SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA STORITEV CARINSKEGA POSREDOVANJA

  Splošne določbe

 1. člen
  (vsebina)
 2. Splošni pogoji izvajanja storitev carinskega posredovanja Pošte Slovenije d.o.o. (v nadaljevanju: splošni pogoji) opredeljujejo splošna določila o pravicah in obveznostih Pošte Slovenije d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) v postopku s poštnimi pošiljkami, ki jih uporabniki poštnih storitev uvažajo oziroma izvažajo prek izvajalca v mednarodnem poštnem prometu (v nadaljevanju: poštne pošiljke) in so podvržene carinskim formalnostim (v nadaljevanju: storitve carinskega posredovanja), podatke o izvajalcu storitev carinskega posredovanja, vrsti storitev carinskega posredovanja, podatke v zvezi s cenami in plačilom storitev carinskega posredovanja, postopke reševanja reklamacij in ugovorov ter druge zadeve, pomembne za izvajanje storitev carinskega posredovanja.

 3. člen
  (skladnost s temeljnimi akti v mednarodnem poštnem prometu, zavezujočimi na mednarodnem območju, evropskem območju in na območju Republike Slovenije)
 4. Storitve carinskega posredovanja, ki jih izvajalec izvaja po teh splošnih pogojih, so skladne in temeljijo na vsakokrat veljavnih mednarodnih, evropskih in notranjih predpisih, in sicer Konvenciji Svetovne poštne zveze, Carinskem zakoniku Unije z vsemi podzakonskimi akti in Zakonu o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije, skupaj z akti Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: carinski predpisi).

 5. člen
  (izvajanje storitev carinskega posredovanja)
 6. (1) Ti splošni pogoji se uporabljajo za vse uporabnike poštnih storitev, ki jih izvaja izvajalec in zapadejo pod carinske obveznosti skladno s carinskimi predpisi.
  (2) Izvajalec storitve carinskega posredovanja izvaja za fizične in pravne osebe ter za poštne pošiljke, ki se uvažajo oziroma izvažajo na podlagi pogodbenih razmerij, ki zapadejo pod carinske formalnosti v sklopu špedicijskih storitev, vse na podlagi pooblastila uporabnika poštnih storitev.
  (3) Izvajalec je nacionalni poštni operater na območju Republike Slovenije in kot takšen dolžan izvajati Konvencijo Svetovne poštne zveze, katere podpisnik je Republika Slovenija, posledično je izvajalec prenosnik poštnih pošiljk prejetih ali poslanih v okviru Svetovne poštne zveze, aktov sprejetih na podlagi le-te, ter vseh drugih dvo ali večstranskih pogodb ali dogovorov z izvajalci poštnih storitev ali pošiljateljev poštnih pošiljk.

 7. člen
  (prenos poštnih pošiljk)
 8. Prenos poštnih pošiljk, ki so podvržene carinskim formalnostim, izvajalec na območju Republike Slovenije izvede v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja poštne storitve, v odvisnosti od vrste poštne pošiljke pa tudi s splošnimi pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve ali splošnimi pogoji izvajanja drugih poštnih storitev.

 9. člen
  (pojmi)
 10. (1) Izvajalec storitev carinskega posredovanja (v nadaljevanju: izvajalec) je Pošta Slovenije d.o.o.:

  • sedež in poslovni naslov: Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija;
  • matična številka: 5881447000;
  • številka vpisa v sodni register: 1094000;
  • davčna številka (ID za DDV): SI25028022.
  (2) Kontaktni podatki izvajalca za vsakokratno komunikacijo uporabnikov z izvajalcem:
  • spletna stran: www.posta.si;
  • e-naslov za splošne informacije v zvezi z uvoznimi postopki: info.carinska@posta.si;
  • e-naslov za posredovanje podatkov o pošiljki ter njeni vsebini v zvezi z uvoznimi postopki: carinski.podatki@posta.si;
  • e-naslov za informacije v zvezi z izvoznimi postopki: izvozni.postopki@posta.si;
  • kontakt in pomoč: www.posta.si, rubrika Kontakt in pomoč;
  • brezplačna telefonska številka: 080 14 00;
  • Poštni logistični center, Carinska in izmenjalna pošta, Cesta v Mestni log 81, 1004 Ljubljana, Slovenija.
  Delovni čas kontaktnega centra je dostopen na spletni strani www.posta.si, rubrika Kontakt in pomoč.
  (3) Uporabnik storitev carinskega posredovanja (v nadaljevanju: uporabnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je prejemnik ali pošiljatelj pošiljke, ki je podvržena carinskim postopkom.
  (4) Portal Uvoz-Izvoz (v nadaljevanju: spletna aplikacija) je informacijska rešitev izvajalca, ki omogoča uporabniku komunikacijo z izvajalcem v okviru odločitve o načinu izvajanja carinskih formalnosti. Spletna aplikacija se nahaja na naslovu: uvoz-izvoz.posta.si/.
  (5) Vsi preostali izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo enak pomen, kot jih določajo posamezni carinski in drugi predpisi s področja carinjenja in prenosa poštnih pošiljk.

