem v Uniji.
Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa