Zaključen nakup večinskega deleža Intereurope

Datum objave: 13.11.2019

Z zaključkom transakcije se pričenja načrtovana integracija Skupine Intereuropa v Skupino Pošta Slovenije

Pošta Slovenije d.o.o. je danes zaključila prevzem družbe Intereuropa d.d., s čimer je pridobila 72,13 % delnic te družbe. Kot je znano, je Pošta Slovenije s konzorcijem prodajalcev, ki so ga sestavljale SID banka, NLB, NKBM, Gorenjska banka, SKB banka in Banka Intesa Sanpaolo, 10. maja letos sklenila pogodbo o prodaji in nakupu delnic Intereurope. Z zaključkom transakcije je pridobila 9.168.425 navadnih delnic in 10.657.965 prednostnih delnic po enotni ceni 1,45 evrov na delnico, za kar je odštela 28,75 milijona evrov. Pošta Slovenije bo v skladu z zakonsko predpisanimi roki objavila prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic Intereurope, ki kotirajo na ljubljanski borzi ter enako za odvisne družbe Intereurope v Srbiji, Črni gori ter v Bosni in Hercegovini.

»Pošta Slovenije je z današnjim zaključkom nakupa večinskega deleža Intereurope storila enega najpomembnejših korakov v svoji zgodovini, saj gre za njeno največjo akvizicijo doslej. Sedaj se bo pričela načrtovana integracija Skupine Intereuropa v Skupino Pošta Slovenije, s čimer bo združena skupina postala eno največjih logističnih podjetij v Sloveniji, s ciljem postati vodilni ponudnik celovitih logističnih rešitev v širši regiji jugovzhodne Evrope. Integracija Intereurope ne bo vplivala na osnovno poslanstvo in dejavnost Pošte Slovenije, hkrati pa bo konsolidacija logističnih in paketnih storitev, ki ne sodijo med storitve iz nabora univerzalne storitve, omogočila rast in razvoj obeh družb«, ob zaključku nakupa večinskega deleža Intereurope poudarja mag. Boris Novak, generalni direktor Pošte Slovenije.

Z nakupom večinskega deleža delnic Intereurope bo Skupina Pošta Slovenije vstopila v nove segmente logističnih storitev na trgih, kjer do sedaj ni bila prisotna. V skladu z začrtano strategijo bo združena Skupina Pošta Slovenije nadaljevala z razvojem celovitih logističnih rešitev, s poudarkom na razvoju storitev oskrbovalnih verig.

Skupina Pošta Slovenije z integracijo Skupine Intereuropa prerašča v mednarodno podjetje

Skupina Pošta Slovenije z integracijo Skupine Intereuropa v letu 2020 načrtuje blizu 450 mio. EUR prihodkov in prerašča v mednarodno podjetje, ki bo z logističnimi in s paketnimi storitvami prisotno predvsem v širši regiji JV Evrope. Integracija Intereurope bo spremenila razmerja v strukturi storitvenega portfelja Skupine Pošta Slovenije. Skupina Pošta Slovenije je še v letu 2018 66 % prihodkov ustvarila iz naslova pisemskih storitev, ki so v upadu. Skupina Pošta Slovenije bo v letu 2020 že 51,5 % prihodkov ustvarila iz naslova logističnih in paketnih storitev.

Pošta Slovenije bo blagovno znamko Intereuropa ohranila in razvijala njeno dejavnost. V skladu z začrtano strategijo bo Intereuropa ostala samostojna pravna oseba s sedežem v Kopru, ki bo upravljala logistične operacije ter logistično infrastrukturo Skupine Pošta Slovenije. Pošta Slovenije bo podpirala rast investicij v dejavnost Intereurope, in sicer za podporo nadaljnjemu razvoju, rasti in modernizaciji Intereuropine infrastrukture ter njenih kapacitet. 

Pošta Slovenije bo po prevzemu družbe Intereuropa d. d. nadaljevala s postopki v skladu s prevzemno zakonodajo.

Od poštnih storitev do logistike

V pomemben in perspektiven segment logistike je Pošta Slovenije vstopila pred petimi leti. Intereuropa je druga akvizicija Pošte Slovenije na področju logistike. Leta 2015 je Pošta Slovenije kupila logistični del Mladinske knjige Založbe, s katerim upravlja odvisna družba Pošte Slovenije PS Logistika (PSL). Ta opravlja logistične storitve, povezane s skladiščenjem (sprejem, odprema in raztovor blaga, skladiščenje blaga, komisioniranje blaga), transportom (pomorski, zračni in cestni transport) ter carinskimi storitvami. Prav tako PSL opravlja distribucijo originalnih nadomestnih delov avtomobilske industrije v Sloveniji, na Hrvaškem in v BiH. V Sloveniji je prevzela vodilni delež na področju logistike rezervnih delov za avtomobilsko industrijo.