  II. Razpolaganje s pošiljko in naloge izvajalca v carinskem postopku

 11. člen
  (razpolaganje s pošiljko in naloge izvajalca v uvoznem carinskem postopku)
 12. (1) Uporabnik poštnih storitev razpolaga s poštno pošiljko, ki je podvržena carinskim formalnostim, kar pomeni, da lahko izbere način carinskega posredovanja s strani izvajalca oziroma odstop poštne pošiljke tretji osebi z namenom izvedbe carinskih formalnosti, lahko pa prevzem pošiljke in izvedbo carinskih formalnosti tudi zavrne.
  (2) Izvajalec v carinskem postopku opravlja naslednje naloge: - skladiščenje poštnih pošiljk, danih v začasno hrambo, - uporabniku preko spletne aplikacije omogoči izvedbo carinskih formalnosti, - predložitev blaga v poštnih pošiljkah skupaj s podatki o poštnih pošiljkah carinskemu organu, - pridobivanje dokumentacije in podatkov o poštnih pošiljkah v carinskem postopku od uporabnikov, - obračun dajatev za poštne pošiljke, ki zapadejo pod obveznost plačila dajatev in obračun storitev carinskega posredovanja izvajalca nad poštnimi pošiljkami v carinskem postopku.
  (3) Izmenjava podatkov carinjenja med uporabnikom storitev, izvajalcem in Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) poteka v elektronski obliki, skladno s 5. členom Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije.

  III. Carinske storitve

 13. člen
  (obveščanje in izvedba postopkov uporabnika)
 14. (1) Po sprejemu elektronske najave poštne pošiljke, to je v času, ko je pošiljka še na poti v Slovenijo oziroma po prispetju poštne pošiljke, ki je podvržena carinskim formalnostim v Slovenijo , izvajalec uporabnika preko e-pošte ali SMS obvestila obvesti o uporabi spletne aplikacije izvajalca in v zvezi z odločitvijo o načinu izvedbe carinskih formalnosti. Z obvestilom izvajalec uporabniku posreduje gesla, ki mu omogočajo prijavo in dostop do spletne aplikacije. Če izvajalec ne razpolaga s podatkom o e-pošti ali številki mobilnega telefona uporabnika, izvajalec uporabnika obvesti po pošti. Če izvajalec ne more pridobiti nobenega od kontaktnih podatkov, se taka pošiljka vrne pošiljatelju.
  (2) Uporabnik dostopa do spletne aplikacije, ki omogoča predložitev pošiljke oziroma blaga carinskemu organu in skladno s predpisi izdela ter vloži carinsko deklaracijo, če se odloči, da bo za to pooblastil izvajalca.
  (3) Izvajalec za vsako poštno pošiljko oziroma blago, ki zapade pod obveznosti carinskega postopka, izdela/vloži deklaracijo, ki jo predloži carinskemu organu, če ga za to uporabnik pooblasti. Iz deklaracije je razvidno oziroma je mogoče določiti namen vnosa/iznosa posamezne poštne pošiljke in vrsto carinskega postopka, ki bo izveden v zvezi s to poštno pošiljko.
  (4) Če se uporabnik v spletni aplikaciji odloči, da bo za izvedbo carinskega posredovanja pooblastil tretjo osebo, izvajalec po prejemu vseh potrebnih podatkov poštno pošiljko le-tej odstopi.
  (5) Izjavo o pooblastitvi izvajalca za izvedbo carinskih formalnosti (carinski zastopnik) lahko uporabnik poda preko spletne aplikacije, ali z odgovorom na prejeto kratko tekstovno sporočilo (SMS) oziroma elektronsko pošto ali z ustno podano izjavo preko telefona, ki se na strani izvajalca ustrezno zapiše (zadnja oblika pooblastitve se uporabi zgolj v primeru, kadar uporabnik nima na razpolago sredstev ali znanja za izvedbo drugačnega načina pooblastitve).

 15. člen
  (oblike uvoznih carinskih postopkov)
 16. (1) Izvajalec storitve carinskega posredovanja po teh splošnih pogojih izvaja:

   a) po standardnih carinskih postopkih, ali
   b) po poenostavljenih carinskih postopkih.
  (2) Uporabnik se lahko odloči uporabiti:
   a) posredno obliko carinskega zastopanja,
   b) neposredno obliko carinskega zastopanja.

