dostava telegrama
Poštne storitve
Denarne storitve
E-storitve
Znamke
Oglaševanje
Trgovina, telegrami in igre na srečo
O Pošti Slovenije

V aplikaciji Sledenje pošiljk lahko sledite vsem knjiženim pošiljkam, razen pošiljkam hitre pošte v tujino – UPS pošiljkam, katerim lahko sledite preko aplikacije Sledenje hitri pošti v tujino – UPS pošiljke. Pri pošiljkah, ki se posredujejo v mednarodni promet, lahko veljajo določene omejitve pri sledenju pošiljk, ki so odvisne od tujih poštnih operaterjev.
Za iskanje podatkov za pošiljke, ki so sprejete v Sloveniji, se vnese 13 mestna sprejemna številka (primer sprejemne številke: RA000449995SI, CA000459998SI, itd.).

Za informacije o pošiljkah pokličite na telefonsko številko 080 14 00 oziroma pišite na elektronski naslov sledenje.posiljk@posta.si.

 

Sledenje pošiljk
Za podatke o vročitvi kliknite na povezavo »Track by Reference«, vpišite sprejemno številko pošiljke v polje »Shipment Reference«, izberite časovni okvir odpreme in pritisnite »Track«. Za podrobnejše informacije pokličite kontaktni center na 080 14 00.
Sledenje hitri pošti v tujino UPS pošiljke

Dostava telegramov naslovnikom

Telegrame dostavljamo v dogovorjenih rokih s posebno dostavo.

Za prenos in dostavo telegrama Pošta Slovenije zaračuna ceno po veljavnem ceniku.

LX telegram bo po sprejemu oz. obdelavi prenesen naslovniku najkasneje v naslednjih rokih:

 • v 6 urah – za naslovnika v ožjem okolišu pošte,
 • v 10 urah – za naslovnika v širšem okolišu pošte.

Ožji dostavni okoliš praviloma obsega strnjeno območje naselja, v katerem ima pošta sedež. Izjemoma lahko ožji okoliš pošte obsega dvoje ali več naselij, ki predstavljajo celovito in neprekinjeno območje z naseljem, v katerem je pošta. Širši dostavni okoliš obsega naselja, ki niso zajeta v ožjem okolišu.

V rok prenosa niso vključeni:

 • dnevi, ko naslovna pošta ne posluje,
 • čas, ko dostavna pošta nima organizirane dostave telegramov;
 • čas zamude zaradi nepravilnega in nepopolnega naslova,
 • čas zamude zaradi višje sile ali zaradi zastoja brez krivde Pošte.


Telegrami se vročajo na način, ki je predpisan za poštne pošiljke v skladu s Splošnimi pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve.
Ne glede na navedeno je način vročanja telegramov naslovnikom v zdravstvenih ustanovah, kazensko-popravnih domovih, zaporih, zavodih itd. odvisen tudi od notranje organiziranosti, delovnega časa, dosegljivosti naslovnika in osebja posamezne ustanove ter od posebnih dogovorov (ustnih ali pisnih), ki jih je sklenila pošta ali poslovna enota z zdravstvenimi ustanovami.

Porodnicam v Porodnišnici Postojna telegramov z darili ni dovoljeno prinašati v sobe, zato je z vodstvom Porodnišnice Postojna dogovorjen sledeči način dostave in vročitve telegramov: Porodnice lahko telegrame z darili, ki bodo prispeli na njihovo ime, prevzemajo pri pismonoši, ki bo v avli Porodnišnice Postojna vsak dan od ponedeljka do petka med 16.30 in 16.45 uro. Telegrame, ki bodo prispeli na pošto Postojna ob sobotah, lahko porodnice prevzamejo od ponedeljka dalje v avli Porodnišnice Postojna oziroma na pošti 6230 Postojna. Telegrame lahko v imenu porodnice in ob predložitvi izpolnjenega in podpisanega pooblastila prevzame tudi pooblaščenec, in sicer v avli Porodnišnice Postojna ali na pošti 6230 Postojna, Ulica 1. maja 2 a. Pošta 6230 Postojna posluje od ponedeljka do petka med 8. in 19. uro, ob sobotah med 8. in 12. uro. Telegrame brez daril (samo voščilnica) bo pošta izročila pooblaščeni osebi Porodnišnice Postojna, ki bo poskrbela za dostavo voščilnice v sobo.

 

 

LX-telegram se vroči z LX-voščilnico, LX-sožalnico in/ali z darilom. Vseh daril določene naslovne pošte ne vročajo. Z izbiro kraja naslovnika oz. pošte so že vnaprej določena LX-darila, ki jih naslovna pošta dostavlja. 

 

 

Uničenje svežega cvetja: Če naslovnik ne prevzame LX-telegrama s svežim cvetjem do konca delovnega časa naslovne pošte tisti dan, ko je bil obveščen o prispelem telegramu, dostavna pošta o tem obvesti pošiljatelja po telefonu ali s telegramom. Če naslovnik ne dvigne LX-telegrama s svežim cvetjem na pošti do konca delovnega časa naslovne pošte naslednjega dne po puščenem obvestilu o prispeli pošiljki, se sveže cvetje uniči.

Če naslovnik ne prevzame LX-telegrama v 15 dneh po puščenem obvestilu o prispeli pošiljki, se pošiljatelju vrne denar za darilo (ne pa tudi za sveže cvetje in LX-voščilnico oz. LX sožalnico).

 •  
 •  
 •  
KONTAKT
T:(01) 476 7353
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 •  
 •  
 •