Kot najprimernejše večje logistično podjetje v regiji, ki je iskalo strateškega partnerja, je Pošta Slovenije identificirala družbo Intereuropa. Konsolidacija logističnih in paketnih storitev bo  omogočila sinergije predvsem pri rasti in razvoju obeh družb ter bo pozitivno vplivala na rast dobičkonosnosti. Mreži Pošte Slovenije in Intereurope sta komplementarni ter ju je z združitvijo mogoče optimirati.

Združena  Skupina Pošta Slovenije bo posebno pozornost namenila razvoju na trgih JV Evrope. Za države JV Evrope se srednjeročno pričakuje nadaljnja gospodarstva rast in širitev obsega mednarodne menjave, ki bosta okrepili povpraševanje po logističnih storitvah. K nadaljnjemu razvoju regionalnega trga logističnih rešitev bodo prav tako pripomogla obsežna vlaganja v transportno infrastrukturo kot so ceste, železnice, letališča ter pristanišča ob Jadranskem morju. Skupni nastop Pošte Slovenije in Intereurope s celovito ponudbo logističnih rešitev bo izboljšal položaj Skupine na trgu in s tem omogočil višjo realizacijo tržnih potencialov v JV Evropi. S ciljem dviga konkurenčnosti in zadovoljstva njenih kupcev bo za združeno Skupino Pošta Slovenije strateškega pomena digitalizacija poslovanja, ki pa ne bo vključevala samo posvojitve novih tehnoloških rešitev, ampak tudi razvoj digitalnih znanj in veščin zaposlenih ter spodbujanje medsebojnega sodelovanja.

Akvizicije in strateška partnerstva v regiji bodo tudi v prihodnje pomemben del razvoja in rasti Skupine Pošta Slovenije, kar je tudi del strategije Skupine Pošta Slovenije, ki krepi dva ključna stebra, in sicer logistični steber in paketni steber. V skladu s svojo vizijo pa bo Skupina Pošta Slovenije v okviru obvladujoče družbe še naprej ostala zavezana svojemu osnovnemu poslanstvu, to je izvajanju univerzalne poštne storitve na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Skupina Pošta Slovenije poleg matične družbe s sedežem v Mariboru, vključuje še 5 odvisnih družb v Sloveniji. Skupina Intereuropa je prepoznani ponudnik logističnih storitev v regiji in izvaja kopenski, pomorski, zračni promet, skladiščenje, distribucijo ter carinske storitve. Poleg matične družbe s sedežem v Kopru vključuje 12 odvisnih družb v 9 državah: v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, na Kosovu, v Makedoniji, Albaniji in Ukrajini. 


Pomembnejši podatki obeh družb:

Skupina Pošta SlovenijeSkupina Intereuropa
Pošta Slovenije d.o.o. in 5 odvisnih družb, ki poslujejo pretežno v Sloveniji: EPPS d. o.o., PS Moj paket, d.o.o., PS Logistika, d.o.o, APS plus, d.o.o., IPPS Invalidsko podjetje Pošte Slovenije, d.o.o. (Feniksšped d.o.o., Brnik od 1. 10. pripojen družbi PS Logistika d.o.o.)Intereuropa d.d. in 12 odvisnih družb, ki poslujejo v 9 državah: Interagent d.o.o. Koper, Interzov d.o.o. Koper, Intereuropa logističke usluge d.o.o., Zagreb, Intereuropa Sajam d.o.o., Zagreb, Intereuropa RTC d.d. Sarajevo, AD Intereuropa-logističke usluge Beograd, Intereuropa Kosova L.L.C., Priština, Zetatrans AD Podgorica, Intereuropa Skopje DOO Skopje, Intereuropa Global Logistics Service Albania, Drač; TOV TEK ZTS Užgorod, TOV Intereuropa-Ukraina, Kiev

Poslovanje 2018: 250,7 mio. EUR prihodkov, 10,4 mio. EUR dobička

Plan 2019: 260,6 mio. EUR poslovnih prihodkov

Poslovanje 2018: 160, 4 mio. EUR prihodkov, 4,8 mio. EUR čistega poslovnega izida

Plan 2019: 168,5 mio EUR poslovnih prihodkov

5 poslovnih segmentov, ki generira več kot 250 mio. EUR prihodkov

Logistične storitve predstavljajo 6% prihodkov (podatki za 2018)

4 poslovni segmenti, ki generirajo 160 mio. EUR prihodkov

Logistične storitve predstavljajo 95% prihodkov

(podatki za 2018)

6.337 zaposlenih (90% v Pošti Slovenije)

(podatki za 2018)

1.327 zaposlenih (46% v Skupini Intereuropa v Sloveniji, 54% v odvisnih družbah v tujini)

(podatki za 2018)

337 rednih pošt,

Skladiščne zmogljivosti: 24.400 m²

(podatki za 2018)

24 skladišč (9 v Sloveniji)

223.000m² skladiščnih zmogljivosti (123.000m² v Sloveniji)

(podatki za 2018)Posita IPPS Moj Paket PS Logistika EPPS Intereuropa