 17. člen
  (posredno carinsko zastopanje)
 18. (1) Pri posrednem carinskem zastopanju uporabnik pooblasti izvajalca, da izvede carinske formalnosti naslovnika v svojem (lastnem) imenu in za račun naslovnika.
  (2) Pri posrednem carinskem zastopanju nastopa izvajalec v vlogi deklaranta nasproti FURS, kar pomeni, da s pomočjo uporabnika zagotovi podatke za izvedbo carinskih formalnosti.
  (3) Če uporabnik poda izjavo o pooblastitvi izvajalca za opravljanje carinskega zastopanja, je dolžan z izvajalcem sodelovati ves čas carinskega ali kateregakoli drugega postopka, ki bi bil začet v posledici carinskega postopka v zvezi z uporabnikovo poštno pošiljko. 
  (4) Izvajalec v postopku po tem členu odgovarja za pravilnost vložene carinske deklaracije, razen v primeru, če je uporabnik naklepno ali iz malomarnosti predložil netočne oziroma neresnične podatke o blagu in v zvezi z blagom v pošiljki.
  (5) Podrobnejše informacije o postopku izvajanja posrednega carinskega zastopanja in obračunavanju dajatev so v nadaljevanju teh splošnih pogojev ter v vsakokrat veljavnem ceniku storitev carinskega posredovanja izvajalca.

 19. člen
  (neposredno carinsko zastopanje)
 20. (1) Pri neposrednem carinskem zastopanju uporabnik pooblasti izvajalca, da izvede carinske formalnosti v imenu in za račun uporabnika.
  (2) Pri neposrednem carinskem zastopanju nastopa v vlogi deklaranta nasproti FURS uporabnik sam, s tem je dolžan zagotoviti podatke za izvedbo carinskih formalnosti.
  (3) Če uporabnik ne zagotovi pravilnih, verodostojnih in popolnih podatkov, ki izkazujejo dejansko stanje v zvezi s pošiljko lahko FURS vloženo carinsko deklaracijo zavrne. V primeru zavrnitve vložene carinske deklaracije neposrednega carinskega zastopanja ni mogoče uporabiti, zato jo mora dopolniti in popraviti izvajalec. Posledično v tem primeru izvajalec uporabniku obračuna storitev posrednega carinskega zastopanja.
  (4) Podrobnejše informacije o postopku izvajanja neposrednega carinskega zastopanja in obračunavanju dajatev so v nadaljevanju teh splošnih pogojev ter v vsakokrat veljavnem ceniku izvajalca.

 21. člen
  (nadzorni organ v postopku carinjenja)
 22. Carinski postopek za uvoz oziroma izvoz poštnih pošiljk nadzoruje FURS, s čimer je ne glede na vrsto carinskega zastopanja prejemnik carinskih dajatev, obračunanih v carinskih postopkih.

  IV./I Storitve carinskega posredovanja pri uvozu blaga prek izvajalca

 23. člen
  (poštne pošiljke iz Evropske unije)
 24. Za poštne pošiljke, ki v Republiko Slovenijo prispejo iz držav Evropske unije (v nadaljevanju: EU), se carinski postopki praviloma ne opravijo, razen če je v pošiljkah blago, ki v EU še ni bilo sproščeno v prosti promet ali je poslano z ozemelj, ki so izvzeta iz carinskega območja EU ali davčnih območij posameznih držav članic, in za katere mora izvajalec izvesti carinske postopke skladno s carinsko in davčno zakonodajo.

 25. člen
  (poštne pošiljke iz tretjih držav)
 26. Za poštne pošiljke, ki prispejo v Republiko Slovenijo iz tretjih držav (držav, ki niso članice EU), morajo biti ob uvozu opravljene carinske formalnosti, zato je izvajalec zavezan izvesti storitve carinskega posredovanja skladno s carinsko zakonodajo in temi splošnimi pogoji.

 27. člen
  (vložitev uvozne carinske deklaracije s strani izvajalca)
 28. (1) Izvajalec skladno z določili konvencije SPZ po prevzemu poštnih pošiljk, ki prispejo v Republiko Slovenijo, le-te predloži carinskemu organu ter skladno s pooblastilom o zastopanju ter s carinskimi predpisi vloži carinsko deklaracijo.
  (2) Izvajalec preveri, ali so v poštni pošiljki s pripravljeno carinsko deklaracijo priloženi vsi potrebni podatki oziroma dokumenti, ki jih zahteva carinski organ za izvedbo carinjenja.
  (3) Uporabnik lahko zahtevane podatke oziroma dokumente izvajalcu pošlje na naslednje načine:
  • preko spletne aplikacije izvajalca, ki se nahaja na spletnem naslovu: uvozizvoz.posta.si/,
  • na elektronski naslov: carinski.podatki@posta.si ,
  • po pošti na naslov: Poštni logistični center, Carinska in izmenjalna pošta, Cesta v Mestni log 81, 1004 Ljubljana.
  Izvajalec lahko uporabnika tudi obvesti, da je za pošiljanje podatkov oziroma dokumentov predpisana obvezna uporaba spletne aplikacije izvajalca.
  (4) Poštne pošiljke, za katere so na voljo popolni podatki oziroma dokumentacija, izvajalec skupaj s predlogom obračuna carinskih dajatev in/ali davka na dodano vrednost (DDV) predloži FURS.
  (5) Uporabniki so dolžni izvajalcu pravočasno, pred iztekom roka začasnega skladiščenja, zagotoviti oziroma posredovati pravilne, popolne, natančne in verodostojne podatke.
  (6) Uvozni carinski postopki ter v teh postopkih določene pravice in dolžnosti uporabnika ter izvajalca so podrobneje opredeljeni na povezavi: www.fu.gov.si/carina/podrocja/uvoz_blaga/.
 29. člen
  (obračun dajatev ter storitev carinskega posredovanja)
 30. (1) Izvajalec pripravi za poštne pošiljke obračun uvoznih dajatev, DDV ter trošarine (v nadaljevanju: dajatve), skladno z vsakokrat veljavnimi carinskimi in davčnimi predpisi, objavljenimi na spletni strani: www.fu.gov.si/carina/podrocja/postni_promet/.
  (2) Uporabnik je dolžan plačati dajatve izvajalcu.
  (3) Izvajalec lahko uporabniku že ob nakupu blaga plačan DDV upošteva samo v primeru, da je izvajalec za takšno pošiljko prejel elektronsko najavo poštne pošiljke, v kateri je na predpisan način posredovan pravilen in veljaven podatek o že plačanem znesku DDV.
  (4) Za po pooblastilu izvedene storitve carinskega posredovanje je uporabnik dolžan izvajalcu plačati izvedeno storitev v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom izvajalca, ki je priloga in sestavni del teh splošnih pogojev.
  (5) Izvajalec na računu za posamezno poštno pošiljko ločeno prikaže obračun dajatev in obračun storitev carinskega posredovanja.
  (6) Izvajalec račun fizični osebi pošlje po vročitvi pošiljke na elektronski naslov.
  (7) Izvajalec račun pravni osebi pošlje po pošti.

 31. člen
  (oprostitev uvoznih in drugih dajatev)
 32. Uporabnik ni dolžan plačati uvoznih dajatev za poštne pošiljke, ki so oproščene plačila uvoznih dajatev. Uporabnik je v primeru iz prejšnjega stavka izvajalcu dolžan plačati nastale stroške carinskega postopka skladno z vsakokrat veljavnim cenikom izvajalca.

  IV./II Storitve carinskega posredovanja pri izvozu blaga prek izvajalca

 33. člen
  (carinjenje izvoznih poštnih pošiljk, namenjenih v tretje države)
 34. (1) Poštne pošiljke, ki so namenjene v tretje države (države izven EU-območja) in ki vsebujejo blago, katero ni oproščeno obveznosti predložitve carinskim organom v namembni državi, morajo biti opremljene z obrazcem poštna carinska izjava z oznako CN 23 ali CP 72, ki jo izdela pošiljatelj sam pred oddajo pošiljke.
  (2) CN 23 ali CP 72 izpolni pošiljatelj, s čimer tudi odgovarja za pravilnost in popolnost podatkov.
  (3) Poštne pošiljke, namenjene izvozu, se lahko oddajo v vseh poslovalnicah izvajalca.
  (4) Pošiljatelj lahko za te vrste pošiljk pooblasti tudi izvajalca, da izvede nadaljnje potrebne carinske formalnosti, in sicer tako, da pošiljatelj predhodno najavi blago v poštni pošiljki pri izvajalcu, tako da pošlje izvozni račun, dispozicijo in morebitna izvozna dovoljenja na elektronski poštni naslov: izvozni.postopki@posta.si.
  (5) Izvozni carinski postopki so podrobneje opredeljeni na povezavi FURS: www.fu.gov.si/carina/podrocja/izvoz_blaga/.

 35. člen
  (vložitev izvozne carinske deklaracije)
 36. (1) Poštne pošiljke, ki vsebujejo: - komercialno blago v vrednosti nad 1.000 EUR, - blago, za katerega se zahteva ali zaprosi odobritev nadomestil ali drugih zneskov oziroma povračilo dajatev, - blago, ki je predmet prepovedi ali omejitev in so zanj potrebne razne carinske izvozne formalnosti, je treba ob izvozu prek izvajalca najaviti carinski pošti, da se izvede ustrezen izvozni carinski postopek. Izvajalec pošiljatelja pozove, da zahtevane podatke oziroma dokumente izvajalcu pošlje na elektronski naslov: izvozni.postopki@posta.si.
  (2) Najavo pri izvajalcu po predhodnem odstavku tega člena pošiljatelj realizira s predložitvijo oziroma vložitvijo carinske deklaracije, in sicer za vse poštne pošiljke, ne glede na državo, v katero so namenjene.
  (3) Poštne pošiljke, katerih deklarirana vrednost presega 1.000 EUR in niso opremljene z izvozno carinsko deklaracijo, lahko prevzame izvajalec kot poštni špediter, ki pozove pošiljatelja (komitenta) k dopolnitvi carinske dokumentacije.
  (4) Pošiljatelji imajo pravico izbrati drugega izvajalca špediterskih storitev.

  IV./III Uporaba spletne aplikacije izvajalca za uvozne poštne pošiljke

 37. člen
  (spletna dopolnitev)
 38. (1) Spletna dopolnitev podatkov za uvozne poštne pošiljke je v času, ko je pošiljka še na poti v Slovenijo, možna samo z elektronsko izmenjavo podatkov preko spletne aplikacije, na podlagi obvestila/poziva izvajalca k temu. Če izvajalec ne prejme elektronskih podatkov za uvozne poštne pošiljke, se spletna dopolnitev preko spletne aplikacije izvede s strani uporabnika po prispetju pošiljke v Slovenijo na podlagi obvestila/poziva izvajalca k temu.
  (2) Preko spletne aplikacije se uporabnik z osnovno registracijo (sprejemna številka pošiljke ter začasnim geslom za prijavo, ki ga prejme v obvestilu) prijavi v portal, ki omogoča spletno izpolnjevanje podatkov in dodajanje dokumentov (v primernih datotekah: pdf, word, jpg, png) oziroma neposredni vnos vseh zahtevanih podatkov o prispelem blagu ter drugih manjkajočih podatkov (kot npr. 6-mestna tarifna številka blaga).
  (3) V primeru, da uporabnik ne razpolaga s potrebnimi sredstvi oziroma znanjem za uporabo spletne aplikacije izvajalca, lahko o navedenem kontaktira izvajalca, ki bo v skladu s predpisanimi postopki od uporabnika zbral potrebne podatke za izvedbo storitev carinskega posredovanja, pri čemer bo izvedel postopek posrednega carinskega zastopanja, ki ga bo uporabniku tudi zaračunal po vsakokratnem veljavnem ceniku izvajalca ob vročitvi pošiljke.
  (4) Uporabnik bo preko spletne aplikacije izvajalca lahko izbiral med možnimi oblikami ter vrstami carinskega posredovanja izvajalca, odstopil pošiljko drugemu izvajalcu storitev carinskega posredovanja ali zavrnil uvoz pošiljke.
  (5) Če se uporabnik na prejeto obvestilo ustrezno ne odzove, bodisi s posredovanjem vseh potrebnih podatkov preko spletne aplikacije, preko pošte ali elektronskega sporočila izvajalcu na elektronski naslov carinski.podatki@posta.si, bo izvajalec po preteku roka začasnega skladiščenja pošiljke, ki znaša 15 koledarskih dni, pošiljko vrnil pošiljatelju.
  (6) Podrobnejša opredelitev carinskih formalnosti glede uvoza in izvoza poštnih pošiljk je opisana na spletni strani FURS: www.fu.gov.si/carina/podrocja/postni_promet/.

  V. Cenik storitev

 39. člen
  (cenik storitev)
 40. (1) Na podlagi zaključenega carinskega postopka carinskega organa izvajalec naslovniku obračuna dajatve skladno z veljavno carinsko in davčno zakonodajo in izvedene storitve carinskega posredovanja skladno z vsakokrat veljavnim cenikom izvajalca. Cenik izvajalca je objavljen na spletnih straneh izvajalca /www.posta.si/ceniki in v vsaki poštni poslovalnici.
  (2) Dajatve, objavljene in opredeljene v carinskih in davčnih predpisih, ki so dostopni na spletni strani www.fu.gov.si/carina/poslovanje_z_nami/carinski_predpisi/ in www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/e_trgovanje/, se obračunajo skladno s temi veljavnimi carinskimi in davčnimi predpisi.

  VI. Reklamacije

 41. člen
  (vložitev reklamacije)
 42. (1) Naslovnik ima pravico vložiti reklamacijo o obračunu carinskih dajatev in storitev carinskega posredovanja izvajalca najkasneje v 8-dneh od dneva vročitve pošiljke.. Reklamacija, vložena po navedenem roku, se kot prepozno vložena zavrže. Uporabnik poštnih storitev pa s tem ne izgubi pravice do uveljavljanja drugih pravnih sredstev pred drugimi pristojnimi organi, skladno s predpisi, ki urejajo posamezno vrsto obveznosti plačila dajatev.
  (2) Reklamacijo naslovnik pošlje v elektronski obliki na naslov: reklamacije.CP@posta.si ali po pošti na naslov: Poštni logistični center, Carinska in izmenjalna pošta, Cesta v Mestni log 81, 1004 Ljubljana, pri čemer mora obvezno navesti številko računa in številko (ID) pošiljke.
  (3) Izvajalec na reklamacijo odgovori v roku 5-ih delovnih dni od prejema reklamacije ter odgovor vlagatelju reklamacije pošlje na naslov, naveden v reklamaciji, pri čemer je to lahko tudi elektronski naslov.

 43. člen
  (reševanje reklamacije)
 44. zvajalec reklamacijo:

  • kot neutemeljeno zavrne;
  • ji ugodi, pri čemer izvajalec lahko:
   • v ponovljenem postopku in obračunu reklamacijo reši sam ali
   • reklamacijo odstopi v nadaljnje reševanje oziroma presojo pristojnemu finančnemu uradu;
  • zavrže reklamacijo kot prepozno vloženo.
  Uporabnik v primeru vložitve reklamacije iz naslova obračuna carinskih dajatev ni upravičen do povračila zneska, ki ga je plačal za izvedbo storitve carinskega posredovanja.

 45. člen
  (povračilo, doplačilo ali odpust zneska dajatev)
 46. (1) V primeru, da naslovnik za vročeno poštno pošiljko uveljavlja povračilo, doplačilo ali odpust v zvezi s plačilom carinskih dajatev prek izvajalca, ta vse zahtevke v zvezi s povračilom, doplačilom in odpustom zneska dajatev odstopi v nadaljnje reševanje FURS. Izvajalec v tem postopku ne zastopa uporabnika.
  (2) Podrobnosti o povračilu, doplačilu oziroma odpustu dajatev so dostopne na spletni povezavi:www.fu.gov.si/carina/podrocja/carinski_dolg/, v poglavju »Povračilo ali odpust zneska dajatev«.

  VII. Odgovornost

 47. člen
  (odgovornost)
 48. (1) V primerih, ko izvajalec nastopa kot deklarant v svojem imenu in za račun naslovnika po teh splošnih pogojih, odgovarja za pravilno in zakonito izvedbo vseh postopkov v zvezi s poštnimi pošiljkami, ki so v carinskem postopku (manipulacija, skladiščenje in dostava pošiljk po zaključku carinskih formalnosti).
  (2) Izvajalec uporabniku ne odgovarja za nobeno posledično (posredno) škodo (vključno, vendar ne zgolj, za posledično, posebno ali naključno škodo, škodo zaradi izgube dobička ali dohodkov, prekinitve poslovanja ali izgubo poslovnih informacij), ki izhaja iz opravljanja storitev po teh splošnih pogojih, čeprav sta bili stranki sporazuma obveščeni o možnosti take škode, ali če je bilo tako škodo mogoče razumno predvideti, razen če je to v nasprotju s prisilnimi določbami zakonodaje.
  (3) Izvajalec v postopkih po prvem odstavku tega člena ne odgovarja ne uporabniku in ne tretjim osebam za pravilnost podatkov oziroma dokumentov, priloženih k poštnim pošiljkam oziroma prejetih od uporabnika, kadar se tekom carinskega postopka ugotovi, da so predloženi podatki oziroma dokumenti nepopolni, zavajajoči, lažni, ali na katerikoli drug način ne ustrezajo dejanskemu stanju.
  (4) Uporabnik je v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena na prvi poziv izvajalcu dolžan povrniti plačane globe oziroma druge oblike kazni, ter vso drugo nastalo škodo na katerikoli pravni podlagi, ki bi jo izvajalec utrpel v kateremkoli sodnem, upravnem, davčnem, prekrškovnem, arbitražnem ali drugem postopku ali na podlagi prostovoljnega plačila izvajalca katerikoli tretji osebi tekom ali pred začetkom kateregakoli postopka.
  (5) V primerih, ko uporabnik nastopa kot deklarant v svojem imenu in računu po teh splošnih pogojih in v postopkih sam vlaga carinske deklaracije carinskemu organu, je odgovornost izvajalca za pravilnost, verodostojnost in resničnost posredovanih podatkov izključena in za pravilnost, verodostojnost in resničnost posredovanih podatkov odgovarja naslovnik, ki je stranka carinskega postopka.

  IX. Zaupnost poštnih pošiljk in varstvo osebnih podatkov

 49. člen
  (splošno o obdelavi osebnih podatkov)
 50. (1) Nosilec vseh pravic in obveznosti v zvezi z blagom v poštnih pošiljkah in resničnostjo posredovanih podatkov, vključno z osebnimi podatki, za izvedbo storitev po teh splošnih pogojih je uporabnik.
  (2) Izvajalec pri izvajanju storitev po teh splošnih pogojih obdeluje tiste osebne podatke o uporabniku posamezniku (fizični osebi), ki so potrebni za veljavno izvedbo prenosa poštne pošiljke in so hkrati del pošiljateljevega ali naslovnikovega naslova. Izvajalec jih zahteva v okviru naročniškega razmerja oziroma v okviru pooblastitve za zastopanje pri carinskem posredovanju in za potrebe opremljanja pošiljk z naslovi in drugimi spremljajočimi podatki za potrebe obračuna dajatev, za potrebe dosegljivosti v primeru urejanja carinskih formalnosti in za potrebe obračuna plačila za dajatve in storitve izvajalca po teh splošnih pogojih, kot je že podrobneje opredeljeno v predhodnih členih teh splošnih pogojih. Uporabnik se ne more odpovedati posredovanju teh podatkov izvajalcu in tudi ne more zahtevati njihovega brisanja ali uničenja, razen v primeru pravnomočne in izvršljive odločbe pristojnega sodišča oziroma državnega organa.
  (3) Osebne podatke uporabnikov izvajalec uporablja samo v obsegu in za namene, za katere so bili predpisani in pridobljeni v skladu z veljavno poštno, carinsko in davčno zakonodajo.
  (4) Osebne podatke izvajalec v okviru izvajanja carinskega posredovanja razkrije samo državnim organom in njihovim zaposlenim, ki jim je dostop do teh podatkov dovoljen z veljavno carinsko in davčno zakonodajo.
  (5) Izvajalec zagotavlja zaupnost in varnost osebnih podatkov uporabnikov v skladu z veljavno zakonodajo, navedeno v prvem odstavku tega člena splošnih pogojev.
  (6) Izvajalec lahko osebne podatke elektronsko prenaša in za potrebe prenosa in carinjenja poštnih pošiljk z blagom še drugače obdeluje za potrebe izvajalcev in državnih organov v naslovnih in tranzitnih državah, ki te podatke potrebujejo za zagotavljanje storitev uporabnikom po veljavnih pravnih predpisih s poštnega, carinskega in davčnega področja.

 51. člen
  (pravna podlaga, informacija o obdelavi in hrambi podatkov)
 52. (1) Izvajalec prevzame podatke, prejete od uporabnika, kot je opredeljeno v teh splošnih pogojih v poglavju izvajanju carinskih posredovanj in vlaganju carinskih deklaracij na podlagi zajetih/prejetih podatkov, ki so obvezni ali neobvezni, glede na vsakokrat veljavno področno poštno, carinsko in davčno zakonodajo (npr.: pogoji sprejema in prenosa pošiljk, obrazci: spremnice v poštnem prometu…) izključno za namen izvedbe naročene storitve po teh splošnih pogojih. V zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov izvajalec kot upravljavec podatkov v evidenci dejavnosti poleg prej opisane področne materialne zakonodaje, sledi še določilom Uredbe GDPR (6., 32. in drugi členi) in določilom vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.
  (2) Izvajalec pri obdelavi podatkov spoštuje poleg pravnih podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena še druge veljavne pravne predpise, ki varujejo obdelavo podatkov tako v notranjem kot tudi v mednarodnem prometu, ki vključuje čezmejni prenos podatkov, in so opredeljeni v določilih pravnih aktov Svetovne poštne zveze, Zakona o poštnih storitvah in splošnih pogojih izvajalca. Izvajalec izmenjuje podatke o mednarodnih poštnih pošiljkah z imenovanimi izvajalci prenosa pošiljk ali pristojnimi organi carinjenja v posameznih državah v Evropski uniji in izven.
  (3) Podatki, vključno z osebnimi podatki, ki jih uporabnik posreduje izvajalcu, se za potrebe mednarodnega prometa lahko prenesejo, obdelujejo in shranijo v državah izven pristojnosti izvajalca in uporabnika pri tujih izvajalcih poštnih storitev in tujih pristojnih finančnih, davčnih in drugih organih/subjektih te države. Izvajalec uporabnike seznanja, da lahko nekatere od teh držav zagotavljajo različne ravni zaščite v zvezi z osebnimi podatki in lahko v nekaterih primerih nudijo nižjo stopnjo zaščite kot zakonodaja, v kateri ima stalno prebivališče/sedež uporabnik storitve. Izvajalec izjavlja, da sprejema vse ukrepe, da zagotovi, da bi se osebni podatki uporabnikov obravnavali varno in v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in drugimi pravnimi predpisi, ki določajo raven zavarovanja in zasebnosti tako, da se zagotovi ustrezna raven varstva osebnih podatkov, pri čemer pa izvajalec ne odgovarja za dejansko izvajanje teh pravnih zavez s strani drugih imenovanih izvajalcev storitev in tujih pristojnih finančnih, davčnih in drugih organov/subjektov te države. Zato se z oddajo pošiljke v prenos v naslovno tujo državo izven območja Evropske unije (enotnega evropskega trga) in izpolnitvijo sprejemnih dokumentov na pošiljki in/ali v informacijskem sistemu izvajalca uporabnik izrecno strinja s prenosom osebnih podatkov uporabnikov v države zunaj EU in hkrati prevzema tveganje glede nižje ravni varovanja in zagotavljanja zasebnosti osebnih podatkov, ki jo morebiti naslovna država izven EU dejansko zagotavlja pri ravnanju z mednarodnimi pošiljkami in z informacijskim sistemom obdelave procesiranih osebnih podatkov, vezanih na oddano pošiljko.
  (4) Izvajalec podatke, vključno z osebnimi podatki, za namene izvajanja storitev po teh splošnih pogojih hrani v rokih, kot je določeno za dokumente, ki spremljajo pošiljke, in sicer skladno s specialnimi zakonskimi predpisi in internimi navodili izvajalca (npr. potrdilo o opravljeni storitvi deset (10) let, dostavne knjižice do tri (3) leta itd.). Po preteku tega roka bodo skladno s pravnimi predpisi osebni podatki v informacijskem sistemu ustrezno anonimizirani oziroma fizični dokumenti ustrezno arhivirani s prekritjem osebnih podatkov ali uničeni.

 53. člen
  (pravice fizične osebe do popravka in seznanitve o obdelavi njej lastnih podatkov)
 54. (1) Fizična oseba ima kadarkoli pravico do dostopa in/ali popravka oziroma spremembe svojih podatkov, vključno z osebnimi podatki, skladno s pravnimi predpisi opredeljenimi s temi splošnimi pogoji.
  (2) Fizična oseba lahko uveljavlja pravice na podlagi določil Uredbe GDPR s podajo zahtevka na elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov izvajalca dpo@posta.si ali na pošti s predložitvijo izpolnitve obrazca, dostopnega na spletni povezavi Zahteva za uveljavljanje pravic posameznika v povezavi z njegovimi osebnimi podatki.
  (3) Fizična oseba ima pravico, da pri izvajalcu preveri pravilnost izvajanja obdelave in varovanja podatkov skladno z relevantno zakonodajo iz prvega odstavka tega člena splošnih pogojev, in sicer z vložitvijo zahteve, dostopne na spletni povezavi: Zahteva za uveljavljanje pravic posameznika v povezavi z njegovimi osebnimi podatki
  (4) Za uspešno reševanje zahteve iz prejšnje alineje mora fizična oseba izvajalcu posredoval čim več relevantnih informacij in/ali potrdil, ki mu jih je izdal izvajalec skladno s temi Splošnimi pogoji o sprejemu oziroma izvedbi storitve, izvajalec pa se zaveže naročniku v predpisanih rokih odgovoriti na zahtevo fizične osebe.

 55. člen
  (zavarovanje osebnih podatkov)
 56. (1) Izvajalec je za izvajanje storitev po teh splošnih pogojih vzpostavil splošna interna določila o vzpostavitvi postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov v internem pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov s strani izvajalca, kot jih predpisuje Uredba GDPR (v 32. in drugih členih) in vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov v povezavi s področnimi zakoni že opredeljenimi s temi splošnimi pogoji.
  (2) Pogoji, ukrepi in nivo zavarovanja podatkov uporabnika in preprečitev njihove nepooblaščene obdelave so podrobneje opredeljeni še v drugih splošnih pogojih izvajalca ali drugih pravnih obvestilih, vsi dostopni na spletni strani izvajalca (npr. v Splošnih pogojih izvajanja drugih poštnih storitev izvajalca, pravnem obvestilu na spletni strani izvajalca, v izjavi o zaupnosti in varovanju podatkov ter morebitnih drugih javno dostopnih obvestilih izvajalca).

  X. Veljavnost

 57. člen
  (sprememba splošnih pogojev)
 58. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev. Vse spremembe bo izvajalec objavil na svoji spletni strani http://www.posta.si.

 59. člen
  (veljavnost splošnih pogojev)
 60. (1) Ti splošni pogoji začnejo veljati 16. avgusta 2021. Z dnem pričetka veljavnosti teh splošnih pogojev prenehajo veljati splošni pogoji veljavni od 1. julija 2021.
  (2) Celotna vsebina splošnih pogojev je dostopna na spletni strani www.posta.si.

Maribor, avgust 2021